Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΚΕΣΥ Σύρου: Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΚΕΣΥ Σύρου: Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Σύρου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

ΚΕΣΥ Σύρου: Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Σύρου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για το υπόλοιπο της θητείας των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, ήτοι έως 31 Ιουλίου 2021, όπως παρακάτω:

A.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

α) μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου με έδρα τη Σύρο

Δείτε επίσης:

Χρονοδιάγραμμα επιλογής μελών ΚΕΑ

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι η κατοχή του βαθμού Α ́, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α ́ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

Η γνώση Τ.Π.Ε. Α ́ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α ́39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α ́ έως και γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.4547/2018, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Συγκεκριμένα, βάσει των περιπτώσεων α ́ έως και γ ́ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.4547/2018 ως προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. όπως παρακάτω:

α) Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση*  κλάδων:

αα) Νηπιαγωγών(ΠΕ60 ή ΠΕ61)

ββ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71)

γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02)

δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04)εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ.

Δείτε επίσης:

Προκήρυξη όλων των θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας

β) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) κλάδων:

αα) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21)

ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23)

γγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ02)

δδ) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29)

εε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30)

στ) Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31)εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ.

γ) Εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό**, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών.

Για τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όπου τίθεται ως προϋπόθεση η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας ή άσκησης διδακτικών καθηκόντων, νοείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή άσκησης εκπαιδευτικών καθηκόντων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε άλλες σχολικές μονάδες ή σε Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση