Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής: Πρόσληψη Κοιν. Λειτουργών-Ψυχολόγων-Νοσηλευτών-Κοιν. Επιμελητών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής: Πρόσληψη Κοιν. Λειτουργών-Ψυχολόγων-Νοσηλευτών-Κοινων. Επιμελητών-Βοηθών Νοσοκόμων-Ιατρών.

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ) ανακοινώνει την κατάρτιση πινάκων επικουρικού προσωπικού για την πρόσληψη πενήντα τριών (53) ατόμων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες από την εμφάνιση και διάδοση του Covid 19.

Αιτήσεις έως Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Οι ειδικότητες

ΠΕ Ψυχολόγων

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ Λογοθεραπευτών

ΤΕ Νοσηλευτικής

ΠΕ Ιατρών

ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών/Κοινωνικών Φροντιστών

ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων

____________________

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής»

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 

 
 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

 

 
 

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ :

 

 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ(ΣΤΑΘΕΡΟ) :

 

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ) :

 

 
 

Ε-ΜΑΙL:

 

 

 

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στον κατάλογο επικουρικού προσωπικού για την θέση …………………………………… του Φορέα σας. Με την παρούσα υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
  3. Ταυτότητα Μέλους Ε.Ν.Ε ή Βεβαίωση Εγγραφής (Για ΤΕ Νοσηλευτών-τριών
  4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος όπου απαιτείται
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
  6. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από τον Ασφαλιστικό Φορέα και το εργοδότη τους  (Για το Δημόσιο μόνο από τον εργοδότη)                                                        

 Σύνολο μηνών : ………

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / ΙΔΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ /ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Δηλώνω υπεύθυνα γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ν.1599/86 ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή.

Ημερομηνία……………………                                                                                                Ο/Η ΑΙΤ…

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………                                                  Υπογραφή

Δείτε την Προκήρυξη 53 ατόμων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής 
Δείτε την Αίτηση

Δείτε επίσης

Νέα ενημέρωση για την πρόσκληση δήλωσης περιοχών-Το ΑΣΕΠ παρήγγειλε κληρωτίδες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση