Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή διακριθέντων αθλητών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ανά νομό | ΦΕΚ του Υπ. Εσωτερικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή διακριθέντων αθλητών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανά νομό – Η κατανομή αφορά σε εξήντα έξι (66) διακριθέντες αθλητές/τριες.

Κατανομή διακριθέντων αθλητών

Την κατανομή διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών κος Μάκης Βορίδης και η Απόφαση υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./304/15491 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6107/30-11-2022.

Η κατανομή αφορά σε εξήντα έξι (66) διακριθέντες αθλητές/τριες κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανά νομό, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/177/10232/28-11-2022 υπουργική απόφαση διάθεσης με θέμα «Απόφαση διάθεσης διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ».

Για την απόφαση κατανομής ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Οι οργανικές διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου Τομέα.
  • Οι αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης φορέων διορισμού των διακριθέντων αθλητών/τριών,
  • Η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/177/10232/ 28-11-2022 απόφαση διάθεσης με θέμα «Απόφαση διάθεσης διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ».
  • Η ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.
  • Η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/100/οικ. 18686/ 08-07-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου» (Β’ 2198 με ΑΔΑ: 7Ι7Ξ465ΦΘΕ-Α5Λ) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/111/οικ.25209/28-07-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2873, ΑΔΑ: 6ΛΤΩ465ΧΘΨ-ΥΓΣ).
Αναλυτικά η Απόφαση κατανομής

….αποφασίζουμε:

Την κατανομή εξήντα έξι (66) διακριθέντων αθλητών/ τριών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανά νομό, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/177/10232/28-11-2022 υπουργική απόφαση διάθεσης με θέμα «Απόφαση διάθεσης δια- κριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ», ως εξής:

Δείτε την κατανομή στο ΦΕΚ Β 6107/30-11-2022

Δείτε επίσης

Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων: Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

Οδηγίες ΑΣΕΠ για αιτήσεις στον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό-Προκήρυξη 2Γ/2022 

 Καταγραφή ειδικών πειθαρχικών παραπτωμάτων: Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση