Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λειτουργία Τμημάτων Ενταξης: Οδηγίες για το νομοθετικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες από το Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λειτουργία Τμημάτων Ενταξης: Οδηγίες και διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τις προτεραιότητες υποστήριξης των μαθητών.

Λειτουργία Τμημάτων Ενταξης

Οδηγίες-διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Τμημάτων Ενταξης (Τ.Ε.) παρέχει το ΥΠΑΙΘΑ δια του υπ. αριθμ. πρωτ. 138415 /Δ3/04-12-2023 εγγράφου με θέμα “Οδηγίες-κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης“.

Στο έγγραφο και αναφορικά με τη λειτουργία των Τμημάτων Ενταξης (Τ.Ε.), παρουσιάζεται η λειτουργία τους και το νομοθετικό πλαίσιο, η διαδικασία υλοποίησης του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), οι προτεραιότητες που τίθενται και το τι ισχύει για την υποστήριξη του μαθητή.

Αναλυτικά

Πως ορίζεται νομοθετικά η λειτουργία των Τμημάτων Ενταξης (Τ.Ε.)

Η λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία «γενικής εκπαίδευσης» ορίζεται στο άρθρο 6 του ν.3699/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην υπό στοιχεία 27922/Γ6/2007 Υ.Α. – Β΄449, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Τήρηση ατομικού φακέλου μαθητή-Πως υλοποιείται το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.)

Για όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες που υποστηρίζονται από τον θεσμό του Τμήματος Ένταξης τηρείται ατομικός φάκελος και υλοποιείται Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.3699/2008 «3. Για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα σχολεία γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.». Το ΕΠΕ αποτελεί παιδαγωγικό κείμενο δυναμικού και εξελίξιμου χαρακτήρα, το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται με συνεργατικές διαδικασίες. Στην υλοποίηση του ΕΠΕ δύναται να συμμετέχει όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Για την εφαρμογή του ΕΠΕ, τους στόχους και την πορεία υλοποίησής του ενημερώνεται σε τακτική βάση, ο/η γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/μαθήτριας

Ενταξιακός θεσμός της μαθησιακής διαδικασίας

Η δυνατότητα υποστήριξης μαθητή/μαθήτριας από τον/τους εκπαιδευτικό/κούς του τμήματος ένταξης παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός της μαθησιακής διαδικασίας και της παιδαγωγικής πράξης σε μαθητές/μαθήτριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Προτεραιότητα στην υποστήριξη του μαθητή εντός της τάξης του

Στο άρθρο 82 του ν.4368/2016 – Α΄21, ορίζεται: « Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: «Σκοπός των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους»». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τόσο στον σχεδιασμό του ΕΠΕ όσο και στην κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος του εκπαιδευτικού Τμήματος Ένταξης δίνεται προτεραιότητα στην υποστήριξη του μαθητή εντός της τάξης του. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Μια τέτοια ανάγκη μπορεί να είναι ενδεικτικά, όταν οι μαθησιακοί στόχοι του ΕΠΕ αφορούν την εκπαίδευση του μαθητή σε γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος προηγούμενων τάξεων από την τάξη φοίτησης.

Τι ισχύει για την υποστήριξη του μαθητή

Η υποστήριξη του μαθητή εκτός της τάξης στις περιπτώσεις Τμήματος Ένταξης με «κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα» γίνεται ατομικά ή με συμμετοχή σε μικροομάδα, για τόσο χρονικό διάστημα όσο είναι απαραίτητο. Δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία (και επομένως δεν επιτρέπεται) η δημιουργία ενός ξεχωριστού τμήματος με συγκεκριμένο αριθμό μαθητών οι οποίοι αποκόπτονται σε μόνιμη βάση από το τμήμα φοίτησής τους για να «φοιτούν» για ένα ή περισσότερα μαθήματα αποκλειστικά στην «αίθουσα του Τμήματος Ένταξης».

Δείτε σχετικά

Οδηγίες λειτουργίας θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης: ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΕΑ-Τμήμ. Ενταξης-Παράλληλη Στήριξη

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης-Ειδικών Σχολείων-Τμημάτων Ενταξης 

Τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ενταξης: Ποια διαδικασία ακολουθείται σύμφωνα με το νόμο 

Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης: Πως λειτουργεί, με ποιους συνεργάζεται, πως υποστηρίζει μαθητές | Οδηγίες 

Αξιολόγηση μαθητών στα ΚΕΔΑΣΥ: Σχετικά με τη συναίνεση γονέων ή κηδεμόνων | Το νομοθετικό πλαίσιο

Συναντήσεις μαθητών με Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους χωρίς συναίνεση του γονέα-Δεν λειτουργούν ως “εξωτερικοί επισκέπτες” 

Πριν φύγετε

Τι είπε για σύσταση νέων οργανικών-διορισμούς-προσλήψεις ο Γ.Γ. ΥΠΑΙΘΑ Ι. Κατσαρός σε Συλλόγους εκπ/κών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση