Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κανονική και αναρρωτική άδεια νεοδιόριστων: Τι δικαιούνται και πως χορηγείται | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κανονική και αναρρωτική άδεια νεοδιόριστων: Τι δικαιούνται και πως χορηγείται – Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε απάντηση σχετικού ερωτήματος ΔΠΕ.

Κανονική και αναρρωτική άδεια νεοδιόριστων

Εγγραφο αναφορικά με τη χορήγηση κανονικής και αναρρωτικής άδειας σε νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ κοινοποίησε το ΥΠΑΙΘ.

Το έγγραφο αρ. Πρωτ.: 169923 /Ε3/15-12-2020 κοινοποιήθηκε σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης.

Αναλυτικά
Α) Με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 3528/2007 (26 Α’) ορίζεται ότι:

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους δημόσιας πραγματικής υπηρεσία» και

με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι:

«Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος».

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν διακοπές εργασίας δύο μηνών (Ιούλιο – Αύγουστο), δικαιούνται δέκα (10) ημέρες κανονικής άδειας συνολικά για τους υπόλοιπους μήνες.

Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί μία (1) ημέρα άδειας το μήνα (σχετικό το αριθ. 158986/Ε3/25-09-2018 με ΑΔΑ: 788Θ4653ΠΣ-Ζ7Τ έγγραφο τις υπηρεσίας μας).

Β) Με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 3528/2007 (26 Α’), όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία.

Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες.

Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται.

Μετά την εξάντλησή τους, ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών».

Επισημαίνεται ότι στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29-5-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

«Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» αναφέρονται τα εξής:

«4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος λήψης αναρρωτικής άδειας:

Η αναγνώριση συνεχόμενης ή τμηματικής προϋπηρεσίας, στον ίδιο ή άλλο φορέα του δημοσίου, νπδδ ή σε ΟΤΑ, ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 98 του ΥΚ και στο άρθρο 102 του ΚΚΔΚΥ, κατοχυρώνει δικαίωμα λήψης αναρρωτικής άδειας αμέσως μετά το διορισμό, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η προϋπηρεσία του υπαλλήλου υπερβαίνει το εξάμηνο.

Η διάρκεια της δικαιούμενης αναρρωτικής άδειας υπολογίζεται με βάση το σύνολο του χρόνου προϋπηρεσίας, αφαιρουμένων πάντοτε των ημερών αναρρωτικής άδειας που έχουν ήδη χορηγηθεί τόσο από την υπηρεσία του υπαλλήλου, όσο και από τον προηγούμενο φορέα του δημοσίου στην τελευταία πενταετία».

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο/η νεοδιόριστος/η εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. έχει προϋπηρεσία ως αναπληρωτής/τρια, οι ημέρες αναρρωτικής άδειας που του/της είχαν χορηγηθεί και που αφαιρούνται από τη δικαιούμενη αναρρωτική είναι μόνο όσες αφορούν στο διάστημα της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι:

α) για τον υπολογισμό του δικαιούμενου χρόνου αναρρωτικής άδειας νεοδιόριστου/ης εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. συνυπολογίζεται και η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του/της και

β) προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα λήψης αναρρωτικής άδειας νεοδιόριστου/ης εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., η προαναφερθείσα προϋπηρεσία θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες, οπότε και θεωρείται ως πλήρες έτος.

Τέλος, σημειώνεται ότι,

σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Υ.Κ., εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, υπολογιζόμενης και της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, δικαιούται να λάβει μόνο τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται και μετά την εξάντλησή τους, δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για τη χορήγηση κανονικής και αναρρωτικής άδειας σε νεοδιόριστους

Δείτε σχετικά

Αδειες-αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ: Ποιες δικαιούνται σύμφωνα με έγγραφο του Υπ. Παιδείας
Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΙΘ
Αδειες μονίμων υπαλλήλων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ: Κατάλογος-Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Πριν φύγετε

Δημόσιο-κορονοϊός: Μέτρα-Βεβαιώσεις κίνησης-Αδεια ειδικού σκοπού περιόδου εορτών-Εκλογές αιρετών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση