Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετακινήσεις ΑμεΑ με επιβατηγά πλοία: Εφοδιασμός καθίσματος-φορείου με καταληκτική ημερομηνία 01-05-2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετακινήσεις ΑμεΑ με επιβατηγά πλοία: Εφοδιασμός καθίσματος-φορείου με καταληκτική ημερομηνία 01-05-2019. Εγκύκλιος του Υπουργείου Ναυτιλίας με τεχνικές προδιαγραφές.

 Μετακινήσεις ΑμεΑ με τα επιβατηγά πλοία:  Εφοδιασμός καθίσματος-φορείου

Θέμα: «Εφοδιασμός καθίσματος-φορείου για τις μετακινήσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγά πλοία».

Eντέλλονται οι Λιμενικές Αρχές, με τη συνδρομή των Τοπικών Κλιμακίων τους,να προβούν άμεσα σε διαπίστωση εφοδιασμού του καθίσματος-φορείου στα επιβατηγά πλοία, που ελλιμενίζονται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.

Καταληκτική ημερομηνία

1.Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα , καταληκτική ημερομηνία για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των υπόχρεων πλοίων με την απαίτηση εφοδιασμού του προαναφερομένου ιατρικού εξοπλισμού είναι η 01-05-2019.

2.Ακολούθως,εντέλλονται οι Λιμενικές Αρχές να προβούν άμεσα στη διαγραφή της σχετικής παρατήρησης σε Πρωτόκολλα Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητικά Ασφαλείας Επιβατηγών Πλοίων (ΠΑΕΠ) που εκδίδονται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή από Λιμενικές Αρχέςεκ μέρους του ΚΕΠ.

3.Σε επιβατηγά πλοία που εφοδιάζονται Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου από Οργανισμό, που έχει εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή είτε δυνάμει της (γ) σχετικής είτε της (δ) σχετικής απόφασης, απαιτείται όπως η Λιμενική Αρχή, που προβαίνει σε διαπίστωση ύπαρξης του καθίσματος-φορείου, να συντάξει βεβαίωση, κατά το πρότυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Εν λόγω βεβαίωση να επιδοθεί με μέριμνα των ενδιαφερομένων στον φορέα πιστοποίησης έκαστου επιβατηγού πλοίου, προκειμένου να διαγραφεί η σχετική παρατήρηση που καταχωρίστηκε από τον Οργανισμό στα προαναφερόμενα ναυτιλιακά έγγραφα.

Προς διευκόλυνση των Λιμενικών Αρχών θα αποσταλεί με το παρόν έγγραφο το πρότυπο βεβαίωσης σε επεξεργάσιμη μορφή doc.

Επιβατηγά πλοία, που φέρουν σημαία άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

4.Κατά αναλογία της παραγράφου 3 του παρόντος, ενεργούν οι Λιμενικές Αρχές και στα επιβατηγά πλοία, που φέρουν σημαία άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και είναι υπόχρεα στον εφοδιασμό του προαναφερόμενου ιατρικού εξοπλισμού.

5.Οι πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρείες,μέσω των ενώσεών τους, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για έγκαιρο εφοδιασμό του απαιτούμενου εξοπλισμού και άμεση αποκατάσταση των παρατηρήσεων που έχουν καταχωριστεί σε ΠΑΕΠ και ΠΓΕ των υπόψη πλοίων.

Προς αποφυγή σύγχυσης και περιττού διοικητικού φόρτου των Λιμενικών Αρχών να αναληφθούν άμεσα και πριν την 01-05-2019 οι απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους των πλοιοκτητριών/διαχειριστριών εταιρειών, με την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποκατάσταση των καταχωρηθεισών παρατηρήσεων επί των ΠΑΕΠ και των ΠΓΕ των υπόχρεων πλοίων συνεπάγεται την επιβολή του μέτρου απαγόρευσης του απόπλου τους.

6.Οι Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί παρακαλούνται για τις άμεσες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες, έχοντας ως γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία των πλοίων σε σχέση με την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Τεχνικές Προδιαγραφές

7.Επισημαίνεται ότι,το κάθισμα-φορείο για τη μεταφορά των ΑμεΑ, απαιτείται να διαπιστωθεί σε όλα ταυπόχρεα Επιβατηγά Πλοία(πλοία που εξ ορισμού μεταφέρουν άνω των 12 επιβατών) και πρέπει να καλύπτει κατ ́ ελάχιστον τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

7.1.να είναι κατάλληλο για άμεση μεταφορά ασθενών από χώρους με περιορισμένη προσβασιμότητα,

7.2.να διαθέτει τουλάχιστον 4 λαβές, για να είναι εφικτή η εύκολη και άμεση μετακίνηση του καθίσματος φορείου σε κλίμακες ή ανισόπεδα τμήματα,

7.3.να διαθέτει ελαφρύ σκελετό κατασκευασμένο από αλουμίνιο,

7.4.να αναδιπλώνεται και να αποθηκεύεται εύκολα,

7.5.να διαθέτει δύο πτυσσόμενες χειρολαβές,

7.6.να διαθέτει δύο τροχούς στο πίσω μέρος του και η κίνησή του να γίνεται με αυτές,

7.7.να έχει δυνατότητα μέγιστου βάρους φορτίου τουλάχιστον 150 kg,

7.8.να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου.8.Αναφορικά με την οριστικοποίηση και την υλοποίηση της ειδικής εκπαίδευσης για θέματα των μετακινήσεων των ΑμεΑ με τα επιβατηγά πλοία, θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της Υπηρεσίας.

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση