Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταγραφή λειτουργικών κενών Δευτεροβάθμιας για τη διενέργεια αποσπάσεων σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταγραφή λειτουργικών κενών Δευτεροβάθμιας για τη διενέργεια αποσπάσεων σε ΚΕΣΥ, σε ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-22.

Καταγραφή λειτουργικών κενών Δευτεροβάθμιας

Εγκύκλιο – υπ. αριθμ. 68209/Ε2/10-6-2021- καταγραφής λειτουργικών κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-22 κοινοποίησε το ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να προβεί σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΣΥ, σε ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-22.

Αναλυτικά το έγγραφο
ΘΕΜΑ: Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-22.
Προκειμένου η Υπηρεσία μας

να προβεί σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΣΥ, σε ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-22, αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος και οι αντικειμενικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.3848/2010, παρακαλούμε να συμπληρωθούν κατά περίπτωση οι επισυναπτόμενοι ηλεκτρονικοί πίνακες

(1 πίνακας για ΚΕΣΥ και 1 πίνακας με 2 φύλλα: Γενική παιδεία και ΣΜΕΑΕ) από τα ΚΕΣΥ και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να καταγραφεί η πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες θα παραμείνουν στα ΚΕΣΥ ή τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης

κατά περίπτωση και στις Περιφερειακές Δ/νσεις, και, εφόσον ζητηθούν, θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στην υπηρεσία μας για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων.

ΚΕΣΥ
Α. Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό σε ΚΕΣΥ,

παρακαλούμε να αποτυπωθούν τα λειτουργικά κενά/πλεονάσματα, αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της ΥΑ 129064/ΓΔ5/27-07-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων … γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 3233Β΄).

Β. Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην ΕΑΕ

σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 9, του Ν. 4547/2018 το εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται για τα ΚΕΣΥ, είναι των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων και ΠΕ03 Μαθηματικών ή ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών.

Και για τις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις

τα λειτουργικά κενά/πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. θα καταγραφούν στον συνημμένο πίνακα ανά Κ.Ε.Σ.Υ. Οι πίνακες θα υπογραφούν από τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ, στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να υπογραφούν από τους Περιφερειακούς Διευθυντές, και να σταλούν αρμοδίως στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά στο nikosfilippo@minedu.gov.gr, έως την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ και ΣΜΕΑΕ

 Στον πίνακα για τις σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας και τις ΣΜΕΑΕ, οι στήλες 3 και 4 του πίνακα (λειτουργικά κενά/πλεονάσματα) θα καταχωριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αντίστοιχα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), στη διαδρομή:

  • Για τη Γενική παιδεία: Διαχείριση → Εισαγωγή Κενών → Επιλογή ιδιότητας κενών: Αποσπάσεις. Στο πεδίο Επιλογή ΠΥΣΔΕ- κλάδου επιλέγετε αναλόγως την περιοχή και τον κλάδο.
  • Για ΣΜΕΑΕ: Διαχείριση → Εισαγωγή Κενών → Επιλογή ιδιότητας κενών: Αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ. Στο πεδίο Επιλογή ΠΥΣΔΕ- κλάδου επιλέγετε αναλόγως την περιοχή και τον κλάδο, καθώς και τον τύπο ΣΜΕΑΕ: Ειδική Αγωγή, BRAILLE, ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ.

Διευκρινίζεται ότι τα λειτουργικά κενά των ΕΕΕΕΚ -όπως και των Τμημάτων Ένταξης- θα υπολογιστούν στα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ.

Η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 και για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021.

Το πρώτο φύλλο του πίνακα excel αφορά στα γενικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν θα συμπεριληφθούν σε αυτόν τα λειτουργικά κενά των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και τα λειτουργικά κενά των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Το δεύτερο φύλλο του πίνακα αφορά στα λειτουργικά κενά των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη συμπλήρωση του πίνακα (το ίδιο ισχύει και για τα 2 φύλλα: Γενική παιδεία και ΣΜΕΑ):
  • Στη στήλη 1, θα αναγραφεί ο αριθμός των απαιτούμενων εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των τμημάτων των σχολικών μονάδων σε κάθε ΠΥΣΔΕ.
  • Στη στήλη 2, ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ μετά τις μεταθέσεις του έτους 2021, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινά τοποθετημένων και όσων βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ.
  • Στη στήλη 3, τα τελικά λειτουργικά κενά ή πλεονάσματα, όπως προκύπτουν αφού συνυπολογιστούν τα στοιχεία των στηλών 1, 2 και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν λόγω αδειών (ανατροφής, μακροχρόνιων αναρρωτικών, άνευ αποδοχών), αποσπάσεων και υπηρέτησης σε θέσεις θητείας.

 

  • Στη στήλη 4, η πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή για τα λειτουργικά κενά ή πλεονάσματα.
Επισημαίνουμε ότι, για τον υπολογισμό των λειτουργικών κενών, πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α) Οι κείμενες διατάξεις για τη συγκρότηση τμημάτων και την κάλυψη ωραρίου από όλους τους εκπαιδευτικούς.

β) Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ για οποιοδήποτε λόγο, οι οποίοι εννοείται ότι υπολογίζονται στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς.

γ) Οι ισχύουσες Υ.Α. και εγκύκλιοι της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων.

δ) Οι δυνατότητες διδασκαλίας με δεύτερη ανάθεση και δεύτερη ειδικότητα, και η συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου.

ε) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2021-22.

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σωστή αποτύπωση των στοιχείων, με στόχο πάντοτε την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-22.

Δείτε επίσης

Εγγραφο: Διευκρινίσεις επί οριστικών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ
Λήξη μαθημάτων Δημοτικού-Νηπιαγωγείου: Εφαρμοστική Εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας
Τροπολογία 7 άρθρων: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο-Οργανικές θέσεις-Παράταση σχολ. έτους
Σύσταση 721 οργανικών θέσεων κλάδων Πρωτοβάθμιας-Ορισμός οργανικών κλάδων Δευτεροβάθμιας

Πριν φύγετε

 Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2021-22: Διαδικασία-Εγκρίσεις-Εκπαιδευτικοί-ΕΒΠ-Σχολικοί Νοσηλευτές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση