Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νομικές Απορίες

Οι επισκέπτες του ιστοτόπου especial.gr θα μπορούν να βασιστούν στη συλλογική εμπειρία των συνεργατών μας. Επίσης, θα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να ζητήσετε γενικές νομικές συμβουλές από συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο.

    Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ιστοτόπου especial.gr στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) αντιμετωπίζουμε όλα τα δεδομένα που πρόκειται να υποβάλετε στη φόρμα ως απόρρητα.

    Καθ' όλη τη διαδικασία που έπεται της υποβολής της φόρμας, διαφυλάττουμε τα προσωπικά δεδομένα σας (α. ονοματεπώνυμο, β. email, γ. κινητό) και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης (δ. θέμα μηνύματος, ε. σώμα μηνύματος) και τα χειριζόμαστε με φειδώ. Για να σας παράσχουμε τις νομικές συμβουλές που αιτήστε, δικηγορικό γραφείο που συνεργάζεται με τον ιστότοπό μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο email ή το κινητό που συμπληρώσατε στη φόρμα.

    Διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλατε στη φόρμα εφόσον το έχουμε διατηρήσει. Επίσης, διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οριστικά κάθε αντίγραφο που έχουμε τηρήσει. Διευκρινίζουμε πως, στην περίπτωση που τα δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της νομικής σας υποστήριξης, αρχειοθετούνται ανεξάρτητα από τον ιστότοπο especial.gr στο δικηγορικό γραφείο που σας παρείχε υπηρεσίες εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο.