Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο από 01.06.2020 

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο από 1η Ιουνίου 2020:  Kατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες – Εγκύκλιος ΕΦΚΑ.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4670/2020 από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες.

Με Εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, κοινοποιούνται οι συνεισπραττόμενες εισφορές όπως διαμορφώνονται μετά τη μείωση.

Επιπροσθέτως ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει πως η μείωση ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, συνολικά κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) αφορά στις συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας, καθώς και υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) και δεν αφορά σε εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης.

Δείτε την Εγκύκλιο
ΘΕΜΑ: “Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020”.

Σχετ: Η υπ’ αριθμ. 10/2020 εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α’/28-2-2020)

“Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις

με τις οποίες προβλέπεται από 1/6/2020 μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένου που αφορούν στις συνεισπραττόμενες εισφορές (υπέρ κλάδου ανεργίας, εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας) για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα και για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

  1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 ορίζεται ότι:

“Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:

  1. Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και κατανέμεται 2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο.
  2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 παρ.4 περίπτωση β΄του Ν.4144/2013 (Α΄88), η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, περίπτωση β΄ εδάφιο α΄ του Ν.∆. 2963/1954 (Α΄195) και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζόμενου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 1,20% και κατανέμεται 0,85% υπέρ ΟΕΚ (Ν.∆. 2963/1954) και 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ (Ν.678/1977, Α΄246 και άρθρο 7 του Ν.3144/2003, Α΄111).

Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, διευκρινίζεται ότι, η μείωση ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, συνολικά κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) αφορά στις συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας καθώς και υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) και δεν αφορά σε εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:
  1. Για τον κλάδο Ανεργίας η μείωση ανέρχεται σε 0,75 ποσοστιαίες μονάδες, αφορά σε εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου.

Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και κατανέμεται 2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο.

 

  1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.4 του Ν.4144/2013 όπως ισχύει, ο Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής (με έσοδα προερχόμενα από τους καταργούμενους Οργανισμούς του ΟΕΚ και του ΟΕΕ) και ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) ενοποιήθηκαν λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)».

 Πόροι του Ε.Λ.Ε.Κ.Π, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4144/2013 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.4254/2014, ορίζονται:

Α) Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ( Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.).

Β) Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)

Γ) Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)

Δ) Εισφορά 1% υπέρ Ο.Ε.Κ., προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περ. β΄εδάφιο 1ο του Ν.∆. 2963/1954 (Α΄195) η οποία βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η εισφορά αυτή δύναται να βαρύνει τον οικείο εργοδότη εν όλω ή εν μέρει εφόσον αναλάβει το αντίστοιχο βάρος.

Ε) Εισφορά 0,35% υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) η οποία βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Κατά συνέπεια, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 από 1/6/2020 επέρχεται μείωση κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) στην εισφορά της ανωτέρω αναφερόμενης περίπτωσης ∆’ που αφορά σε εισφορά υπέρ Ο.Ε.Κ., έτσι ώστε αυτή  διαμορφώνεται από 1% σε 0,85%.

Διευκρινίζεται ότι, οι υπόλοιπες προβλεπόμενες εισφορές που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Συγκεκριμένα οι συνεισπραττόμενες εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:

 ΣΥΝΕΙΣΠΑΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
1,83% 3,17% 5%
από 1/1/2017 έως από 1/1/2017 έως από 1/1/2017 έως
ΑΝΕΡΓΙΑ 31/5/2020 31/5/2020 31/5/2020
1,56% 2,69% 4,25%
από 1/6/2020 από 1/6/2020 από 1/6/2020
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 0,35% 0% 0,35%
ΛΑΕΚ ΟΑΕ∆ 0,10% 0,36% 0,46%
ΛΠΕΑΕ 0% 0,15% 0,15%
1% 1%
από 1/1/2017 έως από 1/1/2017 έως
 

ΟΕΚ

31/5/2020  

0%

31/5/2020
0,85% 0,85%
από 1/6/2020 από 1/6/2020
3,28% 3,68% 6,96%

από 1/1/2017έως 31/5/2020

 

6,06%

από 1/6/2020

από 1/1/2017 έως από 1/1/2017 έως
 

ΣΥΝΟΛΟ

31/5/2020 31/5/2020
2,86% 3,20%
από 1/6/2020 από 1/6/2020

 

  1. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α’/28-2-2020) ως ημερομηνία έναρξη εφαρμογής της εν λόγω διάταξης ορίζεται η 1/6/2020.

 Κατά συνέπεια, τα νέα ποσοστά συνεισπραττόμενων εισφορών, όπως παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης από 1/6/2020 και εφεξής .

  1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Όπως είναι γνωστό η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων και των εισφορών των τακτικών μονίμων υπαλλήλων, μετακλητών και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των ενστόλων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που από 1/1/2017 εντάχθηκαν στον e – ΕΦΚΑ περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) ∆ημόσιου Τομέα που υποβάλλει ο εργοδότης – Δημόσιος Τομέας στον e – ΕΦΚΑ.

Με την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 10/2020 e-ΕΦΚΑ παρασχέθηκαν οδηγίες απεικόνισης της ασφάλισης στη νέα εφαρμογή ΑΠΔ του Δημόσιου Τομέα με καταχώριση ξεχωριστών εγγραφών ανά κλάδο ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο, μεταξύ των οποίων και η απεικόνιση των συνεισπραττομένων εισφορών (για όσες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων π.χ ΟΕΚ κλπ.).

Για την απεικόνιση των συνεισπραττομένων εισφορών θα χρησιμοποιηθούν οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) όπως αναλυτικά ανά περίπτωση αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της παρούσας:

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΣΧΥΣ
ΚΑ∆ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΠΚ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
0821

– 0822

– 0823

– 0824

– 0825

 

 

 

001043

 

 

 

Ο.Ε.Κ.

 

 

 

134

1% 0% 1% 1/1/2017
 

 

0,85%

 

 

0,00%

 

 

0,85%

 

 

1/6/2020

0821

– 0822

– 0823

– 0824

– 0825

 

 

 

001044

 

 

Ο.Ε.Κ. (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

 

 

3015

0% 1% 1% 1/1/2017
 

 

0,00%

 

 

0,85%

 

 

0,85%

 

 

1/6/2020

0821

– 0822

– 0823

– 0824

– 0825

 

 

 

000145

 

 

 

Συνεισπραττόμενες Εισφορές

 

 

 

100

3,28% 3,68% 6,96% 1/1/2017
 

 

2,86%

 

 

3,20%

 

 

6,06%

 

 

1/6/2020

 

Διευκρινίζεται ότι, για όσες ΑΠΔ Δημόσιου έχουν ήδη υποβληθεί από 1/1/2020 στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η παλαιά κωδικοποίηση (δηλ. οι ΚΠΚ 135 και 189) για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2020 έως 31/3/2020, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Για όσες περιπτώσεις δεν έχει υποβληθεί ΑΠ∆ θα χρησιμοποιηθεί κανονικά η νέα κωδικοποίηση.

Επισημαίνεται ότι, στην παρούσα εγκύκλιο για τη διευκόλυνσή σας, διαβιβάζονται συνημμένα επικαιροποιημένοι πίνακες τόσο με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, όσο και με όλες συνολικά τις αλλαγές και τροποποιήσεις που έχουν επέλθει και αφορούν στη νέα κωδικοποίηση με τα ποσοστά ασφάλισης ανά κατηγορία ασφαλισμένων με συνδυασμούς ΚΑΔ Κωδικού Ειδικότητας και Πακέτου Κάλυψης.

Δείτε το έγγραφο “Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020″ με αναλυτικούς Πίνακες υποβολής ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ: Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων Προκήρυξης 4Κ/2020-Βοήθεια στο σπίτι
ΦΕΚ Πινάκων ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16 Ειδικής Αγωγής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση