Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταπτυχιακό στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταπτυχιακό στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Αιτήσεις και δικαιολογητικά μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2020. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 12-13 Φεβρουαρίου 2020.

Μεταπτυχιακό στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία. Το πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας.

Τα προσφερόμενα σεμινάρια καλύπτουν τους τομείς της σύγχρονης ελληνικής & ευρωπαϊκής ιστορίας καθώς και της κοινωνικής θεωρίας.

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Δεκτοί ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και αναγνωρισμένων οµοταγών πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) κατ΄ έτος.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα.

Υποβολή αιτήσεων και Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (μπορείτε να τη βρείτε εδώ) στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μέχρι και τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής στην παραπάνω ιστοσελίδα.
2. Αντίγραφο του πτυχίου. Για τους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση. Οι τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. να υποβάλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του υποψήφιου ή της υποψήφιας.
5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
6. Γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα Σύγχρονης Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Η ερευνητική πρόταση πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: α) αναλυτική και σαφή έκθεση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος, β) παρουσίαση της έρευνας που έχει τυχόν προηγηθεί σχετικά με το θέμα, γ) τεκμηρίωση της πρωτότυπης συμβολής του υποψηφίου στη σχετική έρευνα, δ) μεθοδολογία, ε) ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της πρότασης.
7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επισήμου εγγράφου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που να βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου.
8. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεµιναριακές εργασίες κ.ά.).
9. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

Εξετάσεις

Κατά τις εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) οι υποψήφιοι/ες καλούνται να δείξουν την ικανότητα κατανόησής τους σε βασικά προβλήματα της ευρωπαϊκής και ελληνικής ιστορίας κυρίως του 19ου και 20ού αι., καθώς και σε θέματα ερμηνείας των πηγών και ιστοριογραφίας. Οι υποψήφιοι/ες επομένως καλούνται να ανταποκριθούν σε ζητήματα σχετικά κυρίως με τα παρακάτω πεδία:

Α. Πολιτικοί μηχανισμοί, κρατικοί θεσμοί, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές στο ελληνικό κράτος.
Β. Επαναστατικά κινήματα και εθνικές ιδεολογίες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο τον 19ο αιώνα.
Γ. Βιομηχανική επανάσταση.
Δ. Κοινωνικές διεκδικήσεις και πολιτικές ιδεολογίες τον 20ό αιώνα.
Ε. Πόλεμοι του 20ού αιώνα, πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και διανοητικοί μετασχηματισμοί στον ευρωπαϊκό χώρο, το ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία.
ΣΤ. Σύγχρονα ιστοριογραφικά ρεύματα, πεδία και εργαλεία της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Επίσης οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν στα αγγλικά και, επιπροσθέτως, για όποιον φοιτητή το επιθυμεί σε δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής του/της.

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 (οι γραπτές εξετάσεις) και την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 (οι προφορικές εξετάσεις). Οι ακριβείς ώρες των εξετάσεων θα αναρτηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 & 28310/77337 & στην ιστοσελίδα του τμήματος (μπορείτε να τη βρείτε εδώ).

Μπορείτε να βρείτε εδώ την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παυλίνα Καραναστάση

____________

Δείτε επίσης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): 2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Παιδαγωγική, νέες Τεχνολογίες και Βιοϊατρική σε ένα μεταπτυχιακό 
Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική & Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ
Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: Ειδικό Πρόγραμμα στο ΕΑΠ 

Δείτε ακόμη

Μουσική Παιδαγωγική: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική: Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στη Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση