Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών ΙΕΚ Επαγγελματικής Κατάρτισης | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών IEK Επαγγελματικής Κατάρτισης: Mε σκοπό την ψηφιοποίηση του συστήματος επιλογής εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στα ΔΙΕΚ.

Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών IEK

Με την Απόφαση υπ. αρίθμ. K1/104717 –ΦΕΚ B 3393 – 13.08.2020– δημιουργείται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, αυτοτελές και ανεξάρτητο Μητρώο Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό την ψηφιοποίηση του συστήματος επιλογής εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στα Δ.Ι.Ε.Κ. και την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών. 

Μέλη του Μητρώου

δύνανται να είναι ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες όπως περιγράφονται στους οδηγούς κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

Πρόσκληση εγγραφής στο μητρώο αίτηση εγγραφής

Η εγγραφή ενδιαφερόμενων στο Mητρώο πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε διαθέσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η αίτηση είναι διαρθρωμένη σε ενότητες:
  • προσωπικά στοιχεία,
  • στοιχεία εργασίας και οικονομικά στοιχεία,
  • σπουδές,
  • επιμορφώσεις,
  • επαγγελματική δραστηριότητα – εμπειρία,
  • διδακτική εμπειρία και
  • άλλα στοιχεία προς συμπλήρωση

και έχει ένδειξη * στα υποχρεωτικά πεδία

Ανάθεση Διδακτικού έργου σε Μέλη του μητρώου

Για την επιλογή των μελών του μητρώου στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, η οποία απευθύνεται προς τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Mητρώου πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου κατάρτισης.

Το σύνολο

των εγγεγραμμένων μελών του Mητρώου κατά την περίοδο που εκδίδεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου ενημερώνονται σχετικά, για το περιεχόμενό της και την προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, με ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία δήλωσαν με την αίτησή τους για ένταξη στο μητρώο.

Στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, περιλαμβάνονται τα προσφερόμενα μαθήματα ανά Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και εξάμηνο κατάρτισης, είδος μαθήματος (θεωρητικό, εργαστηριακό, μικτό), ώρες μαθήματος ανά είδος.

Η πρόσκληση θα εκδίδεται ανά εξάμηνο κατάρτισης.

Η ανάθεση των μαθημάτων θα γίνεται στα μέλη του Mητρώου, εφόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του προσοντολογίου του εκάστοτε οδηγού κατάρτισης.

Η δήλωση-αίτηση

ανάθεσης μαθημάτων γίνεται σε πέντε (5) κατ’ ανώτατο όριο Δ.Ι.Ε.Κ. μίας (1) μόνο περιφέρειας και σε τέσσερις (4) κατ’ ανώτατο όριο ειδικότητες – τμήματα κάθε Δ.Ι.Ε.Κ. και μέχρι τρία (3) μαθήματα ανά ειδικότητα – τμήμα.

Η αίτηση-δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το οριζόμενο προσοντολόγιο του μαθήματος, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Τυχόν ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας ή ιεραρχικές προσφυγές υποβάλλονται μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών, από την ανακοίνωση των αναθέσεων διδακτικού έργου στους εκπαιδευτές και μόνο στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.
Δείτε εναλλακτικά και στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Κανονισμός Μητρώου ΣΔΕ Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας και Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού-Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας-Ενταξη στο Μητρώο ΣΔΕ
Πρόσκληση αποσπάσεων σε ΣΔΕ: Αιτήσεις από 10.08 έως 21.08.2020

Πριν φύγετε

 Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21
Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2020-21: Aπό την Πέμπτη 13/8 έως και την Τρίτη 18/8/2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση