Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή υποψηφίων Πανελλαδικών 2024 και Παρουσιολόγια: Οδηγίες στα Λύκεια της χώρας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή υποψηφίων Πανελλαδικών 2024 και Παρουσιολόγια: Οδηγίες στα Λύκεια της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

Κατανομή υποψηφίων Πανελλαδικών 2024 και Παρουσιολόγια

Εγκύκλιο, υπ. αριθ. πρωτ. Φ251/50384 /Α5/16-5-32024, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες αναφορικά με τις καταστάσεις παρόντων-απόντων (Παρουσιολόγια) των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2024 και την κατανομή των υποψηφίων ΓΕΛ στις αίθουσες, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) στα Λύκεια της χώρας.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της Εγκυκλίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ

Μαρούσι, 16 – 5 – 2024

Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ251/50384 /Α5

ΠΡΟΣ: 1) Διευθυντές ΔΕ 2) Διευθυντές ΓΕΛ (δια των Δ/ντων Δ.Ε) ΚΟΙΝ : Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

ΘΕΜΑ: 1) Καταστάσεις παρόντων – απάντων (Παρουσιολόγια) των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2024. 2) Κατανομή των υποψηφίων ΓΕΛ στις αίθουσες.

1) Καταστάσεις παρόντων-απόντων (παρουσιολόνιο).

Α) Οι καταστάσεις των εξεταζομένων κατά Λύκειο και μάθημα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επισημείωση των παρόντων και απάντων, θα τυπωθούν από τα Λύκεια με βάση την επιλογή «Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Πανελλαδικές Εξετάσεις -> Παρουσιολόνιο Πανελλαδικών Εξετάσεων» από το Π.Σ. mvschool. Για τα εσπερινά ΓΕΛ, θα εκτυπωθεί μία κοινή κατάσταση για όλους τους υποψηφίους, ανεξάρτητα αν δήλωσαν υποψηφιότητα με τα εσπερινά ή τα ημερήσια ΓΕΛ.

Επειδή οι ημέρες που απομένουν μέχρι την έναρξη των εξετάσεων είναι λίγες, παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ να φροντίσουν ώστε να εκτυπωθούν, ως παραπάνω, οι καταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για παρουσιολόγιο και να ελεγχθεί η ορθότητά τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον έλεγχο του παρουσιολογίου των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά μάθημα, ώστε να συμφωνεί με τα στοιχεία των αιτήσεων- δηλώσεων με τις οποίες οι υποψήφιοι επέλεξαν τα μαθήματα που θα εξετασθούν σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τα παραπάνω αρχεία, στα οποία θα πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος περισσότερο από μια φορά, πρέπει να συμφωνούν με τα αρχεία που έχουν αποσταλεί στη Μηχανοργάνωση του ΥΠΑΙΘΑ. Στις καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται μόνο όσοι δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β) Οι Διευθυντές των ΓΕΛ, των οποίων οι υποψήφιοι εξετάζονται σε Εξεταστικό Κέντρο (Ε.Κ.) διαφορετικό από το Λύκειό τους, αποστέλλουν στους Διευθυντές των αντίστοιχων Ε.Κ., σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά τις καταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγια των εξεταζομένων για κάθε ημέρα εξέτασης. Τα στοιχεία των καταστάσεων αυτών πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των αιτήσεων – δηλώσεων των υποψηφίων και με τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί στη Μηχανοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας.

2) Κατανομή των μαθητών στις αίθουσες.

1. Γενικά, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των Ε.Κ. θα γίνει πρώτα κατά Λύκειο, μετά κατά μάθημα και τέλος αλφαβητικά.

2. Τα μαθήματα – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικών Σπουδών & Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής – ΦΥΣΙΚΗ Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας – ΧΗΜΕΙΑ Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας θα θεωρούνται ξεχωριστά μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού, τόσο για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, όσο και στο τελικό πακετάρισμα για τη διακίνηση των γραπτών, που θα χωρίζονται σε διαφορετικούς υποφακέλους ανά ομάδα. Επίσης θα εκτυπώνονται διαφορετικά παρουσιολόγια.

3. Εφόσον έχει ορισθεί σε συγκεκριμένο Ε.Κ. να εξετάζονται και υποψήφιοι άλλου ΓΕΛ, οι υποψήφιοι αυτοί τοποθετούνται σε διαφορετική αίθουσα κατά ΓΕΛ.

Στην περίπτωση όμως που πρόκειται για μικρό αριθμό υποψηφίων, αυτοί τοποθετούνται στην τελευταία αίθουσα των υποψηφίων του προηγούμενου ΓΕΛ, εφόσον υπάρχει χώρος, με την επισήμανση να διατηρηθεί απόσταση μεταξύ τελευταίου υποψήφιου του ενός Λυκείου με τον πρώτο υποψήφιο του επόμενου Λυκείου, ώστε να διευκολυνθεί η επικόλληση των αριθμητηρίων που είναι διαφορετικά για κάθε Λύκειο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από διαφορετικά Λύκεια, αφού πρώτα τακτοποιηθούν κατά Λύκειο, κατανέμονται κατά μάθημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω.

4. Σε Ε.Κ. που εξετάζονται και υποψήφιοι εσπερινών Λυκείων, οι υποψήφιοι αυτοί μπορεί να τοποθετούνται σε διαφορετική αίθουσα, στην είσοδο της οποίας να υπάρχει ευδιάκριτη ένδειξη, μόνο για λόγους ελέγχου της παρουσίας/απουσίας τους. Εκτός και αν πρόκειται για μικρό αριθμό υποψηφίων από εσπερινό ΓΕΛ, οπότε τοποθετούνται στην τελευταία αίθουσα των υποψηφίων του προηγούμενου ΓΕΛ, εφόσον υπάρχει χώρος, με την επισήμανση να διατηρηθεί απόσταση μεταξύ τελευταίου υποψήφιου του ημερήσιου Λυκείου με τον πρώτο υποψήφιο του εσπερινού Λυκείου, ώστε να διευκολυνθεί η επικόλληση των αριθμητηρίων που είναι διαφορετικά για κάθε Λύκειο. Για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ δεν θα υπάρχει καμία διαφοροποίηση στη διανομή των θεμάτων, σε σχέση με τους υποψηφίους των ημερήσιων ΓΕΛ.

Τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια των Εσπερινών θα φέρουν την ένδειξη ΕΣ, μόνο και μόνο για να διευκολυνθεί η κατανομή των υποψηφίων και να ελεγχθεί η παρουσία/απουσία τους.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γίνει με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται ότι σε όλα τα τετράδια θα κολληθούν τα σωστά αριθμητήρια ανάλογα με το Λύκειο προέλευσης (τα αριθμητήρια φέρουν το λεκτικό του Λυκείου προέλευσης).

Οι κκ. Πρόεδροι των ΕΕΔΔΕ και οι Πρόεδροι των ΛΕΕ, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των ΓΕΛ παρακαλούνται να μεριμνήσουν προσωπικά για την πιστή και έγκαιρη εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

Δείτε επίσης

Υποβολή Μηχανογραφικού υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια ακαδ. έτους 2024-25 

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΠΑΛ 2024 

Πανελλαδικές υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπ/κές ανάγκες ή ειδ. μαθησιακές δυσκολίες 2024 

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια: H Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2024: ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων-ΤΕΦΑΑ 

Αγωνίσματα ΤΕΦΑΑ και υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων από 17 έως 28 Ιουνίου 2024

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση