Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετακλητοί και αποσπασμένοι στα Ιδιαίτερα Γραφεία Πιερρακάκη και Κατσαρού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετακλητοί και αποσπασμένοι στα Ιδιαίτερα Γραφεία του Υπουργού ΠΑΙΘΑ Κ. Πιερρακάκη και του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Κατσαρού – Αποφάσεις.

Μετακλητοί και αποσπασμένοι

Κοινοποιήθηκαν από το ΥΠΑΙΘ Αποφάσεις πρόσληψης σε θέσεις συνεργατών, μετακλητών υπαλλήλων και Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη και στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Κατσαρού.

Αναλυτικά

Απόφαση 85616/Γ1/28-7-2023

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) απόφασης προσλήψεων σε θέσεις συνεργατών, μετακλητών υπαλλήλων στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Προσλαμβάνονται από 01.07.2023 στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη, οι κάτωθι ως εξής:

1. Η Χριστιάνα Παπαγεωργακάκη του Δημητρίου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, σε θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 15 της ΠΕ κατηγορίας.

2. Η Μαρία-Αλεξάνδρα Ντίνου του Θεοδώρου, σε θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου με αποδοχές του Μ.Κ. 11 της ΔΕ κατηγορίας. Η υπηρεσία των ανωτέρω λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Οι υπάλληλοι υποχρεούνται σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.5026/2023 (Α΄45).

Απόφαση 85664 /Γ1/28-7-2023

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικού σε θέση συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Αποσπάται από 01.07.2023 η Χαριοπολίτου Αικατερίνη του Νικολάου , με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 652718, και Α.Μ. 224290, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, με οργανική θέση στο 7Ο Γενικό Λύκειο Ν. Σμύρνης , με βαθμό Α΄ και ΜΚ 11, σε θέση συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού , Κυριάκου Πιερρακάκη, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη. Σύμφωνα με το αρ. 18 του ν. 5026/2023 ( Α’ 45) «Η υπάλληλος υποχρεούται σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων μέσα σε ενενήντα ημερολογιακές (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας… Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους ετησίως, όσο διαρκεί η θητεία της δραστηριότητας ή διατηρείται η ιδιότητα των υπόχρεων, καθώς και για δύο (2) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας, με την τελική δήλωση να αφορά στο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας. … Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος».

Απόφαση 85645 /Γ1/28-7-2023

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) απόφασης πρόσληψης σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη

Προσλαμβάνεται ο Νικόλαος Γεωργαντάς του Θεοφάνη,  δικηγόρος, με Α.Μ. 028321 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου με αποδοχές του Μ.Κ. 15 της ΠΕ κατηγορίας, από 04.07.2023, ημερομηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη. Η υπηρεσία του ανωτέρω λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη. Ο υπάλληλος υποχρεούται σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.5026/2023 (Α΄45).

Απόφαση 83210 /Γ1/25-7-2023

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) απόφασης απόσπασης υπαλλήλου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε θέση συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Αποσπάται από 27-06-2023 η Μιχαήλ Μαρία του Χαραλάμπους,  μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄, σε θέση συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού , Κυριάκου Πιερρακάκη, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη. Σύμφωνα με το αρ. 18 του ν. 5026/2023 ( Α’ 45) «Η υπάλληλος υποχρεούται σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων μέσα σε ενενήντα ημερολογιακές (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας… Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους ετησίως, όσο διαρκεί η θητεία της δραστηριότητας ή διατηρείται η ιδιότητα των υπόχρεων, καθώς και για δύο (2) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας, με την τελική δήλωση να αφορά στο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας. … Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας.

Απόφαση 85033/Γ1/27-7-2023

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) απόφασης προσλήψεων σε θέσεις συνεργατών, μετακλητών υπαλλήλων στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Προσλαμβάνονται από 27.06.2023 στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη, οι κάτωθι ως εξής:

1. Ο Αθανάσιος Δήμας του Γεωργίου,, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 17 της ΠΕ κατηγορίας.

2. Η Βασιλική-Ευαγγελία Βασιλάκη του Κωνσταντίνου, δικηγόρος με Α.Μ. 025167 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ.13 της ΠΕ κατηγορίας.

3. Ο Κωνσταντίνος Κουλουράς του Αναστάσιου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου με αποδοχές του Μ.Κ. 15 της ΠΕ κατηγορίας.

4. Ο Αλέξανδρος Μίχας του Δημοσθένη, δικηγόρος με Α.Μ. 034792 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου με αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας.

5. Η Χρυσούλα Σάλτου του Χρήστου, σε θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου με αποδοχές του Μ.Κ. 11 της ΔΕ κατηγορίας.

6. Η Μαρία Πεντάρη του Παναγιώτη, σε θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου με αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας.

7. Ο Ιωάννης Ρετσινάς του Αθανάσιου, σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου με αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας. Η υπηρεσία των ανωτέρω λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Οι υπάλληλοι υποχρεούνται σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.5026/2023 (Α΄45)

Απόφαση 85699 /Γ1/28-7-2023

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) απόφασης πρόσληψης σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Κατσαρού.

Προσλαμβάνεται η Χρυσάνθη Τσακλίδου του Γεωργίου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, σε θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του ΜΚ 15 της ΠΕ κατηγορίας από 04.07.2023, ημερομηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία στο ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Ιωάννη Κατσαρού.

Απόφαση 85675/Γ1/28-7-2023

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) απόφασης πρόσληψης σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Κατσαρού.

Προσλαμβάνεται ο Απόστολος Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, πρώην εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 03-Μαθηματικών, συνταξιούχος Δημοσίου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 15 της ΠΕ κατηγορίας από 04.07.2023, ημερομηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία στο ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Κατσαρού.

Απόφαση 85712/Γ1/28-7-2023

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) απόφασης πρόσληψης σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Κατσαρού.

Προσλαμβάνεται ο Παναγιώτης-Ευάγγελος Χατζηευαγγέλου του Κωνσταντίνου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου, με αποδοχές του ΜΚ15 της ΠΕ κατηγορίας από 04.07.2023, ημερομηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία στο ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Ιωάννη Κατσαρού.

Απόφαση 84542/Γ1/27-7-2023

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικού στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Κατσαρού

Αποσπάται από 04-07-2023 η Μαρία Νικολαράκη του Νικολάου,  εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02- Φιλολόγων, με οργανική θέση στο 4ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση, συνεργάτιδος στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Κατσαρού. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Κατσαρού. Σύμφωνα με το αρ. 18 του ν. 5026/2023 ( Α’ 45) «Η υπάλληλος υποχρεούται σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων μέσα σε ενενήντα ημερολογιακές (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας… Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους ετησίως, όσο διαρκεί η θητεία της δραστηριότητας ή διατηρείται η ιδιότητα των υπόχρεων, καθώς και για δύο (2) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας, με την τελική δήλωση να αφορά στο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας. … Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος».

Δείτε επίσης

Ψηφιακές αλλαγές στην Παιδεία: Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας σε 2 άξονες   

Μιχαηλίδου-γραπτός ΑΣΕΠ: Kομμάτι των νέων διορισμών θα γίνεται και μέσω γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2023-24: Νέα προθεσμία για αιτήματα έγκρισης εκπ/κών προγρ/των, μαθητ. δράσεων και εκπ/κού υλικού 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση