Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταπτυχιακό για την Εκπαίδευση και το Περιβάλλον από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταπτυχιακό για την Εκπαίδευση, την Αειφορία και το Περιβάλλον από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής και το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ιδρυεται Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» .

Το Μεταπτυχιακό

Στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο

«Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» (Ε.Α.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114, τ.Α’/4-8-2017).

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, με σκοπό να είναι ικανοί να προωθήσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και τη διάδοση της αειφορίας και της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Παράλληλα οι φοιτητές θα κατανοήσουν την έννοια και το περιεχόμενο της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και θα ενημερωθούν για τη μετάβαση από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι ικανοί να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου (υπό την στενή και την ευρεία έννοια του όρου) και του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στρατηγικών για την αειφορική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

Συναφώς, η εμπλοκή τους στη σχετική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα συνιστά κεντρικό προσανατολισμό του Δ.Π.Μ.Σ. 9. Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι να ενισχύσει τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, των υπευθύνων για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και αυτών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» (Ε.Α.Π.).

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» (Ε.Α.Π.) γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων της ημε- δαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται από Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ.

Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περά- τωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.

Χρονική Διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» (Ε.Α.Π.) διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1 (ένα) ημερολογιακό έτος στο οποίο περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και όπως θα ορίζεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 33 του ν. 4485/2017).

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 60 ECTS.

Πρόγραμμα Σπουδών – Γλώσσα Διδασκαλίας

Όλα τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά και ισοδυναμούν με πέντε (5) ECTS το καθένα, ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ισοδυναμεί με τριάντα (30) ECTS.

Τα μαθήματα δύνανται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία ή/και συνδιδασκαλία. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) ECTS.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής διδάσκεται συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο σπουδών και δύο (2) μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών, όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να εκπονηθεί και να υποστηριχθεί η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)

Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών έχει μια ενιαία ροή και τα προσφερόμενα μαθήματα έχουν ως ακολούθως:

Δείτε στο ΦΕΚ

ΦΕΚ B 1267 – 15.04.2019 Σελίδες 8 (15347 – 15354)

Δείτε επίσης

Μεταπτυχιακά: Ενημέρωση για την αναγνώριση για μισθολογική εξέλιξη από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση