Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ στα ΕΕΕΕΚ κατά κλάδους και ειδικότητες | Τι ισχύει

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ στα ΕΕΕΕΚ κατά κλάδους και ειδικότητες-Τι ισχύει σύμφωνα με την Απόφαση 91076/Γ6/9-9-2002.

Για τον καθορισμό της οργανικότητας των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για κάθε ΕΕΕΕΚ κατά κλάδους και ειδικότητες, ισχύει η υπ. αριθμ. 91076/Γ6/9-9-2002 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας κου Π. Ευθυμίου.

Δείτε την Απόφαση

Αθήνα 9- 9-2002

Αρ. Πρωτ. 91076/Γ6

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ. 1262 Τ.Β. ΗΜΕΡ.: 26-9-2002

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, για κάθε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά κλάδους και ειδικότητες

‘ Έχοντάς υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 20 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α714-3-2000) «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

2. Την με αριθ. 2/2002 Πράξη του Παιδαγωγικού ινστιτούτου

3. Την αριθ. ΣΤ5/15/2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 582/Β/2000_

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

αποφασίζουμε

καθορίζουμε την οργανικότητα των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, για κάθε (ΕΕΕΕΚ) Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά κλάδους και ειδικότητες, ως ακολούθως:

1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εξειδικευμένοι στην κατηγορία αναπηρίας των μαθητών):

Ενας προς 5-8 μαθητές και σε περιπτώσεις εφαρμογής εξατομικευμένου προγράμματος 1 προς 2 μαθητές.

Ειδικότερα για τους Κλάδους:

Α. ΠΕ16 Μουσικών:  Ένας ανά 6 τμήματα

Β. ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής:  Ένας ανά 6 τμήματα

Γ. ΠΕ08 Καλλιτεχνικών:  Ένας ανά 6 τμήματα

Δ. ΠΕ (ΤΕΙ) Πληροφορικής: Ενας ανά 6 τμήματα

Ε. ΠΕ18 Τεχνολόγων: Τουλάχιστον ένας ανά ειδικότητα εργαστηρίου με αντιστοιχία 1 προς 5-8 μαθητές.

2. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

α. Κλάδου ΠΕ27 Επαγγελματικών Συμβούλων: 1 προς 25 μαθητές και τουλάχιστον 1 ανά ΕΕΕΕΚ

β. Κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων: 1 προς 50 μαθητές. Πάνω από 50 μαθητές 2 και τουλάχιστον 1 ανά ΕΕΕΕΚ

γ. Κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών: 1 προς 50 μαθητές. Πάνω από 50 μαθητές 2, και τουλάχιστον 1 ανά ΕΕΕΕΚ

δ. Κλάδου ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών: 1 προς 50 μαθητές και τουλάχιστον 1 ανά ΕΕΕΕΚ

ε. Κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών: 1 προς 50 μαθητές και τουλάχιστον 1 ανά ΕΕΕΕΚ

3. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό: Κλάδου ΔΕ1, 1 ανά ΕΕΕΕΚ
4. Τοποθετούνται επιπλέον.

α. Στα ΕΕΕΕΚ, όπου φοιτούν τυφλοί μαθητές, ένας (1) ειδικός στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό λκαι τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών

β. Στα ΕΕΕΕΚ, όπου φοιτούν κωφοί μαθητές, ένας (1)’ειδικός στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Δείτε την Απόφαση Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΕΕΕΚ
Δείτε το ΦΕΚ Β 1262-26-9-2002

Δείτε επίσης

Ατομα με Οπτική Αναπηρία: Παραδόθηκε το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας στους Φορείς
102.870,00€ για ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με νοητική αναπηρία Δ’ Δημοτικού
Νέα Προγράμματα Σπουδών 2021: Δείτε τα όπως κοινοποιήθηκαν από το ΙΕΠ

Πριν φύγετε

Σε αργία τέθηκε το στέλεχος εκπαίδευσης στο οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση