Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2021-22: Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου-Ολοήμερο Πρόγραμμα | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2021-22: Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου-Ολοήμερο Πρόγραμμα- Εγκύκλιος της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή.

Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2021-22

Κοινοποιήθηκε η Εγκύκλιος Φ.7/51308/Δ1/10-5-2021 της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή προς τις Δ/νσεις Π.Ε.και στα Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία της χώρας με θέμα:

 “Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος”

Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2021-22
Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει:
Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου
 1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων
 2. Κατανομή Τμημάτων
 3. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool
 4. Ωράριο Εκπαιδευτικών
 5. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί
 6. Επιμορφωτικές δράσεις
 7. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
 8. Παραρτήματα Νηπιαγωγείων
Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος Προϋποθέσεις λειτουργίας.

_____________

Αναλυτικά
Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2021-22
 Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα Νηπιαγωγεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

 1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων
α) Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων

συντάσσονται με βάση το κεφ. Β, του άρθρου 11, του ΠΔ 79/2017 (Α’109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄142). Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, το ημερήσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις Νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον/την οικείο/α Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων, σύμφωνα με το κεφ. Β, παρ. 3, του άρθρου 11, του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄142).

β) Τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για αυτά.

Επιπλέον του υποχρεωτικού Ωρολογίου Προγράμματος διδασκαλίας,

τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία επιτρέπεται να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος και να διοργανώνουν και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.682/1977 (Α΄244), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο.3 του ν.4713/2020 (Α΄147).

 1. Κατανομή τμημάτων

α) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111) τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά Τμήμα είναι: α) δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες για τα διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία και β) πέντε (5) μαθητές/τριες σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά Τμήμα στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 2, ΠΔ79/2017 (Α΄109), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111) καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25).

Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2021-22
Επισημαίνεται ότι,

εάν ο αριθμός αιτήσεων νηπίων/ προνηπίων για εγγραφή υπερβαίνει τους 25 μαθητές/τριες ανά Τμήμα, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 4δ του Π.Δ.79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄25) και σας έχουν γνωστοποιηθεί με την με αριθ. πρωτ. Φ.6/22510/Δ1/25-2-21 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

β) Για την κατανομή των μαθητών/τριών στα Τμήματα

του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κριτήρια, όπως η ηλικία (νήπια-προνήπια) και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών, με στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη και ισάριθμη κατανομή των μαθητών/τριών στα Τμήματα.

γ) Επισημαίνεται ότι μέχρι τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός μαθητών/τριών στα Τμήματα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και στα Τμήματα του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος σε όλα τα Νηπιαγωγεία.

δ) Στα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία,

ο αριθμός νηπίων είναι ο αναγραφόμενος στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης της άδειας αυτών, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).

Στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης της άδειας του Νηπιαγωγείου συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση του ποσοστού 10%, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 682/1977 (Α΄244).

Όσον αφορά στον ελάχιστο αριθμό νηπίων ανά Τμήμα,

τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία μπορούν να τον καθορίζουν ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας (άρθρο 14, παρ.4, του ν.682/1977 (Α΄244), όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4713/2020 (Α΄147)).

 1. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool
α) Τα αναλυτικά στοιχεία εγγραφών

των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-22 καταχωρίζονται με ευθύνη των Προϊσταμένων -Διευθυντών/τριών τους, στο Βιβλίο Μητρώου και στα σχετικά πεδία του Πληροφοριακού Συστήματος myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού έτους 2021-2022 σε αυτό.

β) Υπενθυμίζεται ότι

από το σχολικό έτος 2020-2021 και έως το σχολικό έτος 2029-2030, ο αριθμός Βιβλίου Μητρώου μαθητών, Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, θα είναι ο αριθμός 2020, ο οποίος θα παραμείνει ο ίδιος καθ’ όλη τη δεκαετία. Οι ανωτέρω αριθμοί θα δίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

γ) Επισημαίνεται ότι

στα Νηπιαγωγεία, με ευθύνη των Προϊσταμένων- Διευθυντών/τριών τους, στο σχετικό πεδίο του πληροφοριακού συστήματος myschool θα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ονομασία/επωνυμία του σχολείου χωρίς τους προσδιορισμούς

«κλασικό» και «ολοήμερο» (π.χ. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΑΘΗΝΏΝ).

δ) Επειδή έχουν διαπιστωθεί λάθη

στην αποτύπωση της γεωγραφικής θέσης των σχολικών μονάδων, θα πρέπει οι Προϊστάμενοι/νες-Διευθυντές/τριες των Νηπιαγωγείων να επικαιροποιήσουν τις συντεταγμένες της γεωγραφικής θέσης του σχολείου στο σχετικό πεδίο του πληροφοριακού συστήματος myschool μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

ε) Υπενθυμίζεται ότι

σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α΄71) και τη με αριθ. πρωτ. 149084/ΓΔ4/8-9-2017 εγκύκλιο με θέμα «Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)», προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας, είναι αναγκαία η καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση όταν υφίστανται μεταβολές, κάθε στοιχείου μεταβολής (μαθητικού δυναμικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού).

στ) Οι Προϊστάμενοι/νες-Διευθυντές/τριες

των σχολικών μονάδων καλούνται να επικαιροποιήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, τα στοιχεία που αφορούν στον Δήμο στον οποίο ανήκει η σχολική μονάδα, στις περιπτώσεις όπου έλαβε χώρα κατάτμησή του.

ζ) Σύμφωνα με τις

με αρ. πρωτ. 132524/Δ1/25-10-2012 και 171490/Δ2/12-11-2013 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., «η επικαιροποίηση της καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιείται την 1η και 15η κάθε μήνα. Στην περίπτωση που κανένα στοιχείο δεν έχει διαφοροποιηθεί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, τότε και πάλι ο Προϊστάμενος/νη – Διευθυντής/τρια επικαιροποιεί τα ήδη καταχωρημένα δεδομένα. Η επικαιροποίηση αυτή πραγματοποιείται μέσω της επιλογής «επιβεβαίωση δεδομένων»».

Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2021-22
 1. Ωράριο Εκπαιδευτικών

Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την με αριθ. 127187/Ε1/19-08-2016 (Β΄2524) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Νηπιαγωγεία».

Επισημαίνεται ότι

οι Προϊστάμενοι/νες-Διευθυντές/τριες των Νηπιαγωγείων φροντίζουν, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο. Ως προς το εργασιακό ωράριο, σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη του νόμου 1566/1985 (Α΄167), άρθρο 13, παρ. 8, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (Α΄5), σύμφωνα με την οποία ο/η εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των (6) έξι ωρών την ημέρα ή τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα.

Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2021-22
 1. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί
Για τη φοίτηση και υποστήριξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

καθώς και για θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης των Νηπιαγωγείων,   ισχύουν   τα   προβλεπόμενα   στο   άρθρο   6,   όπως   ισχύει,   του    ν. 3699/2008 (Α΄199) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», στην Υ.Α. 27922/Γ6/8-3-2007 (Β΄449) «Καθορισμός των ιδιαιτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και στα Τμήματα ένταξης»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ 48275/Δ3/28-3-2019(Β΄1088), στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.4368/2016 (Α΄21) «Μέτρα για την   επιτάχυνση   του   κυβερνητικού   έργου   και    άλλες    διατάξεις»,    στο    άρθρο    11 του ν.4452/2017(Α΄17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες   διατάξεις» και   στην   ΥΑ   172877/Δ3/17-10- 2016 “Καθορισμός διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης” (Β΄ 3561), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α 10537/Δ3/14-02-2019 (Β΄431).

Στις περιπτώσεις

της παρ. 10 του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109) ανήκουν και αυτές των μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής.

Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.

 

 1. Επιμορφωτικές δράσεις

Οι Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Αγωγής, οι Σ.Ε.Ε. της Ε.Α.Ε. και οι Σ.Ε.Ε. για την Αειφορία οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικές συναντήσεις (παιδαγωγικές συσκέψεις, ημερίδες και σεμινάρια) των εκπαιδευτικών των σχολείων της Περιφέρειάς τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 ( Α΄142).

 

 1. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα Στελέχη Εκπαίδευσης οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ.), ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Πριν την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους,

σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, καταγράφονται τα προβλήματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας και διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου και στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας των Νηπιαγωγείων (κτιριακές υποδομές, ασφάλεια, αισθητική και υγιεινή χώρων, εξοπλισμός).

 1. Παραρτήματα Νηπιαγωγείων
Για τη λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων

ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 73, του ν. 3518/2006 (Α΄272), σύμφωνα με το οποίο «Στο τέλος της παρ. 6, του άρθρου 3, του ν.1566/1985 (Α΄167) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης Νηπιαγωγείου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτό Νηπιαγωγείου».

Για την καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό, εισηγήσεις από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές μέχρι 30 Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής απόφασης είναι:
 • Σχετική Πράξη του οικείου ΠΥΣΠΕ.
 • Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας του παραρτήματος από τον οικείο Δήμο σε ό,τι τον αφορά (λειτουργικές δαπάνες καθώς και δαπάνες συντήρησης).
 • Αιτιολογημένη Εισήγηση Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (από την οποία εκτός των άλλων, θα προκύπτει ότι η λειτουργία του παραρτήματος δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό π.χ. με πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτή).
 • Αιτιολογημένη Εισήγηση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος  – Προϋποθέσεις λειτουργίας:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 κεφ. Β, του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄142), σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα, με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοημέρου Προγράμματος είναι 5 φοιτώντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).
 2. Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 10 φοιτώντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).
 3. Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια). Όταν ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του Τμήματος, με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης.
 4. Επισημαίνεται ότι ο ελάχιστος αριθμός 5 δεν αφορά τα 1/θέσια συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία. Τα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία συγκροτούν κοινά Τμήματα Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος.
 5. Στα Νηπιαγωγεία, όπου διαπιστώνεται η ανάγκη πρόωρης προσέλευσης νηπίων/ προνηπίων, δύναται να συγκροτείται Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45΄-8:30΄). Στο Τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/ προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος είναι τα 5 νήπια/ προνήπια. Τα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία συγκροτούν κοινά Τμήματα Πρόωρης Υποδοχής.
 6. Εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης τηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια  συμπληρώσει περισσότερες από 15 απουσίες στο Ολοήμερο Πρόγραμμα σε έναν μήνα, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, η φοίτησή του στο Ολοήμερο Πρόγραμμα διακόπτεται.
 7. Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/ης- Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. αναλυτική κατάσταση φοιτούντων μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, η οποία κοινοποιείται και στον/στην οικείο/α Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Αγωγής.
 8. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών/τριών στα λειτουργούντα Τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος καθώς και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 9. Με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου αποφασίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 1ης διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (προετοιμασία γεύματος/γεύμα) των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος. Το Σχολικό Συμβούλιο δύναται να εισηγείται προς τον Σύλλογο Διδασκόντων το πλαίσιο υλικοτεχνικής οργάνωσης της διαδικασίας του γεύματος. Η συγκεκριμένη διδακτική ώρα μπορεί, αφενός να βοηθήσει στην ανάπτυξη υγιών διατροφικών συνηθειών απαραίτητων για την ατομική ανάπτυξη και υγεία των παιδιών και αφετέρου να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών και των μαθητριών. Ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση της δραστηριότητας, αντιμετωπίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων εντός του πλαισίου που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
 
Παρακαλούνται τα Στελέχη της Εκπαίδευσης

να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκυρος και έγκαιρος προγραμματισμός των Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022.

 Παρακαλούνται οι Δ/ντες/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

όπως ενημερώσουν τα Νηπιαγωγεία της περιοχής ευθύνης τους και οι Προϊστάμενοι/νες-Διευθυντές/τριες των Νηπιαγωγείων τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων, αποστέλλοντας την παρούσα εγκύκλιο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2021-22

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος: Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Εργου Δημοτικών Σχολείων 2021-22– Λειτουργία Ολοήμερου
Επαναλειτουργία σχολείων-self test: 10 Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Χρήσιμη πληροφόρηση
Κορονοϊός-μέτρα 10 έως 14.05: Ανοιγμα δραστηριοτήτων-Επαναλειτουργία σχολείων-Φροντιστηρίων-ΚΞΓ | ΦΕΚ
Δημόσιο: Προθεσμία δήλωσης self test έως 16 Μαΐου: Τροποποίηση ΚΥΑ
Επαναλειτουργία σχολείων από Δευτέρα 10.05: Οδηγίες και για το self test από το ΥΠΑΙΘ | Εγγραφο
Φαρμακεία-διάθεση self test: Από 10 έως 12.05 στην εκπαιδευτική κοινότητα-Από 13 έως 19.05 λοιποί δικαιούχοι

Δείτε ακόμη

Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση