Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λειτουργία Δημοσίου-49η Εγκύκλιος: Τι ισχύει στις δημόσιες υπηρεσίες-Διάθεση 4 self test από 01.07-Λήξη άδειας ειδικού σκοπού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λειτουργία Δημοσίου-49η Εγκύκλιος: Τι ισχύει στις δημόσιες υπηρεσίες-Διάθεση 4 self test από 01.07-Λήξη άδειας ειδικού σκοπού.

Λειτουργία Δημοσίου-49η Εγκύκλιος

Εκδόθηκε η υπ.αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-6-2021 49η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας κορονοϊού.

Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει
  1. Τα μέτρα που αφορούν στις Δημόσιες υπηρεσίες έως τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021.
  2. Την πρόβλεψη για την υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και τη δήλωση του αποτελέσματος. Από την Πέμπτη 01.07 και για δέκα ημέρες έως και το Σάββατο 10.07 θα είναι διαθέσιμες, μέσω των φαρμακείων στους δικαιούχους τέσσερις (4) δοκιμασίες αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self tests) για τον μήνα Ιούλιο, μία για κάθε εβδομάδα.
  3. Την πρόβλεψη για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4011), οι οποίοι επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.
  4. Τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες. Η εξυπηρέτηση του κοινού εφεξής γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
  5. Την μη υποχρέωση για την έκδοση βεβαιώσεων κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
  6. Την πρόβλεψη για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας, οι οποίες εξακολουθούν να πραγματοποιούνται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.
  7. Τη λήξη της άδειας Ειδικού Σκοπού  η οποία προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

_____________

Αναλυτικά η Εγκύκλιος
ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (49η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

 Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:

 Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

 Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39842/26-6-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2744) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.».

 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται τα εξής:
A/A ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Δημόσιες υπηρεσίες

Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική

παρουσία εντός ή εκτός των

εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία

Δ1α/ΓΠ.οικ.26390/24.4.2021

κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού

ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε

υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική

παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία

Δ1α/ΓΠ.οικ.28499/7.5.2021 (Β’

1870) και

Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β’

2183) και

Δ1α/ΓΠ.οικ.35097/4.6.2021 (Β΄

2373) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

·         Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

·         Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (περ. 2.1 – 2.9. της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 4011), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.

·         Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (περ. 1.1 – 1.11. της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 4011), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.

·         Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα κρίνεται από την Διοίκηση κάθε φορέα η αξιοποίησή τους στις κατάλληλες θέσεις αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου που ανήκουν.

·         Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. (1 άτομο/16 m2) και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

·         Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

 

Βάσει των ως άνω προβλέψεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος,

σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ/26390/24- 4-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β’ 2183) και. Δ1α/ΓΠ.οικ.35097/4.6.2021 (Β΄ 2373) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (40η – 45η).

Συναφώς, σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Ιούλιο

και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 01/07 και για δέκα ημέρες έως και το Σάββατο 10/07 θα είναι διαθέσιμες, μέσω των φαρμακείων στους δικαιούχους τέσσερις (4) δοκιμασίες αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self tests) για τον μήνα Ιούλιο, μία για κάθε εβδομάδα.

Η πρώτη υποχρεωτική δήλωση του σχετικού αποτελέσματος για το μήνα Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί, για όσους παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία τους, αμέσως μετά την παραλαβή των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων από τον υπάλληλο και προ της προσέλευσής τους στην Υπηρεσία, χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια.

2. Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι

για το διάστημα από 6.2021 έως 5.7.2021 ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ.

Ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 27.6.2021.

3. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου

της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4011), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Ωστόσο, ειδικά για τους ανήκοντες στην Ομάδα αυξημένου κινδύνου της Α΄ κατηγορίας της σχετικής ΚΥΑ,

θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας που δεν έχουν επαφή με κοινό.

Ως εκ τούτου, εφεξής οι υπάλληλοι αυτοί, οι οποίοι, είτε έκαναν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας λόγω υπαγωγής τους στις ομάδες αυξημένου κινδύνου καθώς δεν εδύναντο λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, είτε τελούσαν όλο το χρονικό διάστημα σε εργασία εξ αποστάσεως, καθώς υπάγονται σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά η φύση των καθηκόντων τους επέτρεπε την εξ αποστάσεως εργασία, επιστρέφουν πλέον στις Υπηρεσίες τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας.

Επισημαίνεται ότι για όσο χρονικό διάστημα

ισχύει η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, οι ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου συνυπολογίζονται πλέον στους υπαλλήλους, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, εφόσον είναι δυνατή στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Για όσους υπαλλήλους υπάγονται σε ομάδες αυξημένου κινδύνου,

εξακολουθεί να πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την απασχόλησή τους σε υπηρεσίες back office ή σε σταθμούς εργασίας που θα καθιστούν κατά το δυνατόν ασφαλή την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία.

Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα κρίνεται από την Διοίκηση κάθε υγειονομικού σχηματισμού η αξιοποίησή τους στις κατάλληλες θέσεις αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου που ανήκουν.

 4. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η εξυπηρέτηση του κοινού εφεξής γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και των κανόνων που ισχύουν για το λιανεμπόριο (1 άτομο/16 m2), για τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πολιτών και την υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον παρατηρούνται ουρές.

Επομένως, στις περιπτώσεις εξυπηρέτησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες με αυτοπρόσωπη παρουσία τους,

οι οικείες Υπηρεσίες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών, αλλά και μεταξύ των πολιτών που αναμένουν να εξυπηρετηθούν, καθώς και να τηρούν εντός των υπηρεσιών όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν την τήρηση της υγιεινής στους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ωστόσο, δεδομένου ότι συντρέχουν ακόμη οι λόγοι

που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεωρείται πλέον πρόσφορη επιλογή, στο πλαίσιο προστασίας της υγείας τόσο των εξυπηρετούμενων πολιτών όσο και των υπαλλήλων του Δημοσίου, για την εξυπηρέτηση του κοινού, εφόσον αυτή πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενο ραντεβού, η αρμόδια οργανική μονάδα κάθε Υπηρεσίας βάσει του αντικειμένου της και των αρμοδιοτήτων της, να πρέπει να οργανώσει πλάνο εξυπηρέτησης του κοινού, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο υπάλληλοι και πολίτες, εφόσον δεν τηρείται η απαιτούμενη αναλογία, δεν θα εισέρχονται αδιακρίτως εν συνόλω οι προσερχόμενοι πολίτες χωρίς ραντεβού, εφόσον προηγουμένως δεν έχει διασταυρωθεί η δυνατότητα εισόδου τους βάσει των ισχύοντων μέτρων.

Επομένως,

με μέριμνα των υπαλλήλων που απασχολούνται στις υπηρεσίες υποδοχής των εξυπηρετούμενων πολιτών, θα εξετάζεται κάθε αναγκαία παράμετρος προκειμένου να εισέρχονται με όρους ασφάλειας στις δημόσιες υπηρεσίες οι πολίτες.

Επιπλέον, αιτήματα ή ερωτήματα,

τα οποία δύνανται να ικανοποιηθούν μέσω τηλεπικοινωνιακού τρόπου εξυπηρέτησης ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα πρέπει να διατυπώνονται και να απαντώνται χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.

Βάσει όλων των ανωτέρω καλούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες

να καταρτίσουν πλάνο εργασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού συμβατό με τα ισχύοντα μέτρα, το οποίο θα γνωστοποιείται και στους εξυπηρετούμενους πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο.

5. Όσον αφορά στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας

εξακολουθούν αυτές να πραγματοποιούνται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο.

Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

6. Κατά τα λοιπά

για τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ισχύουν τα ίδια μέτρα ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ, για τα οποία έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με προηγούμενες εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.

 Β. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης λειτουργίας των ως άνω εκπαιδευτικών μονάδων, οι υπάλληλοι δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο τετραήμερο, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, δεν επιβαρύνονται με την χρήση κανονικής άδειας για τις ημέρες (μία, δύο ή τρεις) που ήδη έχουν κάνει χρήση, αλλά οι άδειες αυτές χρεώνονται ως άδεια ειδικού σκοπού, καθώς δεν δύναται να συμπληρωθεί το απαιτούμενο τετραήμερο.

 Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19

 Εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link). Για την άρση της ως άνω υποχρέωσης, θα ενημερωθούν σχετικά οι Υπηρεσίες, όταν και θα έχει εκλείψει η πανδημία και τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισής της.

Εξυπακούεται ότι βάσει των νεώτερων πλέον ρυθμίσεων δεν ισχύει πλέον η ειδική άδεια απουσίας λόγω του ότι ο υπάλληλος ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

 Δ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 Σημειώνεται ότι κατόπιν της άρσης του μέτρου περιορισμού της νυχτερινής κυκλοφορίας στην Επικράτεια καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για την έκδοση βεβαιώσεων κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Δείτε σε μορφή pdf την 49η Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με τα μέτρα covid στο Δημόσιο

Δείτε επίσης

Νέα Απόφαση μέτρων κορονοϊού από 28.06 έως 05.07.2021
 Παρουσίαση νομοσχεδίου Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση