Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταγγελίες συμβάσεων αναπληρωτών για ενδοοικογενειακή βία, ανάρμοστη συμπεριφορά, άσκηση καθηκόντων αμελώς και ατελώς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταγγελίες συμβάσεων αναπληρωτών για ενδοοικογενειακή βία, ανάρμοστη συμπεριφορά, άσκηση καθηκόντων αμελώς και ατελώς – Αποφάσεις.

Καταγγελίες συμβάσεων αναπληρωτών

Την καταγγελία σύμβασης εργασίας τριών (3) αναπληρωτών – ενός (1) μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και δυο (2) εκπαιδευτικών – υπέγραψε η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κα Γ. Προκοπιάδου.

Συγκεκριμένα:

  1. Καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας αναπληρωτή μέλους ΕΕΠ γιατί επέδειξε συστηματικά ανάρμοστη συμπεριφορά και άσκησε τα καθήκοντά του αμελώς και ατελώς.
  2. Καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού καθώς υπέπεσε στο παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός της υπηρεσίας, καθώς καταδικάσθηκε για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος πρώην συντρόφου κατ΄ εξακολούθηση και παράνομης οπλοφορίας.
  3. Καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού για σπουδαίο λόγο, καθώς επέδειξε ανάρμοστη για την ιδιότητά του συμπεριφορά εντός της υπηρεσίας.

Ακολουθούν οι 3 Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

Μαρούσι, …/06/2024

Αριθ. πρωτ.: …/Ε4

ΘΕΜΑ: Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αναπληρωτή μέλους ΕΕΠ για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:….

Το αριθ. πρωτ. …/…-06-2024 Πράξη του ΠΥΣΕΕΠ ……………. η οποία διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά στην υπηρεσία.

Το γεγονός ότι ο/η…. κατά την άσκηση των καθηκόντων της επέδειξε συστηματικά ανάρμοστη συμπεριφορά, γεγονός που συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τ…. Επιπλέον, άσκησε τα καθήκοντά τ… αμελώς και ατελώς, γεγονός που συνιστά την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού αδικήματος της περίπτωσης ια της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του π.δ. 410/1988, στο οποίο παραπέμπει η παράγραφος 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4057/2012 και αποτελεί προφανή σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασής της.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την καταγγελία της από 10/10/2023 σύμβασης εργασίας του/της….. του ……………….., μέλους ΕΕΠ, ……………………………………….., για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 3 περ. ια και το άρθρο 53, παρ. 1 περ. στ του π.δ/τος 410/1988 (Α΄ 191) αποδεχόμενοι την αιτιολογημένη γνώμη του ΠΥΣΕΕΠ …………

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

___________________________

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

Μαρούσι, … Ιουνίου 2024

Αρ. Πρωτ.: …/Ε1

ΘΕΜΑ: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ…, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:….

Την αριθμ. …/2024 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ….,

Την αριθμ. …/…-6-2024 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης ….., όπως αυτή διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. Ε.Π…./…-6-2024 έγγραφο της εν λόγω Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης (αρ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου: ΕΠ…/Ε1/…-6-2024) «Διαβίβαση Εγγράφων», σύμφωνα με την οποία το οικείο Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα υπέρ της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του/της εκπαιδευτικού, κ. … του …., για σπουδαίο λόγο, καθώς υπέπεσε στο παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός της υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 53 του π.δ/τος 410/1988 (Α΄ 191) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 4 του N.4057/2012 (Α΄ 54),

Το γεγονός ότι με την παραπάνω δικαστική απόφαση ο/η εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ…, κ. …. του …. καταδικάσθηκε για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος πρώην συντρόφου κατ΄ εξακολούθηση και παράνομης οπλοφορίας. Η φύση των εν λόγω πράξεων αλλά και η βαρύτητά τους, δοθέντος ότι όχι μόνο συνιστούν πειθαρχικό αδίκημα αλλά είναι και ποινικά κολάσιμες, αφενός απάδουν εντελώς προς το πνεύμα του επαγγέλματος και την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού, αφετέρου θέτουν σε κίνδυνο βλάβης τα συμφέροντα του Δημοσίου, καθώς δημιουργούν αμφιβολία για τη δυνατότητα του ανωτέρω να αντιμετωπίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και τους μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο της προσωπικής και ακαδημαϊκής τους ανάπτυξης, με σεβασμό, κατανόηση και υπομονή, προσόντα αναγκαία για την προσφορά υπεύθυνου εκπαιδευτικού έργου. Συντρέχει συνεπώς, σπουδαίος λόγος για την καταγγελία της σύμβασής του.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την καταγγελία της από 7-9-2023 σύμβασης εργασίας του/της αναπληρωτ.. εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ… …., κ. … του …, για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τα άρθρα 38 παρ.1 και 53 του π.δ/τος 410/1988 (Α΄ 191) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4057/2012 (Α΄ 54).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

___________________________

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

Μαρούσι, … Ιουνίου 2024

Αρ. Πρωτ.: …/Ε1

ΘΕΜΑ: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ…-…., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:…

Την αριθμ. …/…-6-2024 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης …, όπως αυτή διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. Φ…/…/…-6- 2024 Εμπιστευτικό-Απόρρητο έγγραφο της εν λόγω Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης «Διαβίβαση αντιγράφου πρακτικού», σύμφωνα με την οποία το οικείο Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα υπέρ της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ…-…, κ. … του …., για σπουδαίο λόγο, καθώς επέδειξε ανάρμοστη για την ιδιότητά του συμπεριφορά εντός της υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ.1 στ του άρθρου 53 του π.δ/τος 410/1988 (Α΄ 191),

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την καταγγελία της από 7-9-2023 σύμβασης εργασίας του αναπληρωτή εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ…-…, κ. … του …, για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με την παρ.1 στ του άρθρου 53 του π.δ/τος 410/1988 (Α΄ 191).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

Δείτε επίσης

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια αναπληρωτών-Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Ανισοκατανομή Τμημάτων Ενταξης σε Μαγνησία-Τρίκαλα: Τι λέει η Υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή-Τα δεδομένα των Τ.Ε. στη Β/θμια 

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπ/κών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα 

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων για τον Ψηφιακό Μετασχ/σμό της Εκπ/σης-Πρόσκληση για προτάσεις

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση