Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μαθησιακές δυσκολίες-ΚΕΔΑΣΥ: Τι απάντησε το Υπ. Παιδείας περί αποκλεισμού μαθητών από προφορική εξέταση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μαθησιακές δυσκολίες-ΚΕΔΑΣΥ: Τι απάντησε το Υπ. Παιδείας στη Βουλή περί αποκλεισμού μαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου με μαθησιακές δυσκολίες από την προφορική εξέταση.

Μαθησιακές δυσκολίες-ΚΕΔΑΣΥ

Απάντηση σχετικά με Ερώτηση στη Βουλή του ΚΚΕ με θέμα “Αποκλεισμός μαθητών της Β’ και Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Χολαργού για την έκδοση αξιολογικής έκθεσης για μαθησιακές δυσκολίες από τα ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης)”, η οποία βασίστηκε σε Επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Χολαργού, περί αποκλεισμού μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες Β’ και Γ’ Λυκείου από τη συμμετοχή τους στην ενδεδειγμένη προφορική εξέταση στις προαγωγικές και τις Πανελλαδικές εξετάσεις, κοινοποίησε στη Βουλή το ΥΠΑΙΘ, δια της Υφυπουργού κας Ζέττας Μακρή.

Οι Βουλευτές του ΚΚΕ ζητούσαν από το ΥΠΑΙΘ να καταργηθεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη του νόμου και να αποκατασταθεί η αδικία,  ούτως ώστε, οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου, που έμειναν χωρίς δική τους υπαιτιότητα εκτός διαδικασίας, να μη στερηθούν το δικαίωμά τους να εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, υπό ίσους όρους με τους λοιπούς συμμαθητές του

Το ΥΠΑΙΘ στην απάντηση του αναφέρει τα εξής: 

Σύμφωνα με διατάξεις του ν. 4823/2021

Στις 3-8-2021 δημοσιεύθηκε ο ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, αξιολόγηση μαθητών και άλλες διατάξεις», με τον οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τη διάγνωση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4823/2021:

«…3. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν μαθητές που φοιτούν μέχρι και την Γ΄ τάξη Λυκείου όλων των τύπων και έως το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που έχουν μέχρι την ηλικία αυτήν αξιολογηθεί από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την έκδοση αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στη φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.».

Στην παρ. 3 του άρθρου 245 του ίδιου νόμου ορίζονται τα εξής:

«3. Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 53 του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.» (ήτοι την 1η-9-2022).

Σύμφωνα με Εγκύκλιο της Δ/νσης ΕΑΕ υπ. αριθμ. 143445/Δ3/9-11-2022

Στις 9-11-2021 κοινοποιήθηκε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μέσω των Π.Δ.Ε.) και στα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μέσω των ΔΙ.Π.Ε. και ΔΙ.Δ.Ε.) η αριθμ. 143445/Δ3/9-11-2022 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων, βάσει του Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8- 2021)».

Ως εκ τούτου, υπήρξε ικανό χρονικό διάστημα έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του προϊσχύσαντος νομικού πλαισίου αξιολόγησης μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ήτοι την 31η-8-2022) για ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σύμφωνα με Εγκύκλιο της Δ/νσης ΕΑΕ υπ. αριθμ. 114766/Δ3/21-9-2022 

Στις 21-9-2022, κοινοποιήθηκε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μέσω των Π.Δ.Ε.) και στα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μέσω των ΔΙ.Π.Ε. και ΔΙ.Δ.Ε.) η αριθμ. 114766/Δ3/21-9-2022 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με θέμα «Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/3-8-2021) σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών που φοιτούν στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Λυκείου όλων των τύπων», κατόπιν ερωτημάτων που περιήλθαν στην ανωτέρω υπηρεσία σχετικά με τη δυνατότητα αξιολόγησης από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μαθητών/τριών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, οι γονείς/κηδεμόνες των οποίων υπέβαλαν αιτήσεις εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι την 31η-8-2022, αλλά λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία αξιολόγησης, οι μαθητές/τριες φοιτούσαν πλέον στη Β΄ ή Γ΄ τάξη Λυκείου.

Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, από το συνδυασμό των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4823/2021, και της παρ. 3 του άρθρου 245 του ν. 4823/2021 «προκύπτει ότι:

α) Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης φοιτούν μέχρι και την Α΄ τάξη Λυκείου όλων των τύπων.

β) Για την πρώτη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων το σχολικό έτος 2022-23, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης ήταν η 31η Αυγούστου 2022.

γ) Για τα επόμενα έτη η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης σχετικής αίτησης είναι η 30η Ιουνίου εκάστου έτους.

δ) Στις περιπτώσεις που γονέας/κηδεμόνας μαθητή/τριας που φοιτά στη Β΄ ή Γ΄ τάξεις Λυκείου όλων των τύπων επιθυμεί να καταθέσει αίτηση σε μεταγενέστερες ημερομηνίες από τις καθορισμένες, ενημερώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δεν δύναται να προβεί σε έκδοση αξιολογικής έκθεσης για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και κατ’ επέκταση να προτείνει διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης στις εξετάσεις.».

Οι διευκρινίσεις κοινοποιήθηκαν στους Συλλόγους Γονέων

Οι ως άνω διευκρινίσεις κοινοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Παπάγου-Χολαργού (στις 23-11-2022), στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (στις 25-11- 3 2022) και στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Χολαργού (στις 26-1-2023, με κοινοποίηση στο 1ο ΓΕΛ Χολαργού).

Δείτε σχετικά

Διευκρινίσεις αξιολόγησης μαθητών Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου για Μαθησιακές Δυσκολίες από τα ΚΕΔΑΣΥ 

Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ-αξιολογικές εκθέσεις: Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ τους 

Αξιολόγηση δυσλεξίας μέχρι και την Α’ Λυκείου: Κατάργηση της διάταξης ζητά η ΑΣΓΜΕ-Αναφορά στη Βουλή 

Αξιολόγηση μαθητών από ΚΕΔΑΣΥ: Διαδικασία παραπομπής | Εγγραφο 

ΚΕΔΑΣΥ: Διαδικασία παραπομπής-αξιολόγησης μαθητών | Εγγραφο 

Αξιολόγηση για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Επιστολή γονέων ως Αναφορά στη Βουλή 

Παράταση αιτήσεων αξιολόγησης από ΚΕΔΑΣΥ μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες Β’ και Γ’ Λυκείου ζητούν 24 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

Πριν φύγετε

Δωρεάν προσβάσιμο υλικό και εγχειρίδια για την ισότιμη πρόσβαση μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία από το ΙΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση