Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης-Ομάδες εργασίας και εκτέλεση εργασιών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Ομάδες εργασίας και προπαρασκευαστικές ενέργειες | Απόφαση.

Υπεγράφη από τον Προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ  κο Κ. Βαλιάντζα,  η απόφαση υλοποίησης του έργου “Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί

η εκτέλεση των Προπαρασκευαστικών Εργασιών για την Νομοθετική Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 841/13-7-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων με θέμα «Εκκίνηση διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» και την από 23/3/2021 συναφθείσα Προγραμματική Συμφωνία (Συμφωνία) ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων δυνάμει του άρθρου 66 παρ. 5 του ν. 4622/2019.

Οι Προπαρασκευαστικές Εργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:
  • τη συγκέντρωση των διατάξεων,
  • την οριοθέτηση του περιεχομένου της Κωδικοποίησης,
  • τη θεματική κατάταξη,
  • την ταξινόμηση και την διάρθρωση της ύλης,
  • την κατάρτιση διαγράμματος και την σύνταξη Προσχεδίου Κώδικα.
Ομάδα Εργασίας

Οι Προπαρασκευαστικές Εργασίες θα υλοποιηθούν από την με αριθμ. 157869/Φ4 (ΦΕΚ 978 ΥΟΔΔ/ 20-11- 2020) όπως τροποποιείται και ισχύει, συσταθείσα Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας.

Στην Ομάδα Εργασίας καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 «Αμοιβές συλλογικών οργάνων» του ν. 4354/2015.

Η Ομάδα Εργασίας ανά τρεις (3) μήνες θα υποβάλει προς την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου αναφορά με την εξέλιξη του Φυσικού Αντικειμένου συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα πρακτικά συνεδριάσεων.

Ομάδες Τεχνικής Υποστήριξης

Για την υποστήριξη του έργου της Ομάδας Εργασίας και κατόπιν εγκρίσεως της χρηματοδότησης της Πράξης, θα συσταθούν πέντε (5) Ομάδες Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με την εισήγηση της Ομάδας Εργασίας (Πρακτικό 13/22-4-2021), ως ακολούθως:

1. Ομάδα αρμόδια για τα θέματα σπουδών, προγραμμάτων και οργάνωσης

2. Ομάδα αρμόδια για τα θέματα προσωπικού

3. Ομάδα αρμόδια για τα θέματα ειδικής αγωγής

4. Ομάδα αρμόδια για τα θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης

5. Ομάδα αρμόδια για τα θέματα ανεξάρτητων αρχών, επαγγελματικής εκπαίδευσης και για τα λοιπά θέματα

Κάθε ομάδα θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων το ένα μέλος θα εκτελεί καθήκοντα Συντονιστή.

Αντικείμενο των ομάδων

θα είναι η τεχνική υποστήριξη της ομάδας εργασίας, με την αναζήτηση και υπόδειξη της ισχύουσας νομοθεσίας ανά θεματική ενότητα, τη διερεύνηση ειδικών ζητημάτων, την υποβολή εισηγήσεων και την παροχή σχετικών πληροφοριών και διευκρινίσεων.

Οι ομάδες τεχνικής υποστήριξης μελετούν/διερευνούν τα ανωτέρω θέματα σχετικά με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καλούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με τα θέματα που εξετάζονται, στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας για την υποβολή εισηγήσεων και για παροχή σχετικών πληροφοριών.

Κατά τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας οι εν λόγω εισηγήσεις οδηγούν σε επικαιροποίηση του προσχεδίου κωδικοποίησης νομοθεσίας ή/και όπου απαιτείται αποτυπώνονται στο πρακτικό της ομάδας εργασίας.

Αμοιβή Ομάδας Εργασίας και Ομάδων Τεχνικής Υποστήριξης

Το οικονομικό αντικείμενο του υποέργου συνίσταται στην καταβολή αποζημίωσης/αμοιβής

α) στην με αριθμ. 157869/Φ4 (ΦΕΚ 978 ΥΟΔΔ/ 20-11-2020) όπως τροποποιείται και ισχύει, συσταθείσα Ομάδα Εργασίας και β) στις Ομάδες Τεχνικής Υποστήριξης της Ομάδας Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα,

α) στον Πρόεδρο, τα μέλη και την γραμματέα θα καταβληθεί αποζημίωση/αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 «Αμοιβές συλλογικών οργάνων» του ν. 4354/2015, και

β) στον Συντονιστή και στα μέλη της κάθε Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης θα καταβληθεί αποζημίωση/αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 «Αμοιβές συλλογικών οργάνων» του ν. 4354/2015.

Για τον καθορισμό της αποζημίωσης/αμοιβής θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Η αποζημίωση/αμοιβή θα καταβληθεί

στην Ομάδα Εργασίας και στις Ομάδες Τεχνικής Υποστήριξης μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών και την παράδοση του Προσχεδίου Κώδικα. Προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης αποτελεί η παραλαβή του Προσχεδίου Κώδικα από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (Γ.Γ.Ν.Κ.Θ.) και την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συμφωνίας.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 91.550,00 € και θα χρηματοδοτηθεί όπως καθορίζεται με την υπ΄ αρ. πρωτ. 19/10.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΚΨ46ΜΠΥΓ-ΥΙΧ) Απόφαση Ένταξης, όπως ισχύει.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση “Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε επίσης

Ομάδα εργασίας Ειδικής Αγωγής-Νομοπαρασκευαστική Υπ. Παιδείας: Προσθήκη μελών-Ολοκλήρωση έργου 30.06.2022-Τροποποίηση Υ.Α. 

13η τροποποίηση απόφασης συνάφειας μεταπτυχιακών ΕΑΕ και Σχολικής Ψυχολογίας 

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία: Ζητείται καταγραφή υπάρχοντος εξοπλισμού | Εγγραφο 

Κακοποίηση-παραμέληση ανηλίκων: Οδηγός για Κοινωνικούς Λειτουργούς στην Εκπαίδευση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση