Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Κανονισμός λειτουργίας ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Καθήκοντα και αρμοδιότητες μελών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Κανονισμός λειτουργίας ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ψυχολόγου-Κοινωνικού Λειτουργού-Εκπαιδευτικού ΕΑΕ-Προέδρου ΕΔΥ και Συντονιστή  ΣΔΕΥ-Γραμματέα-Κατάρτιση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες-Αρχείο Ατομικών φακέλων και πράξεων της ΕΔΥ.

Με την υπ. αριθμ. 134960 /Δ3ΦΕΚ B 5009 – 27.10.2021– Κοινή Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως και της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή έχουμε τον Ενιαίο κανονισμό λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών.

Τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)

έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.

Τα Σ.Δ.Ε.Υ. ιδρύονται

με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την εισήγηση,

οι Διευθυντές Εκπαίδευσης συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Στην απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζονται

α. μία σχολική μονάδα, κατά προτεραιότητα μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως το κέντρο του Σ.Δ.Ε.Υ. και

β. οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται σε κάθε Σ.Δ.Ε.Υ.

Ως συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ. ορίζεται

ο/η Προϊστάμενος/η ή ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας που αποτελεί το κέντρο του σχολικού δικτύου.

Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να εξυπηρετεί έως πέντε (5) σχολικές μονάδες,

ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που το κέντρο του Σ.Δ.Ε.Υ. είναι Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

οι πέντε (5) σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από αυτό, είναι σχολικές μονάδες της γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε κάθε μια από τις οποίες συστήνεται μια Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.).

Οι Ε.Δ.Υ. που συστήνονται σε αυτήν την περίπτωση είναι ανεξάρτητες από την Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε του σχολικού δικτύου.

Στην περίπτωση που το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. είναι μονάδα γενικής εκπαίδευσης,

η μία από τις πέντε (5) σχολικές μονάδες που στηρίζονται από αυτό, είναι η σχολική μονάδα που αποτελεί το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. στην οποία συστήνεται μια από τις Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ.

Η παρακολούθηση λειτουργίας

και η επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση των Σ.Δ.Ε.Υ. και των αντίστοιχων Ε.Δ.Υ. γίνεται από το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Η σχολική μονάδα που ορίζεται ως το κέντρο υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.

σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συμπράττει στον συντονισμό των ενεργειών του δικτύου για την επιτυχή υλοποίηση των σκοπών του.

Σκοπός – Οργάνωση Ε.Δ.Υ.

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) λειτουργεί στη σχολική μονάδα γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η Ε.Δ.Υ. συγκροτείται

με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:

α. Τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του.

Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες.

Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκ- παιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με όμοια ιδιότητα.

γ. Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.

δ. Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.

Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν

με δικαίωμα ψήφου ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

Δείτε ακολούθως στον Κανονισμό Λειτουργίας
  1. Αρμοδιότητες Ε.Δ.Υ.
  2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συντονιστή του Σ.Δ.Ε.Υ.
  3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου της Ε.Δ.Υ
  4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε) της Ε.Δ.Υ
  5. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού της Ε.Δ.Υ.
  6. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ψυχολόγου της Ε.Δ.Υ.
  7. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γραμματέα της Ε.Δ.Υ.
  8. Αρχείο Ατομικών φακέλων και πράξεων της Ε.Δ.Υ
  9. Κατάρτιση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διεπιστημονικής Υποστήριξης.
  10. Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες.
Δείτε σε μορφή pdf ολόκληρο τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΔΥ

Δείτε επίσης

Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-Νέες Δομές Υποστήριξης-Νέο σχολείο-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ
Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Αιτήσεις από Παρασκευή 29.10 έως και Πέμπτη 4.11.2021
Ενημέρωση για προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Για Γ Φάση-Ειδική πρόσκληση-Παράλληλη Στήριξη
Οι αλλαγές που φέρνει η πλατφόρμα edupass.gov.gr σε μαθητές-εκπ/κούς-γονείς από Δευτέρα 1.11.2021
Ενταξιακή Εκπαίδευση: Δημιουργία Οδηγού-Πρότυπα έντυπα ΚΕΔΑΣΥ-Διαδικασίες ομαλής Μετάβασης

Πριν φύγετε

 Κυβερνητικός εκπρόσωπος για “φασόν” κείμενα αξιολόγησης-κενά στα σχολεία-ΔΙΕΚ-Παρελάσεις
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση