Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κριτήρια επιλογής Διευθυντών ΔΙΕΚ: Η διαδικασία και η μοριοδότηση των υποψηφίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κριτήρια επιλογής Διευθυντών ΔΙΕΚ: Η διαδικασία και η μοριοδότηση για κατάταξη των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα σε ΦΕΚ.

Κριτήρια επιλογής Διευθυντών ΔΙΕΚ

Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. Κ5/72109 –ΦΕΚ B 2606 – 18.06.2021– Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως με τα κριτήρια και διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νε-ολαίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙ.Θ.) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καλούνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

  • πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής,
  • επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση,
  • εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Διευθυντών Ι.Ε.Κ.

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων,

οι οποίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: directorsit.minedu.gov.gr σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 3 της απόφασης.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση,

είτε για τη θέση Διευθυντή είτε για τη θέση Υποδιευθυντή Δημοσίου Ι.Ε.Κ., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και πέντε (5) Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Προσόντα – Μοριοδότηση
1. Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Διευθυντή Δημοσίου Ι.Ε.Κ.,

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης οι οποίοι διαθέτουν:

α) πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής,

β) δεκαετή (10) τουλάχιστον δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία,

γ) εξαετή (6) διοικητική ή και εκπαιδευτική εμπειρία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες),

δ) γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Πιστοποιητικό ΤΠΕ Α’ επιπέδου ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ ή ο υποψήφιος είναι κλάδου Πληροφορικής).

2. Η κατάταξη των υποψηφίων

στον αξιολογικό πίνακα θα γίνει βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:…………….

Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2606 – 18.06.2021 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ

Δείτε επίσης

Κριτήρια επιλογής Διευθυντών-Υποδιευθυντών ΣΔΕ: Καθορισμός διαδικασίας και μοριοδότησης υποψηφίων
Κεραμέως: Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης-Συμπεριληπτικό μοντέλο | Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης
Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς

Πριν φύγετε

 Επιστημονικό συνέδριο ΙΕΠ: “Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος”
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση