Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών: Αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών: Αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια – Τροποποίηση Απόφασης από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κο Κυριάκο Πιερρακάκη.

Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/ Β6/20.2.2007 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272), υπέγραψε – Απόφαση υπ. αριθ. πρωτ. Φ.153/38054/Α5 – ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2232/12-4-2024 έχει ως ακολούθως:

1. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτής αναφέρεται «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων», αντικαθίσταται με «Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

2. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτής αναφέρεται «ΥΠΑΙΘ», αντικαθίσταται με «Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.».

3. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτής αναφέρεται «Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου», αντικαθίσταται με «Σύμβουλοι Εκπαίδευσης».

4. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτής αναφέρεται «Γενική Συνέλευση του Τμήματος», αντικαθίσταται με «Συνέλευση του Τμήματος».

5. ’Οπου στις διατάξεις των άρθρων αυτής αναφέρεται «Πρυτανικό Συμβούλιο», προστίθεται η φράση «ή το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου».

6. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτής αναφέρεται ο όρος «δια αλληλογραφίας», αντικαθίσταται με τον όρο «εξ αποστάσεως».

7. Στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: «Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, και ο γονέας του υποψηφίου αποσπάται καθυστερημένα για υπηρεσιακούς λόγους, σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, η απόσπαση του γονέα και επομένως η κατοικία και διαμονή του, πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη έτη, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος από την 5η τάξη. Τα δύο (2) έτη που απαιτούνται, θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και εντός της πενταετούς φοίτησης του υποψηφίου.».

8. Μετά την περ. στ της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται περ. ζ ως ακολούθως: «ζ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η μόνιμη κατοικία και διαμονή γονέα».

9. Το πρώτο εδάφιο της περ. V της παρ. 3 του άρθρου 1 καταργείται.

10. Το πέμπτο εδάφιο της υποπαρ. Α2 της παρ. 4 του άρθρου 1, ήτοι «Οι υπαγόμενοι […] εισαγωγικές κατευθύνσεις» αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπαγόμενοι στην ειδική αυτή κατηγορία, εφόσον εισαχθούν σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, έχουν τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης- μηχανογραφικού δελτίου για αλλαγή σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος μόνο για το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος.».

11. Το δεύτερο εδάφιο της περ. β της υποπαρ. Β1 της παρ. 4 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι απόφοιτοι σχολείων της Κύπρου, Κυπριακής ή αλλοδαπής καταγωγής από τον ένα τουλάχιστο γονέα, οι οποίοι πρέπει να έχουν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και να κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.».

12. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 και πριν το τελευταίο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Δεν γίνονται δεκτές οι περιπτώσεις υποψηφίων που κατά το ίδιο σχολικό ή ημερολογιακό έτος έχουν φοιτήσει σε δύο τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».

13. Στο τέλος της περ. ε της υποπαρ. Ι της παρ. Α του άρθρου 3, διαγράφεται η λέξη «και» και προστίθενται:

α) τελεία στη λέξη «κλίμακα» και

β) εδάφιο, ως εξής: «Η βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν απαιτείται για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου.».

14. Στο τέλος της περ. α της υποπαρ. ΙΙ της παρ. Α του άρθρου 3, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η ανωτέρω βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας δεν απαιτείται για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.».

15. Η υποπερ. ii της περ. 1 της υποπαρ. ΙΙ της παρ. Α του άρθρου 3 καταργείται.

16. Στο τέλος της υποπερ. iii της περ. 3 της υποπαρ. ΙΙ της παρ. Α του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Η βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν απαιτείται για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου.».

17. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της υποπερ. vii της περ. 3 της υποαρ. ΙΙ της παρ. Α του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.».

18. Στο τέλος της υποπερ. ii της περ. γ της παρ. Β του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Η βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν απαιτείται για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου.».

19. Η υποπερ. iv της περ. γ της παρ. 5 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 4 διαγράφεται.

20. Μετά την παρ. 5 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 4, προστίθεται νέα παρ. 6, με ταυτόχρονη αναρίθμηση των παρ. 6-8 σε 7-9, ως εξής:

«6. Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας προκειμένου να εισαχθούν στα τμήματα:

α) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

β) Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

δ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ε) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, γίνεται μέσω συμμετοχής τους σε εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4559/2018, (Α’ 142), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), γίνεται ως ακολούθως:

α) Οι υποψήφιοι μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται πανελλαδικά στα εξής μαθήματα:

αα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.

αβ) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.

αγ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

αδ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού που επιλέγει ο υποψήφιος ως εξής:

αδα) Ιστορία για τους υποψηφίους του πρώτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,

αδβ) Μαθηματικά για τους υποψηφίους του δεύτερου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,

αδγ) Φυσική για τους υποψηφίους του τρίτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.

αδδ) Πληροφορική για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/14.6.2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης και οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 11-15 της υπό στοιχεία Φ.253/19033/Α5/ 7.3.2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης.

β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της παρούσης παραγράφου, με συντελεστή βαρύτητας ως εξής:

βα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με συντελεστή ένα και πενήντα (1,50).

ββ) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, με συντελεστή ένα και πενήντα (1,50).

βγ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, με συντελεστή ένα (1,00).

βδ) Στο μάθημα της ομάδας προσανατολισμού που επιλέγει ο υποψήφιος ως εξής:

βδα) Ιστορία για τους υποψηφίους του πρώτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,

βδβ) Μαθηματικά για τους υποψηφίους του δεύτερου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,

βδγ) Φυσική για τους υποψηφίους του τρίτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,

βδδ) Πληροφορική για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., με συντελεστή ένα (1,00).

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και προκύπτει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Τμήμα. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

γ) Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα τμήματα της παρούσης παραγράφου αποτελούν:

γα) η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης τουλάχιστον ίσης με το μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στα μαθήματα:

γαα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και γαβ) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία,

γβ) η συγκέντρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) μορίων με άριστα τα εκατό (100).».

21. Στο τέλος της αναριθμημένης παρ. 9 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 4, προστίθεται περ. δ, ως εξής: «δ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των περ. α-β της παρούσας παραγράφου, σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισακτέων στα τμήματα της παρ. 6 του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Φ.253/19033/Α5/7-3-2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης.».

22. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 η φράση «η οποία αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία αποτελείται από πέντε (5) υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.».

23. Η παρ. Β. «Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Ε.Μ.)» του άρθρου 11, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων της παρ. 8 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 4 της παρούσας συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Ε.Μ.).

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τακτικά, έκτακτα μέλη και τη γραμματεία ως ακολούθως:

α) Τακτικά μέλη

Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται έως επτά (7) μέλη αντίστοιχης ή σχετικής ειδικότητας με τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα, εκ των οποίων το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος και άλλο ένα ως Αντιπρόεδρος. Ως τακτικά μέλη μπορούν να οριστούν μέλη Δ.Ε.Π. ή μέλη Ε.Ε.Π. ή μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, ή Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. με βαθμό Α’ των κλάδων ΠΕ05 ή ΠΕ06 ή ΠΕ07 ή ΠΕ08 ή ΠΕ34 ή ΠΕ81 ή ΠΕ79 ή ομότιμος ή αφυπηρετήσας καθηγητής. Επίσης ως τακτικό μέλος ορίζεται και ένας διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων Αθλητισμού και με βαθμό Α’.

β. Έκτακτα μέλη.

i) Για κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ορίζονται δυο (2) έκτακτα μέλη τα οποία εισηγούνται στην ολομέλεια της επιτροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Τα δυο (2) έκτακτα μέλη μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ή Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. με βαθμό Α’ των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ34, ΠΕ79 και ΠΕ81 ως εισηγητές των θεμάτων ανάλογα με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα. Για το ειδικό μάθημα των Ισπανικών μπορούν να ορίζονται εκτός των προβλεπομένων παραπάνω ειδικοτήτων και μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. με βαθμό Α’ των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ34 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ισπανικής γλώσσας ή έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ισπανίας ή μεταφραστές της Ισπανικής γλώσσας του Υπουργείου Εξωτερικών ή καθηγητές της Ισπανικής γλώσσας του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ii) Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζεται ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα, ή εκπαιδευτικός Δ.Ε. με βαθμό Α’, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων, ενώπιον της Κ.Ε.Ε.Μ., σύμφωνα με τις διαδικασίες της υποπαρ. 2 της παρούσας παραγράφου.

γ. Γραμματεία. Η Γραμματεία αποτελείται από τον γραμματέα και μέχρι επτά (7) βοηθούς γραμματείς από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ..

2. Τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη και η Γραμματεία της Κ.Ε.Ε.Ε.Μ. ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η επιτροπή έχει τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, εποπτεύει και κατευθύνει στο έργο τους τις άλλες επιτροπές και τα άλλα αρμόδια ατομικά και συλλογικά όργανα, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες και αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα. Αποφασίζει και καθορίζει τα εξεταζόμενα θέματα για κάθε μάθημα. Παρατείνει, αν κρίνει σκόπιμο, τη διάρκεια εξέτασης κάποιου μαθήματος. Μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Εποπτεύει και παίρνει, κατά την κρίση της, κάθε μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Η Κ.Ε.Ε.Ε.Μ. συνεδριάζει σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τουλάχιστον τα μισά από τα τακτικά μέλη. Όταν η συνεδρίαση αφορά επεξεργασία επιλογής και τελικής διαμόρφωσης θεμάτων ή διευκρινήσεις επί των δοθέντων θεμάτων απαιτείται επιπλέον η παρουσία τουλάχιστον του ενός (1) από τα δυο (2) έκτακτα μέλη εισηγητές των θεμάτων του αντίστοιχου ειδικού μαθήματος.

3. Με απόφαση του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε.Μ., ορίζονται μέχρι δεκαπέντε (15) υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για υποβοήθηση του έργου της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ένας (1) ιατρός του δημοσίου, ανά ημέρα εξέτασης, ο οποίος παρευρίσκεται εντός του ΥΠΑΙΘΑ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της Επιτροπής. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Ε.Μ. όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Ε.Μ. όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος μαθητές για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των ειδικών μαθημάτων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.».

24. Η παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο παρευρίσκεται, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα, ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από αίτηση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων και να παραμένει σ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού ιατρού δύναται να ορίζεται νοσηλευτής του δημοσίου.».

25. Η περ. v της παρ. 8 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«v) Στον χώρο λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής εξέτασης, παρευρίσκεται, ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από αίτηση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων και να παραμένει σ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού ιατρού δύναται να ορίζεται νοσηλευτής του δημοσίου».

26. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «’Αρθρο 15 Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών Για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ με τις ειδικές κατηγορίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας συγκροτούνται δύο (2) επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών, μία (1) στην Αθήνα και μία (1) στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη των οποίων ορίζονται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και οι οποίες είναι αρμόδιες και για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία για τα ΤΕΦΑΑ, των υποψηφίων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων. Για τη συγκρότηση των επιτροπών εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/02/ 29-11-2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.

Δείτε επίσης

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια: H Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων 

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 2024-25 

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών ΕΠΑΛ 2024 και τα εξεταζόμενα μαθήματα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Οδηγίες για την προετοιμασία Πανελλαδικών ΕΠΑΛ 2024: Θα διεξαχθούν από 30.05 μέχρι και 17.06.2024 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2024: ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων-ΤΕΦΑΑ 

Οδηγίες για την προετοιμασία Πανελλαδικών 2024 ΓΕΛ: Αυστηρότητα για το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής 

Δείτε ακόμη

Παρακολούθηση ύλης μαθημάτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Λυκείου ΕΑΕ που εξετάζονται και πανελλαδικά | Εγγραφο 

Παρακολούθηση και συντονισμός ύλης ΓΕΛ και Λυκείων ΕΑΕ πανελλαδικώς εξεταζ. μαθημάτων Γ΄ τάξης 2023-24 

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη-Τράπεζα Θεμάτων 2023-24: Ολες οι Αποφάσεις για το ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Λύκειο ΕΝΕΕΓΥΛ 

Πριν φύγετε

Οδηγίες για αιτήσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για μετάταξη-απόσπαση εκπαιδευτικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση