Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταγγελία σύμβασης αναπληρωτών για άσκηση εμπορίας και μη γνησιότητας πτυχίου ΑΕΙ | Αποφάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταγγελία σύμβασης αναπληρωτών για άσκηση εμπορίας και μη γνησιότητας πτυχίου ΑΕΙ | Αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Καταγγελία σύμβασης αναπληρωτών

Με 2 αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κας Μαρίας Δόκου καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας 2 αναπληρωτριών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Η μεν πρώτη σύμβαση

καταγγέλλεται για σπουδαίο λόγο, ο οποίος συνίσταται στην τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος της παράλληλης άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.

Η δε δεύτερη σύμβαση

καταγγέλλεται, καθότι από το αρμόδιο Πανεπιστήμιο δεν επιβεβαιώνεται η γνησιότητα του πιστοποιητικού που κατέθεσε η  αναπληρώτρια εκπαιδευτικός περί κατοχής τίτλου πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.

______________

Η πρώτη απόφαση

Αριθ. Πρωτ.: 76761/Ε1/28-6-2021

Θέμα: “Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κλάδου ΠΕ-04.01-Φυσικών, για το διδακτικό έτος 2020-2021″

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων

Το με αριθμ. πρωτ. 1988/18-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, με το οποίο απεστάλη απόσπασμα της με αρ. 16/11-6-2021 Πράξης του ΠΥΣΔΕ Κεφαλληνίας καθώς και σχετικά έγγραφα, στα οποία ερείδεται η γνωμοδότηση του εν λόγω οργάνου για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας της ως άνω εκπαιδευτικού για σπουδαίο λόγο.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την καταγγελία της σύμβασης εργασίας για το διδακτικό έτος 2020-2021, της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ……, κλάδου ΠΕ04.01-Φυσικών, η οποία προσλήφθηκε με την με αριθμ. 880/Ε1/07-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΤΓ46ΜΤΛΗ-ΩΔΚ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας (περιοχή Α΄), αποδεχόμενοι τη σχετική αιτιολογημένη γνώμη του οικείου ΠΥΣΔΕ (Πράξη αριθμ. 16/11-6-2021) υπέρ της λύσης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία την συνδέει με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας,   με καταγγελία αυτής για σπουδαίο λόγο, ο οποίος συνίσταται στην τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος της παράλληλης άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.

Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται από την ανακοίνωση της Απόφασης στην ανωτέρω εκπαιδευτικό.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

______________

Η δεύτερη απόφαση

Αρ. Πρωτ.: 76659/Ε1/28-6-2021

ΘΕΜΑ: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Την καταγγελία της από 01-02-2021 σύμβασης εργασίας της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ……, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, η οποία προσλήφθηκε με την αριθμ. πρωτ. 11646/Ε1/01-02-2021 (ΑΔΑ:93ΚΝ46ΜΤΛΗ-ΚΘΚ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, αποδεχόμενοι τη σχετική αιτιολογημένη γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ (αριθμ. 15/08-06-2021 Πράξη) υπέρ της λύσης της από 01-02-2021 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που τη συνδέει με τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, με άμεση καταγγελία αυτής για σπουδαίο λόγο, που συνίσταται στην τέλεση ιδίως του πειθαρχικού παραπτώματος της περ. λγ’ της παρ.1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007 (Α΄ 126).

Ειδικότερα, από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (σχετ. αριθμ. πρωτ. 25346/22-04- 2021 έγγραφο) δεν επιβεβαιώνεται η γνησιότητα του πιστοποιητικού που κατέθεσε η ως άνω αναπληρώτρια εκπαιδευτικός περί κατοχής τίτλου πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, δεδομένου ότι διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα, καθώς δεν έχει ολοκληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται από την ανακοίνωση της απόφασης στην ανωτέρω εκπαιδευτικό.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε επίσης

Κεραμέως: Αυτοί είναι οι 4 άξονες για την αναβάθμιση σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών
Πρωθυπουργός για νομοσχέδιο Παιδείας: Eλευθερία, αυτονομία, λογοδοσία-Διαδικτυακή παρουσίαση Δευτέρα 28.06
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-Επιλογή στελεχών: Τα 9 σημεία του νομοσχεδίου-Πρώτη αξιολόγηση Ιούνιος του 2023

Δείτε ακόμη

Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση