Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταγραφή ειδικών πειθαρχικών παραπτωμάτων: Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταγραφή ειδικών πειθαρχικών παραπτωμάτων: Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνολο των οργανικών μονάδων των Υπουργείων.

Καταγραφή ειδικών πειθαρχικών παραπτωμάτων 

Tο αργότερο έως 31.12.2022 καλεί με έγγραφο της – υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/219/οικ.18494/25-11-2022 – η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων να αποστείλουν την εν λόγω εγκύκλιο στο σύνολο των οργανικών μονάδων του Υπουργείου αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα που περιλαμβάνονται σε ειδικές διατάξεις αρμοδιότητας των φορέων αυτών και στη συνέχεια να αποστείλουν συγκεντρωτικά τις εν λόγω πληροφορίες στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ολα αυτά γιατί, σύμφωνα με το έγγραφο, το Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει αναθεώρησης των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου αλλά και εν γένει στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για τις διατάξεις της πειθαρχικής διαδικασίας επιθυμεί να προβεί στην αξιολόγηση των ειδικών πειθαρχικών παραπτωμάτων που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.

Ακολουθεί το έγγραφο

Θέμα: Καταγραφή ειδικών πειθαρχικών παραπτωμάτων

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου που περιλαμβάνονται στα άρθρα 106 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) έχουν προβλεφθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 107, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περιοριστικά είκοσι τέσσερα (24) πειθαρχικά παραπτώματα. Ωστόσο, με τη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «2. Διατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα διατηρούνται σε ισχύ».

Η Υπηρεσία μας ενόψει αναθεώρησης των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου αλλά και εν γένει στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για τις διατάξεις της πειθαρχικής διαδικασίας επιθυμεί να προβεί στην αξιολόγηση των ειδικών πειθαρχικών παραπτωμάτων που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών και Υπηρεσιών να αποστείλουν την παρούσα εγκύκλιο στο σύνολο των οργανικών μονάδων του Υπουργείου ή της Αρχής ή Υπηρεσίας αρμοδιότητάς τους, αλλά και στους τυχόν εποπτευόμενους φορείς, προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα που περιλαμβάνονται σε ειδικές διατάξεις αρμοδιότητας των φορέων αυτών και στη συνέχεια να αποστείλουν συγκεντρωτικά τις εν λόγω πληροφορίες στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού/ Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ped.hrm@ypes.gov.gr το αργότερο έως 31.12.2022.

Για τη συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών οι Υπηρεσίες δύνανται να συμπληρώσουν τον παρακάτω Πίνακα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα εγκύκλιο.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».

Δείτε επίσης

Οδηγίες ΑΣΕΠ για αιτήσεις στον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό-Προκήρυξη 2Γ/2022 

Προσλήψεις στο Δρομοκαΐτειο: Νοσηλευτές-Κ.Λ-Ψυχολόγος-Εργοθ/τής-Βοηθοί Νοσηλευτές-Βοηθ. προσωπικό

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση