Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική & Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική & Εκπαίδευση: Για συμμετοχή στο εν λόγω Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλλουν έντυπο φάκελο υποψηφιότητας μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020. 

Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική & Εκπαίδευση

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education), το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., προκηρύσσει: δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Αντικείμενα

Αντικείμενα του Διατμηματικού ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) είναι:

 • Η μελέτη και η έρευνα σε σύγχρονα ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής και των σχετιζόμενων Νευροεπιστημών, μέσα από την αξιοποίηση των μεταξύ τους διεπιστημονικών συνεργειών, οι οποίες παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη, στον διεθνή χώρο, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια.
 • Η εξειδίκευση επιστημόνων σε ζητήματα της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης και της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων σε διάφορα πεδία, καθώς και στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στη συνακόλουθη προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.
 • Η εξειδίκευση των αποφοίτων, οι οποίοι θα έχουν και την ιδιότητα του κοινωνικού παιδαγωγού (σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα), ώστε να είναι ικανοί να μελετούν και να κατανοούν τα ερευνητικά αποτελέσματα της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης και να τα αξιοποιούν στον σχεδιασμό – προγραμματισμό, στην οργάνωση και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και παρεμβάσεων Κοινωνικής Παιδαγωγικής και στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, στα πεδία της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου (Παιδαγωγική, Ανδραγωγική, Γερανταγωγική, βασικοί κλάδοι της Κοινωνικής Παιδαγωγικής), συνυπολογίζοντας τις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών συστημάτων.

Απονεμόμενος τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Master of Science in Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) με Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (επισπεύδον Τμήμα) με αναφορά σε αυτόν της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτο όριο σε σαράντα (40) ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι ως υπεράριθμοι.

Χρονική διάρκεια

Το Διατμηματικό ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) θα αρχίσει τη λειτουργία του το εαρινό εξάμηνο του 2020 και έχει διετή διάρκεια (τέσσερα εξάμηνα).

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κυρίως στο κτήριο του Μαρασλείου Διδασκαλείου (Μαρασλή 4, Κολωνάκι) σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνονται σε χώρους της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Βιολογίας.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν απαραιτήτως τα κάτωθι έντυπα και δικαιολογητικά:

 1. Το έντυπο αίτησης συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΔΠΜΣ Μπορείτε να βρείτε εδώ την αίτηση).
 2. Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS [τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ.
 3. Σύντομο υπόμνημα αυτοπαρουσίασης υποψηφίου/υποψηφίας.
 4. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 6. Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες της Ε.Ε. επιπέδου τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (με ονοματεπώνυμο πίσω).
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/φιας όπου δηλώνεται η εγκυρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και στην αίτηση υποψηφιότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλλουν έως και την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020, έντυπο φάκελο υποψηφιότητας με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στη παρακάτω διεύθυνση: Ναυαρίνου 13 Α , 10680 Αθήνα.

Ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία είναι οι ακόλουθες: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 10:30 – 13:30.

Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού καταθέσουν στη Γραμματεία τον φάκελο υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στο email: msc-snspe@primedu.uoa.gr, τρία από τα έγγραφα του φακέλου και συγκεκριμένα: 1) Την Αίτηση συμμετοχής, 2) το Βιογραφικό Σημείωμα και 3) το σύντομο υπόμνημα αυτοπαρουσίασης (personal statement).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. 

Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

__________________

Δείτε ακόμη

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: Ειδικό Πρόγραμμα στο ΕΑΠ 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): 2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά 
Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική: Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δείτε επίσης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Παιδαγωγική, νέες Τεχνολογίες και Βιοϊατρική σε ένα μεταπτυχιακό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στη Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση