Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κριτήρια κατανομής επιχορήγησης ΑΕΙ: Δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κριτήρια κατανομής επιχορήγησης ΑΕΙ: Δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή – Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

Κριτήρια κατανομής επιχορήγησης ΑΕΙ

Απόφαση με τον ορισμό κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με την Απόφαση υπ. αριθ. πρωτ. 58959/Ζ1/31-05-2024, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3397/Β΄/13.06.2024 η κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) όπως ισχύει και τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Ειδικότερα, το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα ιδίως με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών,

β) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών,

γ) τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών,

δ) το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά κάθε Α.Ε.Ι., όπως αυτά εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας, ενώ το τριάντα τοις εκατό (30%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα με κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, που καθορίζονται στο Κεφάλαιο Β΄ της παρούσας, εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), ως ακολούθως:

Δείτε την Απόφαση ΕΔΩ

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ΄ αρ. 64/12.04.2024), η οποία απεστάλη στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το υπ΄αρ. 42373/16.04.2024 έγγραφο του Προέδρου της.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει η ισχύς της υπό στοιχεία 38124/Ζ1/31.03.2023 απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Β΄2128). Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε επίσης

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τροποποιήθηκε η Απόφαση για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού 

Τελικοί Πίνακες 1ΓΕ/2023 ΑΣΕΠ: Kατάταξη υποψηφίων κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, ΠΕ79 

Πανελλαδικές εξετάσεις Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων: Ξεκινούν 18.06.2024 με το μάθημα των Αγγλικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση