Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας: Απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας: Απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΦΕΚ B 892 – 25.02.2022. 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 892 – 25.02.2022 η Απόφαση υπ. αριθμ. Υ 5 του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Δείτε σε μορφή pdf τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Αναλυτικά η Απόφαση του Πρωθυπουργού
Άρθρο 1
Σύσταση-Αποστολή
Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (στο εξής «Αρχή») συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Μέρος Α’ του ν. 4780/2021 (Α’ 30).

Υπάγεται στον Πρωθυπουργό, υποστηρίζεται, ως προς τη στελέχωση και την υποδομή της, από την Προεδρία της Κυβέρνησης και εντάσσεται στον προϋπολογισμό της, ως διακριτός ειδικός φορέας.

Η Αρχή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας προς τον σκοπό της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και έχει ως αποστολή τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και τη διαμόρφωση προτάσεων για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών σε θέματα του αντικειμένου της.

Άρθρο 2
Σύνθεση

Η Αρχή αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους (Α’ και Β’) και εννέα μέλη που ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4780/2021 (Α’ 30).

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Προέδρου-Αναπλήρωση

1. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Αρχής στις οποίες προεδρεύει και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 4,

β) καλεί στις συνεδριάσεις της Αρχής, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, τα μέλη και τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4780/2021 (Α’ 30),

γ) συντονίζει τις εργασίες με σκοπό την ομαλή λειτουργία της Αρχής,

δ) εκπροσωπεί την Αρχή στις σχέσεις της με τρίτους,

ε) αναθέτει και έχει την ευθύνη για την τήρηση πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και των συνοπτικών πρακτικών της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4780/2021, σε κάθε συνεδρίαση της Αρχής,

στ) υπογράφει τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων και τις Εκθέσεις της Αρχής,

ζ) υπογράφει τις συμβάσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4780/2021,

η) διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας,

θ) εισηγείται τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας στην Ολομέλεια προς έγκριση,

ι) προσκαλεί επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, πρόσωπα και φορείς σε ακρόαση ενώπιον της Αρχής,

ια) υποβάλλει τις εκθέσεις του άρθρου 6 του ν. 4780/ 2021 στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, καθώς και στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

ιβ) ορίζει τα μέλη της Αρχής που συνιστούν την Επιτροπή αξιολόγησης για την ανανέωση των συμβάσεων του επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 8 του ν. 4780/2021,

ιγ) αναθέτει σε μέλος της Αρχής την εκπροσώπησή της σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την επεξεργασία σχεδίων νόμων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της,

ιδ) αναθέτει, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, στα μέλη ή στο προσωπικό της συγκεκριμένα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων, και την εκπροσώπηση της Χώρας από μέλος ή μέλη της Αρχής σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την περ. (θ) του άρθρου 2 του ν. 4780/2021,

ιε) συστήνει τις ομάδες εργασίας της περ. (ζ) του άρθρου 2, του ν. 4780/2021, ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και εποπτεύει το έργο τους, και

ιστ) εξουσιοδοτεί μέλη της Αρχής να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της Αρχής.

2. Σε περίπτωση κωλύματος, έλλειψης ή απουσίας, τον Πρόεδρο αναπληρώνει κατά σειρά ο Α’ και ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 4
Συνεδριάσεις

1. Η Αρχή συνεδριάζει τακτικά κατ’ ελάχιστο κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή αιτήματος των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών της.

2. Η Αρχή συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον επτά (7) μέλη και μεταξύ των παρόντων μελών της περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

3. Οι συνεδριάσεις της Αρχής συγκαλούνται στην έδρα της. Με απόφασή της, η Αρχή μπορεί να συνεδριάσει οπουδήποτε αλλού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης.

4. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Αρχής γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και μνεία για τυχόν διεξαγωγή της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη.

Σε περίπτωση επείγοντος η ανωτέρω προθεσμία συντέμνεται σε δύο (2) ημέρες.

Η πρόσκληση κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη.

Μαζί με την πρόσκληση κοινοποιείται και κάθε εισήγηση, εφόσον υπάρχει.

Έλλειψη της πρόσκλησης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πλημμέλειές της, θεραπεύονται και η Αρχή συνεδριάζει νόμιμα εάν το μέλος ή τα μέλη που δεν προσκλήθηκαν ή προσκλήθηκαν πλημμελώς παρίστανται και δεν αντιλέγουν στη συνεδρίαση.

6. Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται:

α) από τον Πρόεδρο, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των μελών της Αρχής, των προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4870/2021 και τις εισηγήσεις του επιστημονικού προσωπικού, ή

β) από τα μέλη, εφόσον έχει ζητηθεί από αυτά η έκτακτη σύγκληση της Αρχής.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει πάντοτε ως διακριτή ενότητα την έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να συζητηθεί εάν συμφωνούν τα παριστάμενα μέλη.

7. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται να καλεί τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4780/2021 (Α’ 30), για την εξέταση και συζήτηση εξειδικευμένων θεμάτων σχετικών με το αντικείμενό της Αρχής, ορίζοντας το θέμα για το οποίο καλούνται να παραστούν και να εκθέσουν τις απόψεις τους.

Η συζήτηση αρχίζει με την ανάγνωση της έκθεσης του εισηγητή, εφόσον υπάρχει. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος στους τυχόν παριστάμενους τρίτους, οι οποίοι κατόπιν αποχωρούν.

8. Αν κάποια από τα μέλη της Αρχής απωλέσουν για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του μέλους και εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, η Αρχή μπορεί να λειτουργήσει.

Ο μη ορισμός μέλους από τους οικείους φορείς δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συγκροτήσεως της Αρχής.

Άρθρο 5
Πρακτικά

1. Στα πρακτικά καταχωρούνται τα θέματα που συζητήθηκαν, η άποψη που πλειοψήφησε και οι γνώμες των μελών που τυχόν μειοψήφησαν.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τα παριστάμενα μέλη. Ένα μέλος της Αρχής ή ένας εκ των διοικητικών υπαλλήλων της Αρχής που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου τηρεί Πρακτικά στις συνεδριάσεις της Αρχής, στα οποία καταγράφονται όλες οι εισηγήσεις και αποφάσεις κάθε συνεδρίασης της Αρχής και αποστέλλονται στα μέλη για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων εντός οκτώ (8) ημερών από την αποστολή.

2. Τα πρακτικά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Αρχής, αναγιγνώσκονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης και υπογράφονται από τα παριστάμενα στην συνεδρίαση στην οποία αναφέρονται μέλη.

Η οριστικοποίηση και υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έχουν τελεσθεί με τηλεδιάσκεψη γίνεται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάθε μέλος της Αρχής στο μέλος ή τον διοικητικό υπάλληλο, που έχει ορισθεί υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών, με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του μέλους με το περιεχόμενο των πρακτικών.

3. Τα πρακτικά και οι εισηγήσεις, καθώς και τα ηλεκτρονικά μηνύματα της παρ. 2 καταχωρούνται σε βιβλίο. Το βιβλίο του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

4. Η Αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι η τήρηση των πρακτικών για ορισμένη υπόθεση ή για όλες τις υποθέσεις γίνεται με μαγνητοφώνηση, ή με άλλο πρόσφορο μέσο.

Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την τήρηση των πρακτικών φυλάσσεται για έξι (6) μήνες από τη συνεδρίαση και στη συνέχεια καταστρέφεται.

5. Συνοπτικό πρακτικό των συνεδριάσεων της Αρχής αναρτάται στον ιστότοπό της, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4780/2021 (Α’ 30), μετά την έγκρισή του από τον Πρόεδρο της Αρχής.

Άρθρο 6
Έγγραφα, βιβλία, αρχείο

1. Στην έδρα της Αρχής τηρείται βιβλίο πρωτοκόλλου της Αρχής, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Αρχής.

Το πρωτόκολλο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρείται αυθημερόν στο ανωτέρω πρωτόκολλο, κατά αύξοντα αριθμό.

Η τήρηση του Πρωτοκόλλου ανατίθεται σε διοικητικό υπάλληλο της Αρχής.

2. Η Αρχή τηρεί επίσης:

α) Φάκελο εισηγήσεων για κάθε υπόθεση, στον οποίο αρχειοθετούνται και τα σχετικά έγγραφα,

β) βιβλίο αποφάσεων, όπου καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό όλες οι αποφάσεις της Αρχής κατόπιν υπογραφής τους από τον Πρόεδρο, και

γ) βιβλίο εκθέσεων, όπου καταχωρούνται όλες οι Εκθέσεις της Αρχής.

Τα παραπάνω υπό α, β και γ στοιχεία μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 7
Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Η ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων της Αρχής είναι φανερή. Εάν σε συνεδρίαση διατυπώνονται περισσότερες από δύο γνώμες, καθισταμένης αδύνατης της λήψης απόφασης, η ασθενέστερη μειοψηφία οφείλει να προσχωρήσει σε μία από τις δύο επικρατέστερες γνώμες.

Άρθρο 8
Εκθέσεις

Για την υποβολή της ετήσιας Έκθεσης της Αρχής έως το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, καθώς και στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το επιστημονικό προσωπικό της υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των μελών της Αρχής, προετοιμάζει τις σχετικές εισηγήσεις τις οποίες υποβάλλει προς τον Πρόεδρο μέχρι τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους.

Ο Πρόεδρος τις θέτει υπόψη της Ολομέλειας, η οποία τις εγκρίνει μετά τη σχετική επεξεργασία από τα μέλη. Σε περίπτωση απόφασης για την υποβολή έκτακτης Έκθεσης, ο Πρόεδρος της Αρχής γνωστοποιεί στο επιστημονικό προσωπικό της Αρχής τη διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής σχετικών εισηγήσεων.

Άρθρο 9
Εφαρμογή Διατάξεων Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Ως προς τη λειτουργία της Αρχής εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς το Μέρος Α’ του ν. 4780/2021 (Α’ 30) και τον παρόντα Κανονισμό, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45).

Δείτε σχετικά

Νόμος 4780/2021: Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας-Εθνικές Επιτροπές Δικαιωμάτων Ανθρώπου-Βιοηθικής & Τεχνοηθικής 

Ορισμός μελών Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 

Επιτροπή-Παρακολούθηση φυσικής προσβασιμότητας ΑμεΑ δομών ΥΠΑΙΘ: Αντικατάσταση και πρόσθεση μελών 

Δείτε επίσης

Αδεια σπάνιας πάθησης παιδιού-άρθρο 24, νόμος 4892-ΦΕΚ A 28-22.02.2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση