Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταπτυχιακά με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία-Ολες οι Αποφάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταπτυχιακά με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία – Ολες οι Αποφάσεις Διαπίστωσης Συνάφειας ΜΠΣ της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Το especial.gr παραθέτει ακολούθως όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που έχουν συνάφεια με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, με αφορμή την έκδοση των 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/18-4-2022, 18/18-4-2022 και 19/18-4-2022/τ. ΑΣΕΠ, αντίστοιχα), που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, αντίστοιχα.

Η διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, έχει να κάνει με τις ακόλουθες Αποφάσεις.

Επισημάνσεις

Α. Βεβαίωση πρακτικής άσκησης απαιτείται μόνον από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που δεν έχουν συνάφεια με την ΕΑΕ μέσω της υποχρεωτικής πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης.

Β. Για όσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα έχουν συνάφεια χρειάζεται η προσκόμιση αντιγράφου του τίτλου σπουδών .

Γ.  Για τα Μεταπτυχιακά που απαιτείται αναγνώριση μέσω ΔΟΑΤΑΠ χρειάζεται η  πράξη αναγνώρισης.

Αρχείο με όλα τα Μεταπτυχιακά

Δείτε από το  Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Φλώρινας ένα συγκεντρωτικό αρχείο με όλα τα Μεταπτυχιακά με Συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία – ΕΔΩ

Ολες οι Αποφάσεις Διαπίστωσης Συνάφειας αναλυτικά :

1) Η Αρχική

Δείτε: Τροποποίηση απόφασης κριτηρίων συνάφειας μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ-Σχολική Ψυχολογία σε 5 σημεία 

2) Η 1η Τροποποίηση

3) Η 2η Τροποποίηση

4) Η 3η Τροποποίηση

5) Η 4η Τροποποίηση

6) Η 5η Τροποποίηση

7) Η 6η Τροποποίηση

8) Η 7η Τροποποίηση

9) Η 8η Τροποποίηση

10) Η 9η Τροποποίηση

11) Η 10η Τροποποίηση

12) Η 11η Τροποποίηση

13) Η 12η Τροποποίηση

14) Η 13η Τροποποίηση

15) Η 15η Τροποποίηση

Λίστα Συνάφειας: Διόρθωση σφάλματος στην 80237/ΖΙ/21-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ.141202/Ζ1/04-10-2021 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

Α. Για την εξέταση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προερχόμενων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου που κατέχουν
 2. Aναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.
 3. Bεβαίωση του Ιδρύματος που παρέχει το Π.Μ.Σ. αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, την ακριβή διάρκειά της σε ώρες εργασίας και την αντιστοίχιση αυτής σε πιστωτικές μονάδες ECTS , καθώς και αναλυτική περιγραφή των δομών στις οποίες αυτή διεξάγεται.
  Για τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται επίσημη μετάφραση, εκτός εάν έχουν εκδοθεί στην Αγγλική Γλώσσα.
 4. Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), είτε αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Β. Οι κάτοιχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών προερχόμενων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής που επιθυμούν να εξεταστεί η συνάφεια αυτών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή της Σχολικής Ψυχολογίας, αιτούνται την εξέταση της συνάφειας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄13), προσκομίζοντας:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου,
 2. Διδακτορική διατριβή, σε ηλεκτρονική μορφή,
 3. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής,
 4. Τα ονόματα της εξεταστικής επιτροπής,
 5. Eπικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων, εκτός εάν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα,
 6. Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια ειδική επιστημονική επιτροπή δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 57235/Ζ1/11-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) Εγκύκλιος.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ για Προκηρύξεις 3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ/2022: Επισήμανση για το παράβολο 

Προκήρυξη 3ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: ΦΕΚ-διαδικασία αιτήσεων εκπαιδευτικών EAE Π.Ε-Από 4 έως 23.05.2022 

Προκήρυξη 4ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με διαδικασία αιτήσεων από 4 έως 23.05.2022 

Προκήρυξη 5ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με διαδικασία αιτήσεων από 4 έως 23.05.2022 

Δείτε επίσης

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ-Που θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων | Η διαδικασία 

Πως κάνουμε εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ ως νέοι χρήστες: Η διαδικασία βήμα-βήμα σε video και σε Εγχειρίδιο

Πως επικυρώνονται τίτλοι-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις: Οδηγίες και κατευθύνσεις από το ΑΣΕΠ 

Μοριοδότηση προϋπηρεσίας δυσπρόσιτων-τρίμηνων συμβάσεων: Τι προβλέπουν οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 

Πως αποδεικνύεται η Εξειδίκευση στην ΕΑΕ από τους εκπαιδευτικούς 

Προσμέτρηση προϋπηρεσίας κλάδου ΠΕ87.02 ως ΠΕ25 Σχολ. Νοσηλευτών και ΤΕ01.30 ως ΕΒΠ

Νόμος 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019 με το Σύστημα Μόνιμων Διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών στην Εκπαίδευση.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση