Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΚΕΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΚΕΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων. Η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας σε ΦΕΚ. Οι εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν τις Π.Ο. των Κ.Ε.Α. εργάζονται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και των σχολικών διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα

ΚΕΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων.

Αποστολή των Κ.Ε.Α.

1. Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) έχουν ως αποστολή:

α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και στους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η προαγωγή της υγείας και ο πολιτισμός

β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα (παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018).

2. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Α. ασκούν τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018.

Δείτε επίσης:

Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού

Οργανωτική δομή των Κ.Ε.Α.

1. Η οργανωτική δομή των Κ.Ε.Α. περιλαμβάνει διεπιστημονική Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.), την οποία απαρτίζουν ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. και τα λοιπά μέλη της ομάδας αυτής.

2. Η Π.Ο. κάθε Κ.Ε.Α. συγκροτείται από πέντε (5) έως εννέα (9) εκπαιδευτικούς, με διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποσπώνται με τριετή θητεία για τη στελέχωση του Κ.Ε.Α., ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου.

3. Ο Προϊστάμενος κάθε Κ.Ε.Α. επιλέγεται μεταξύ των μελών της Π.Ο. με την προϋπόθεση ότι έχει δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη.

4. Όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Προϊστάμενος Κ.Ε.Α., αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από μέλος της Π.Ο., που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη της Π.Ο. του Κ.Ε.Α. Άρθρο 3 Χρονική περίοδος λειτουργίας των Κ.Ε.Α. – Εργασιακό και διδακτικό ωράριο των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Ε.Α.

Ωράριο

1. Οι εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν τις Π.Ο. των Κ.Ε.Α. εργάζονται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και των σχολικών διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, όλες τις εργάσιμες ημέρες της παραπάνω περιόδου, ακόμη και όταν δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κ.τ.λ.).

2. Τα μέλη των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. εργάζονται καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:00.

Με απόφαση της Π.Ο. το εργασιακό ωράριο δύναται να τροποποιείται ή/και να επεκτείνεται σε περίπτωση που υλοποιούνται δράσεις ή προγράμματα κατά τις απογευματινές ώρες ή/και τα Σαββατοκύριακα.

Κατά την περίπτωση εργασίας πέραν του καθορισμένου ωραρίου και ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και υπάρχουσες ανάγκες δύναται να οριστούν βάρδιες (πρωινή και απογευματινή) και να κατανεμηθούν αναλόγως οι εκπαιδευτικοί της Π.Ο. σε αυτές.

Δείτε επίσης:

ΚΕΣΥ: Αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τροποποίηση της διάταξης περί λειτουργίας τους θερινούς μήνες

3. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδακτικών καθηκόντων του Προϊσταμένου και των μελών της Π.Ο. καθορίζονται ως ακολούθως:

α) ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. συμπληρώνει δέκα (10) ώρες διδακτικών καθηκόντων ανά εβδομάδα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων μαθητών/τριών ή/και των επιμορφωτικών προγραμμάτων/ σεμιναρίων εκπαιδευτικών,

β) τα υπόλοιπα μέλη της Π.Ο. του Κ.Ε.Α. συμπληρώνουν δεκαοκτώ (18) ώρες διδακτικών καθηκόντων ανά εβδομάδα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων μαθητών/τριών ή/και των επιμορφωτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων εκπαιδευτικών.

Δείτε

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Εργου(Σ.Ε.Ε.)

4. Κατά την οργάνωση της διδασκαλίας σε ομάδες είναι δυνατόν να απασχολούνται ταυτόχρονα δύο (2) εκπαιδευτικοί ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών/τριών.

5. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α., καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Π.Ο. κατά τις μη διδακτικές ώρες της εβδομαδιαίας απασχόλησης τους επιτελούν τα διοικητικά, επιστημονικά/ερευνητικά και διαχειριστικά καθήκοντα τους, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα.

6. Οι άδειες του Προϊσταμένου και των μελών της Π.Ο. χορηγούνται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Α., αντίστοιχα, και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί αδειών των μόνιμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, 102Α΄).

Η συνέχεια του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΕΑ στο ΦΕΚ B 1752 – 17.05.2019 

Δείτε και την ΥΑ από εδώ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση