Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταπτυχιακά μαθήματα: Το ΦΕΚ με τη δυνατότητα να διενεργούνται εξ αποστάσεως

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταπτυχιακά μαθήματα: Το ΦΕΚ με τη δυνατότητα να διενεργούνται εξ αποστάσεως -Δια ζώσης σε όσα απαιτούνται εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις.

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4383 – 05.10.2020 η Υπουργική Απόφαση με ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Με την εν λόγω Απόφαση δίδεται η δυνατότητα να διενεργούνται εξ αποστάσεως τα μεταπτυχιακά μαθήματα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το χειμερινό εξάμηνο 2020-21.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα πανεπιστήμια -στα οποία θα ανήκει και η τελική επιλογή της δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διενέργειάς τους- και αφορά ακόμη και μεταπτυχιακά μαθήματα που συγκεντρώνουν λιγότερους από 50 εγγεγραμμένους φοιτητές.

Σε όσα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούνται εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις, προβλέπεται να γίνονται αποκλειστικά δια ζώσης.

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Βασίλης Διγαλάκης δήλωσε επί του θέματος

“Η στόχευση είναι σαφής: επιθυμούμε να διευρύνουμε περαιτέρω τη δυνατότητα να επεκταθεί η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στα προπτυχιακά μαθήματα και ιδιαίτερα στα πρώτα έτη (1ο, 2ο), καθώς είναι σημαντικό οι νέοι φοιτητές να προσαρμοστούν στο νέο γι’ αυτούς ακαδημαϊκό περιβάλλον”.

Σημειώνεται ότι,

εκτός από τους πρωτοετείς φοιτητές, και οι δευτεροετείς έχουν μείνει ένα εξάμηνο μακριά από τις Σχολές τους, γεγονός που εξηγεί την ανάγκη να επεκταθεί η φυσική παρουσία τους στα πανεπιστήμια.

Ο κ. Διγαλάκης υπογράμμισε

ότι οι υγειονομικές συνθήκες επιβάλλουν διαρκή ευελιξία και προσαρμογή στις επιλογές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, γι’ αυτό, όπως δήλωσε, “αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των πανεπιστημίων και δίνουμε άμεσα τις βέλτιστες δυνατές λύσεις σε κάθε στάδιο διαχείρισης της πανδημικής κρίσης”.

Δείτε την Απόφαση
Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Άρθρο μόνο

Εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών δευτέρου κύκλου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

1. Η διδασκαλία μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου δύναται να πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως του αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτά φοιτητών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), του άρθρου τρίτου της υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β’ 3707) και του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του κάθε προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Για την οργάνωση της διδασκαλίας μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 1, απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γενικής Συνέλευσης ή Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ή Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής), η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3. Από τις διατάξεις της παρ. 1 εξαιρούνται τα μαθήματα εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων τα οποία τυχόν περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, τα οποία διενεργούνται αποκλειστικά δια ζώσης.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 115744/ Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β’ 3707).

Δείτε το ΦΕΚ B 4383 – 05.10.2020

Δείτε σχετικά

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά μαθήματα: Το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε τη δυνατότητα διεξαγωγής τους

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας-Οι 3 άξονες
Επιμόρφωση αξιοποίησης iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων: Εκκίνηση Προγράμματος
Σεμινάριο eTwinning για γονείς: Διαθέσιμο για όλους, χωρίς κωδικούς
Ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων περιοχών με φυσικές καταστροφές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση