Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή πιστώσεων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου και Οδηγίες για τη οργάνωση της διαδικασίας από το Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή πιστώσεων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου και Οδηγίες για τη οργάνωση της διαδικασίας από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Κατανομή πιστώσεων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου και Οδηγίες

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου καθώς και την κατανομή πιστώσεων για το σχολικό έτος 2023-2024, απέστειλε η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Δόμνα Μιχαηλίδου στις ΔΙΔΕ και στα Γυμνάσια της χώρας, με το υπ. αριθμ .πρωτ.129116/Δ2/09-11-2023 έγγραφο.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε την κατανομή

Σύμφωνα με το έγγραφο

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος και με βάση τις διατάξεις της  Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023, πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

1) Οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει:

α) Να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς- κηδεμόνες τους για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων και να συλλέξουν ηλεκτρονικά τις σχετικές αιτήσεις- δηλώσεις. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας προτείνεται η αίτηση-δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας να αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων. Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις – δηλώσεις μαθημάτων, με απόφαση συλλόγου διδασκόντων προτείνονται οι μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας και οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων καλούνται να συντάξουν το συγκεντρωτικό αρχείο υπό μορφή excel  και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης. Στη συνέχεια, ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας καλείται να εισηγηθεί στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε., με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού.

β) Ακολούθως θα εισηγηθούν προς τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης τις οικείες σχολικές μονάδες Γυμνασίων στις οποίες δύνανται να λειτουργήσουν Σ.Κ.Α.Ε..

γ) Θα εισηγηθούν προς τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης τον αριθμό διδασκόντων/ουσών ανά κλάδο που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία των οικείων Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με την ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧ_ΔΙΔ_ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2023_2024 που επισυνάπτεται.

2) Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει:

α) Να συστήσουν τις Συντονιστικές Ομάδες Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.).

β) Να προβούν στην έκδοση των αποφάσεων ορισμού Σ.Κ.Α.Ε. – Υ.Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστατών αυτών.

γ) Να προβούν στην έκδοση των αποφάσεων λειτουργίας τμημάτων με αριθμό μαθητών/τριών μικρότερο από τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών/τριών, αλλά όχι μικρότερο από τρεις (03) μαθητές/τριες, ύστερα από τεκμηριωμένες εισηγήσεις των οικείων Σ.Ο.Δ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧ_ΔΙΔ_ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2023_2024 που επισυνάπτεται.

δ) Να αποστείλουν έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε./Τμήμα Α΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση spoudonde@minedu.gov.gr, ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα_4_Περιφ_Δ_Εκπαιδευτικοί_2023_24, όπου θα αποτυπώνονται ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τα Σ.Κ.Α.Ε. που θα λειτουργήσουν και το πλήθος των εκπαιδευτικών ανά κλάδο που θα προσκληθούν για να διδάξουν. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατανομή εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης (ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧ_ΔΙΔ_ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2023_2024 που επισυνάπτεται).

ε) Να αποστείλουν έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε./Τμήμα Α΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση spoudonde@minedu.gov.gr, ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα_5_Περιφ_Δ_ΣΚΑΕ_Τμήματα_2023_24, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα Σ.Κ.Α.Ε. και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν.

Δείτε σχετικά

Ενισχυτική διδασκαλία 2023-24: Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης 

Οδηγίες Ενισχυτικής Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) για το σχολικό έτος 2023-24 | Εγγραφο

Δείτε επίσης

Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ζητά το Υπ. Παιδείας έως και 10.11.2023 

Νέοι μισθοί στις 22.12.2023: Μεγάλες αυξήσεις στα επιδόματα στελεχών εκπ/σης-πενιχρές στους εκπ/κούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση