Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή λόγω κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή λόγω κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο για το διδακτικό έτος 2022-23 – Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή

Σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας, για σπουδαίο λόγο, αναπληρωτή εκπαιδευτικού για το διδακτικό έτος 2022-2023 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από πλευράς ΥΠΑΙΘ προέκυψε λόγω αποσιώπησης συμμετοχής σε έργα με αμοιβή ξένα προς την υπηρεσία (περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 του π.δ. 410/1988), συγκεκριμένα, κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της Απόφασης

Μαρούσι, 26/05/2023

Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: …/…

ΘΕΜΑ: Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αναπληρωτ.. εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αποφασίζουμε

Την καταγγελία της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), τ.. εκπαιδευτικ… …. του …., κλάδου ΠΕ….., .. οποί.. προσλήφθηκε ως προσωριν… αναπληρωτ… πλήρους ωραρίου στην περιοχή ….. λόγω αποσιώπησης συμμετοχής σε έργα με αμοιβή ξένα προς την υπηρεσία (περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 του π.δ. 410/1988), συγκεκριμένα, κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο ως …. στο ……, και εξ αυτής «κλονισμού της εμπιστοσύνης προς τ.. συμβαλλόμεν.. αναπληρωτ.. εκπαιδευτικό», κατά τη διαπίστωση της καταθέσεως ενυπόγραφης δήλωσης (αρ. 8 παρ. 4 ν. 1599/1986) στην οποία ρητά δηλώνει ότι δεν απασχολείται ως υπάλληλος στο Δημόσιο, σε ν.π.δ.δ. ή κρατικά ν.π.ι.δ. με πλήρες ωράριο, αποδεχόμενοι την αιτιολογημένη γνώμη του ΠΥΣ….. Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται από την ανακοίνωση της Απόφασης στ… ανωτέρω εκπαιδευτικό.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων

Η υπ. αριθμ. 251/2007 γνωμοδότηση του ΝΣΚ περί απαγόρευσης ανάληψης υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση με πλήρες ωράριο, από απασχολούμενο/η με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. με πλήρες ωράριο.

Το απόσπασμα της υπ’ αρ. ../28-03-2023 Πράξης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου …βάθμιας Εκπαίδευσης …. με θέμα «Καταγγελία σύμβασης εργασίας προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου», όπως αυτό διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αριθμ. Πρωτ. ….-03-2023 έγγραφο της οικείας Διεύθυνσης ….θμιας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δείτε επίσης

Ανάκληση της ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτή και αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού 

Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών: Ποιοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι-πως τοποθετούνται 

Οδηγός οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών | Εγγραφο 

Ονόματα διορισθέντων ΠΕ60 Νηπιαγωγών: Ανακοινοποίηση του Πίνακα κατόπιν αστοχίας του συστήματος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση