Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μαθητές Γ Γυμνασίου στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μαθητές Γ Γυμνασίου στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής: Τροποποίηση απόφασης “Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του ΚΠΠ”.

Μαθητές Γ Γυμνασίου στις εξετάσεις

Με την υπ. αριθμ. 8263/Α5 – ΦΕΚ B 253 – 27.01.2021 – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως τροποποιείται η υπό στοιχεία 48456/Α5/24-04-2020 απόφαση “Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής” (Β ́ 2285), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά την πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής το έτος 2021, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ ́ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα, καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2020-2021.

Κατά το έτος 2022, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2021-2022

Αναλυτικά η Απόφαση

Η υπό στοιχεία 48456/Α5/24-4-2020 (Β ́ 2285) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1) Η παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύο (2) εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, από τους οποίους, τουλάχιστον ο ένας, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος από τα μέλη της Επιτροπής, τα αναπληρωματικά μέλη της, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του κλάδου ΠΕ, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η θητεία των μελών της Ε.Ε.Ε. ως τριετής εκτεινόμενη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους, από το έτος κατά το οποίο ανέλαβαν αρχικά καθήκοντα, καθώς και η δυνατότητα ανανέωσής της».

2) Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά την πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής το έτος 2021, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ ́ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η), καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2020-2021.

Κατά το έτος 2022, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν και θα ολοκληρώσουν αυτά τα πιλοτικά προγράμματα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 253 – 27.01.2021 με την Τροποποίηση απόφασης εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Δείτε σχετικά

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία

Δείτε επίσης

Ανακοινώσεις: Γυμνάσια-Λύκεια ανοίγουν 1η Φεβρουαρίου-Οχι τα Λύκεια στις “κόκκινες” περιοχές
ΟΛΜΕ: Δυνατότητα μη κατάθεσης βαθμολογίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Task Force-Πλατφόρμα ελέγχου covid 19: Εγγραφο με οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας
Διαχείριση κρούσματος-πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολείου | Νέες οδηγίες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση