Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων: Η νέα χιλιομετρική αποζημίωση και τα αναγνωριζόμενα έξοδα διανυκτέρευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων: Η νέα χιλιομετρική αποζημίωση και τα αναγνωριζόμενα έξοδα διανυκτέρευσης, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

Μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων

Το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε σε όλα τα Υπουργεία της χώρας τις διατάξεις του μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136) περί Μισθολογικών Ρυθμίσεων για το προσωπικό του Δημοσίου Τομέα προκειμένου να προβούν στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Ανάμεσα σ αυτές περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου και των αναγνωριζόμενων εξόδων διανυκτέρευσης εσωτερικού.

Δείτε

Οι νέοι μισθοί στο δημόσιο με Πίνακες και παραδείγματα-Μισθολογικά κλιμάκια | Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ

Τα νέα επιδόματα θέσεων ευθύνης των Στελεχών Εκπαίδευσης και οι βασικοί μισθοί Συμβούλων ΙΕΠ | Εγγραφο

Οικογενειακή παροχή εκπαιδευτικών: Πως διαμορφώνεται από 1ης.01.2024 σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών 

__________________________________

Αναλυτικά

Α. Επί του άρθρου 26

Χιλιομετρική αποζημίωση – Τροποποίηση άρθρου 8 υποπαρ.Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν.4336/2015

Tο ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου του άρθρου 8 της υποπαρ.Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, αυξάνεται από 01.01.2024 και ορίζεται στο ποσό των είκοσι λεπτών (0,20) για κάθε χιλιόμετρο (βλ. παρ. 2 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου).

Β. Επί του άρθρου 27

Έξοδα διανυκτέρευσης – Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 10 και παρ.1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

 1. Με την παρ. 1, από 01.01.2024 (βλ. παρ. 2 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου) αυξάνεται το ποσό των αναγνωριζόμενων εξόδων διανυκτέρευσης εσωτερικού της παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι εκατό (100) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι η προσαύξηση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) εξακολουθεί να ισχύει και για διαμονή στη νησιωτική χώρα από 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Διευκρινίζεται ότι, ειδικά για τη διενέργεια φορολογικών, τελωνειακών ελέγχων, ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας στη νησιωτική χώρα, κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης της περ. α΄, ήτοι το ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ καταβάλλεται σε υπαλλήλους ανεξαρτήτως κατηγορίας για τη μετακίνησή τους. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου τα ανωτέρω ισχύουν από την 29.7.2023.

2. Με την παρ. 2 αυξάνεται το ποσό των αναγνωριζόμενων εξόδων διανυκτέρευσης εξωτερικού της παρ. 1 του άρθρου 19 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι διακόσια σαράντα δύο (242) ευρώ ανά διανυκτέρευση. β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 ορίζεται ότι η παρούσα παράγραφος ισχύει από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου. Συνεπώς, τα ανωτέρω ποσά των εξόδων διανυκτέρευσης εξωτερικού αναγνωρίζονται στους μετακινούμενους από 29.7.2023.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 19 του ν. 4336/2015 καθώς και οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. οικ.2/74450/ ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Αποτελέσματα αξιολόγησης σχολικής μονάδας στην πρώτη εφαρμογή 2021-22 | Εκθεση ΙΕΠ 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΕΑΠ: Καθορίστηκαν οι προσφερόμενες θέσεις φοίτησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση