Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κορονοϊός-Δημόσιο 45η Εγκύκλιος: Λειτουργία υπηρεσιών-Διευκολύνσεις υπαλλήλων/άδειες-Εκλογές αιρετών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κορονοϊός-Δημόσιο 45η Εγκύκλιος: Λειτουργία υπηρεσιών-Διευκολύνσεις υπαλλήλων/άδειες-Εκλογές αιρετών-Βεβαιώσεις κίνησης-Παρουσιολόγιο covid-19.

Κορονοϊός-Δημόσιο 45η Εγκύκλιος

Δημοσιεύθηκε η 45η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ. 9207/24-05-2021 με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού.

Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:

Α. Μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του covid-19.

Β. Διευκολύνσεις υπαλλήλων-Ειδικές Αδειες.

Γ. Βεβαιώσεις κίνησης.

Δ. Παρουσιολόγιο covid-19.

Ε. Εκλογές αιρετών εκπροσώπων.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος
ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού – 45η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

 Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2141) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.».

 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ

προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται τα εξής:

A/A ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Δημόσιες υπηρεσίες

Υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) σε εβδομαδιαία βάση για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της

υπηρεσίας τους σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/οικ/ 26390/ 24-4-2021

κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας

«Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε

υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική

παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

·         Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

·         Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

·         Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

·          Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

 

Κορονοϊός-Δημόσιο 45η Εγκύκλιος
Βάσει των ως άνω προβλέψεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Εξακολουθεί να προβλέπεται

η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ/26390/24-4-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας

«Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), για την εφαρμογή της οποίας έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (40η 43η).

2. Από τις 24.5.2021 έως τις 29.5.2021

θα διανέμονται δύο (2) δωρεάν αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021 και μία για την εβδομάδα από 5.2021 έως 6.6.2021.

3. Για την εβδομάδα από 5.2021 έως 30.5.2021

δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία, εφόσον δεν έχει παραλάβει εγκαίρως τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, αλλά αποκλειστικά για την περίοδο αυτή – 24.5.2021 έως 30.5.2021 – το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 δηλώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από 24.5.2021 έως 30.5.2021 και σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την παραλαβή του από τα φαρμακεία και τη διενέργειά του.

4. Οι εργαζόμενοι που δεν παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία

στον τόπο εργασίας τους κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (24.5.2021 έως 6.2021), δύνανται και εκείνοι να προμηθευτούν τους δύο αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους κατά τα ανωτέρω, χωρίς ωστόσο να υφίσταται υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος αυτού στην πλατφόρμα της Απογραφής και χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια, εφόσον δεν παρίστανται με αυτοπρόσωπη παρουσία στον τόπο εργασίας τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας.

5. Ο τρόπος λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών

και ειδικότερα η τηλεργασία παραμένει στο ίδιο ποσοστό σε σχέση με το πλάνο εργασιών εκάστης Υπηρεσίας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη εβδομάδα με βάση της οδηγίες που δόθηκαν με την 44η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ίδια μέτρα ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ

Κορονοϊός-Δημόσιο 45η Εγκύκλιος
Β. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Για τις ειδικές άδειες απουσίας που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην 43η και 44η  εγκύκλιο.

 Γ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2141) ΚΥΑ,

«1. Από τις 00.30 έως τις 5.00 σε όλη την Επικράτεια επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους, περιοριστικά αναφερόμενους, λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, … 2. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται τα εξής: Για την μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή…

Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού…».

 Ως εκ τούτου, κατόπιν των ανωτέρω,

βεβαιώσεις κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου από και προς την εργασία εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τις 00.30 έως τις 05.00 π.μ.

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19

Εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link). Για την άρση της ως άνω υποχρέωσης, θα ενημερωθούν σχετικά οι Υπηρεσίες, όταν και θα έχει εκλείψει η πανδημία και τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισής της.

Κορονοϊός-Δημόσιο 45η Εγκύκλιος
Ε. ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων

που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών αιρετών εκπροσώπων, υπενθυμίζονται και διευκρινίζονται τα εξής:

α) Η θητεία των υφιστάμενων αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων λήγει στις 30/6/2021 (αρ. 178 του ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ. 489 του ν. 4781/2021).

β) Με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2.3.2021 (ΦΕΚ Β΄ 944) ΚΥΑ προβλέφθηκε η δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, η οποία θα εφαρμόζεται παγίως για τη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων, αλλά υπάρχει και πρόβλεψη στις σχετικές διατάξεις για εφαρμογή της διαδικασίας αυτής μεταβατικά για τις τρέχουσες εκλογές που αφορούν στη θητεία των αιρετών μελών για τα έτη 2021-2022.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ.7022/20-4-2021 (ΑΔΑ 9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω) εγκύκλιο,

διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
  • Η διαδικασία της ψηφοφορίας διεξάγεται αποκλειστικώς με φυσική παρουσία ή αποκλειστικώς με ηλεκτρονική ψηφοφορία, χωρίς να είναι δυνατή η εφαρμογή και των δύο διαδικασιών ταυτόχρονα, ελλείψει σχετικής πρόβλεψης.
  • Μεταβατικά για τις τρέχουσες εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί έως τις 30/6/2021, εισάγεται ρητώς με τις σχετικές ρυθμίσεις μόνη εξαίρεση και προβλέπεται ότι δύναται να ληφθεί υπόψη η ήδη ολοκληρωθείσα ψηφοφορία δια αλληλογραφίας ή να καταργηθεί η ψηφοφορία αυτή και να διεξαχθεί εξ υπαρχής η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για όλους τους υπαλλήλους.
  • Η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν εφαρμόζεται στην διαδικασία της ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας.
  • Μεταβατικά για τις τρέχουσες εκλογές, οι πίνακες εκλογέων βάσει των οποίων θα διενεργηθεί η ψηφοφορία είναι αυτοί που είχαν οριστικοποιηθεί προ της λήξης του έτους 2020 και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 2020 (σχετική η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.6.2020, ΑΔΑ 46ΜΤΛ6-ΥΟΘ, εγκύκλιος). Σε καμία περίπτωση δεν προστίθενται υπάλληλοι που ανήκουν πλέον οργανικά στην Υπηρεσία μετά την οριστικοποίηση των πινάκων αυτών.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω,

αλλά και τις τρέχουσες συνθήκες και μέτρα που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία για την τρέχουσα περίοδο, εφόσον οι φορείς δεν επιθυμούν την διεξαγωγή αυτής ηλεκτρονικά, έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Σε κάθε περίπτωση, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των Υπηρεσιών.

Δείτε επίσης

ΦΕΚ-μέτρα κορονοϊού 24 έως 31.05.2021: Ανα πεδίο δραστηριότητας-Λειτουργία δομών εκπαίδευσης-Δημόσιες υπηρεσίες
Πανελλαδικές 2021-Οδηγός υποψηφίων: ΕΒΕ-Yπολογισμός μορίων εισαγωγής-Συμπλήρωση Μηχανογραφικών
Λύκεια-λήξη μαθημάτων: Σε ΦΕΚ η τροποποίηση απόφασης για τη Δ/θμια-Ορίζεται για Γ Λυκείου η 2α Ιουνίου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση