Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή προσλήψεων στις Τάξεις Υποδοχής/ΖΕΠ: 950 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70 και 48 Κοινων. Λειτουργοί ΠΕ30

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή προσλήψεων στις Τάξεις Υποδοχής/ΖΕΠ: 950 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 και 48 Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 – Εγγραφο με Οδηγίες από το ΥΠΑΙΘΑ.

Κατανομή προσλήψεων στις Τάξεις Υποδοχής

950 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 και 48 Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 θα προσληφθούν σε σχολικές μονάδες Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π., σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. Φ1/ 101930/Δ1/15-9-2023 έγγραφο της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Δόμνας Μιχαηλίδου, με Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023- 2026», με κωδικό ΟΠΣ 6001589 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

______________________________

Κατανομή προσλήψεων ΤΥ/ΖΕΠ – Δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου

Μαρούσι, 15-09-2023

Αριθ. Πρωτ.: Φ1/ 101930/Δ1

ΠΡΟΣ: Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε.

ΚΟΙΝ.: 1. Αρμόδιους Συμβούλους Εκπαίδευσης (μέσω των Περ/κών. Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 2. Διευθύνσεις Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023- 2026», με κωδικό ΟΠΣ 6001589 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027

Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην έκδοση των Αποφάσεων Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους συγκεντρωτικούς πίνακες της Περιφέρειάς σας και αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. Φ1/87810/Δ1/03-08-2023 (ΦΕΚ Β’4951) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ».

Οι Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. θα ιδρυθούν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. Φ1/54503/Δ1/16-05-2023 εγκύκλιο με θέμα: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2023-2024 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση».

Οι Τάξεις Υποδοχής να ιδρυθούν κατά προτεραιότητα:

α) στις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 97418/Δ1/06-09-2023 (Β΄5372) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30» και

β) στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν εγγραφεί και φοιτούν παιδιά πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Επισημαίνεται ότι στις σχολικές μονάδες της περίπτωσης α) θα τοποθετηθεί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών.

Σας επισυνάπτουμε πρότυπο σχεδίου απόφασης (συνημμένο 1), το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στις Αποφάσεις Ίδρυσης και θα αναρτήσετε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον παρακάτω πίνακα, παρακαλούμε όπως προβείτε στην κατανομή των πιστώσεων αυτών ανά Διεύθυνση Π.Ε. και περιοχή μετάθεσης αρμοδιότητάς σας.

Κατανομή προσλήψεων ΤΥ/ΖΕΠ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ70 και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ30 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

 

Α/Α

 

ΚΑΤΗ

ΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙ

ΦΕ

ΡΕΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕ

ΡΕΙΑΚΗ

Δ/ΝΣΗ

Π.Ε & Δ.Ε

ΣΥΝΟΛ ΑΡΙΘΜ ΑΝΑΠΛ ΠΕ 70 ΓΙΑ

Τ.Υ. Ι

ΚΑΙ ΙΙ Ζ.Ε.Π.

ΣΥΝΟΛ ΑΡΙΘΜ ΑΝΑΠΛ

ΠΕ 30

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΠ

 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

 

 

90

 

 

7

 

 

2

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

170

 

 

5

 

 

3

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ

ΔΟΝΙΑ

 

 

7

 

 

0

 

 

4

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

 

50

 

 

7

 

 

5

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

17

 

 

0

 

 

6

 

 

 

ΣΤΕΡΕΑ

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

50

 

 

 

4

 

 

7

 

 

 

ΠΕΛΟΠΟ

ΝΝΗΣΟΣ

 

 

50

 

 

5

 

 

8

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

70

 

 

8

 

 

9

 

 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

 

 

35

 

 

0

 

 

10

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

 

90

 

 

2

 

 

11

 

 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

21

 

 

0

 

 

12

 

 

ΜΕΤ

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

250

 

 

10

 

 

13

 

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

50

 

 

0

Με βάση τις Αποφάσεις Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. θα γίνει η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70, πλήρους ωραρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 73262/11-08-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΙΜΗ-ΠΦΡ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ 6001589 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να συμπεριλάβουν τις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 97418/Δ1/06-09-2023 (Β΄5372) ΥΑ στα λειτουργικά κενά προς κάλυψη από αναπληρωτές κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, πλήρους ωραρίου. Η πρόσληψη των ανωτέρω αναπληρωτών θα γίνει: α) από τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ του οικείου κλάδου και β) σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 73262/11-08-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΙΜΗ-ΠΦΡ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ 6001589 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Οι Αποφάσεις Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2023-2024 πρέπει, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18-09-2023, να σταλούν ηλεκτρονικά στους αποδέκτες που αναφέρονται στο πρότυπο Σχεδίου Απόφασης: για τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. (spudonpe@minedu.gov.gr), για τη Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (mkalavria@minedu.gov.gr, chdova@minedu.gov.gr και etheodoratos@minedu.gov.gr ) και για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ezouva@minedu.gov.gr).

Δείτε σχετικά

Σχολικές Μονάδες για Κοινωνικούς Λειτουργούς: Θα ασκούν καθήκοντα στα πλαίσια Τάξεων Υποδοχής σε 48 σχολεία για το 2023-24 

Οδηγός υλοποίησης Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ-Ολες οι λεπτομέρειες πρόσληψης αναπληρωτών 

Δείτε επίσης

Κατσαρός-ΟΛΜΕ: Τι ειπώθηκε για σχολεία Θεσσαλίας-πιστώσεις Παράλληλης-Β Φάση-γραπτό ΑΣΕΠ-επιλογές στελεχών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση