Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λειτουργία καταλυμάτων Υπουργείου Παιδείας στο Ζούμπερι | Εως 12.09.2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λειτουργία καταλυμάτων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2020.

Λειτουργία καταλυμάτων Υπουργείου Παιδείας

Με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2020.

Συγκεκριμένα
1. Ανατίθεται στους:

α) Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.),

β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.),

γ) Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.),

δ) Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.),

2. Για τη θερινή περίοδο 2020 και ειδικότερα για το διάστημα από Κυριακή 14-6-2020 μέχρι και Σάββατο 12.09.2020,

η οργάνωση για τη λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, του τμήματος Α των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα.

3. Η διοίκηση του τμήματος Α των καταλυμάτων,

που θα ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) βάσει του Ν. 4415/2016, θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. (τμήμα Δ’ Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής).

4. Για την εύρυθμη λειτουργία του,

το τμήμα Α των καταλυμάτων θα στελεχωθεί με ανάλογο αριθμό υπαλλήλων / εκπαιδευτικών, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Δ.Σ.

5. Στο τμήμα Α των καταλυμάτων

θα διαμείνουν εν ενεργεία υπάλληλοι μέλη του Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. της Π.Ο.Σ.Υ.Π., της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. με τις οικογένειές τους.

6. Για τη διαμονή των υπαλλήλων/ εκπαιδευτικών,

δύναται να καταβληθεί συνδρομή, το ποσό της οποίας θα ορισθεί με όμοια απόφαση, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του τμήματος Α’ των καταλυμάτων, για την κάλυψη των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών.

7. Οι περίοδοι διαμονής, ο αριθμός και η επιλογή των υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών

που θα διαμείνουν, θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. του τμήματος Α των καταλυμάτων, ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργικών οικίσκων που θα παραδοθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα απόφαση,

ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του τμήματος Α’ των καταλυμάτων, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε παρέμβαση ή/και τροποποίηση

στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του τμήματος Α των καταλυμάτων, χωρίς την έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

10. Ο έλεγχος και η εποπτεία

για την τήρηση των ανωτέρω ασκείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

11. Η Απόφαση ισχύει

από την ημερομηνία λήψης αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.).

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Πρόσκληση Προγράμματος “Τουρισμός για όλους” 2020: Αιτήσεις
1040 ιδιώτες συνεργάτες στην ΕΛΣΤΑT: Απασχόληση έως 31 Δεκεμβρίου 2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση