Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ: “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας” | Προκήρυξη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ: “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας”-Προκήρυξη με διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 6 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2022.
Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ
Ενημερώνουμε για τη νέα προκήρυξη του ΠΜΣ “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας” της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Πληροφορίες και αίτηση υποβολής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.youth-msc.gr.
Οι υποβολές γίνονται δεκτές από 6 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2022.
Ακολουθεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ’

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 τριάντα πέντε (35) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας.”

 Οι σπουδές του Π.Μ.Σ. έχουν διάρκεια δύο (2) ετών και καταλήγουν στην απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) – Master of Sciences (M.Sc.) µε τίτλο ειδίκευσης «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»/ “Strategies on Developmental  and  Adolescent  Health”.

Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» απονέµει Δίπλωµα Ειδίκευσης Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τις εξής κατευθύνσεις:

 1. Αναπτυξιακή και Εφηβική Ιατρική Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους – (Developmental and Adolescent Health – Development of Health Services for Children and Adolescents).
 2. Εκπαίδευση Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους (Education – Psychosocial Health and Development of Services for Children and Adolescents).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελµατίες Υγείας και άλλους ειδικούς – επαγγελµατίες που πλαισιώνουν παιδιά και εφήβους, προκειµένου να αποκτήσουν εφόδια και να αντεπεξέλθουν κατάλληλα.

Το ΠΜΣ αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι η ύλη του εστιάζει στη σωματική και ψυχοκοινωνική υγεία ως σύνολο και περιλαµβάνει θέματα πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης, καθώς και τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους από τα πρώτα χρόνια έως και την ενηλικίωση, την αναµενόµενη συµπεριφορά, τις παραλλαγές και παρεκτροπές αυτής (Developmental and Behavioral Health). Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για οντότητες που συχνά παραµελούνται και διαφεύγουν της διάγνωσης λόγω της πολυµορφίας και ατυπίας τους, αλλά και της ελλειµµατικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των ειδικών. Γίνεται συζήτηση για το ρόλο του περιβάλλοντος (οικογένεια, παιδικός σταθµός, σχολείο, συνοµήλικοι) στην ενίσχυση της προσωπικότητας παιδιού και εφήβου, στην εκδήλωση συµπτωµάτων και στην αντιµετώπιση δυσκολιών.

Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου προσέγγισης/πλαισίωσης παιδιών και εφήβων, και γενικότερα των ασθενών ως ένα ψυχοσωµατικό σύνολο.

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα τη φροντίδα παιδιών, εφήβων και νέων, προσδιορίζοντας τις ηλικίες αυτές ως τις σηµαντικότερες για τον περιορισµό της νοσηρότητας των ενηλίκων του µέλλοντος. Οι «φιλικές» – youth friendly – Δομές Εφηβικής Υγείας/Ιατρικής, είναι πρωτοπόρες δοµές που λειτουργούν με βάση τα διεθνή standards που θέτει ο Π.Ο.Υ. και εξυπηρετούν ανάγκες προεφήβων και εφήβων, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευµένη, ολιστική αξιολόγηση και αντιµετώπιση των ζητηµάτων που αντιµετωπίζουν στα κρίσιµα αυτά αναπτυξιακά στάδια. Αναπτύσσονται τεχνικές κοινωνικής-συναισθηµατικής ενδυνάμωσης (social-emotional empowerment) και δεξιοτήτων ζωής (life skills) που ενδυναµώνουν και βοηθούν στην κατάκτηση ανθεκτικότητας (resilience). Στη χώρα μας, το ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. έχει αναπτύξει προγράμματα λειτουργίας “φιλικών” δομών Εφηβικής Υγείας, όπου γίνεται και μέρος της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι ανάγκες σε επίπεδο χώρας είναι σηµαντικές, και διαπιστώνεται κενό αναφορικά µε τη στελέχωση δοµών οι οποίες απευθύνονται τεκµηριωµένα και διεπιστηµονικά σε θέµατα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων. Επιπλέον, οι δοµές που αναλαµβάνουν τη φροντίδα παιδιών και εφήβων χρειάζονται επαγγελµατίες µε εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο, όπως για παράδειγµα ιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν τη δυνατότητα:
 1. Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
 2. Να έχουν εξειδίκευση στην προσαρµογή της ηλικιακής οµάδας παιδιών και εφήβων στο σχολικό πλαίσιο
 3. Να αναπτύσσουν τεχνικές κοινωνικής-συναισθηµατικής ενδυνάμωσης (social-emotional empowerment) και δεξιοτήτων ζωής (life skills) που ενδυναµώνουν και βοηθούν στην κατάκτηση ανθεκτικότητας (resilience)
 4. Να προσεγγίζουν επιστηµονικά και ολιστικά το παιδί, τον/την έφηβο/η και την οικογένεια και να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στις περιόδους αυτές της ζωής
 5. Να πλαισιώνουν, οργανώνουν και να συντονίζουν υπηρεσίες αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας
 6. Να αξιολογούν το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τους εφήβους στο πλαίσιο οµάδων-δοµών
 7. Να κατέχουν αποτελεσµατικές δεξιότητες επικοινωνίας µε το παιδί, τον/την έφηβο/η, όσο και µε το οικογενειακό περιβάλλον, προκειµένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των θεµάτων σε πνεύµα κατανόησης και συνεργασίας
 8. Να αντιµετωπίζουν επιτυχώς τις ιδιαίτερες επαγγελµατικές δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και το ψυχικό φορτίο που συνεπάγεται το λειτούργηµά τους
 9. Να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουν σε επιστηµονικό επίπεδο
 10. Να συµβάλλουν στην ενηµέρωση και στήριξη των συγκεκριµένων ηλικιακών οµάδων και της οικογένειας µε στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων
 11. Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία στην επίλυση επιστηµονικών προβληµάτων
 12. Να συνεργάζονται σε διεπιστηµονικές οµάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης
 13. Να σχεδιάζουν προγράµµατα παρέµβασης λαµβάνοντας υπόψη τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των ηλικιακών οµάδων
 14. Να δρουν αυτόνοµα σε επαγγελµατικό επίπεδο.
 15. Να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επιστηµονική έρευνα που επιτρέπουν τόσο την παραγωγή επιστηµονικού έργου, όσο και την κριτική αποτίµηση της ποιότητας του και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του

 

 1. Να µελετούν το ελληνικό πλαίσιο και να αναλύουν τα ζητήµατα που τίθενται κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και τους παράγοντες που τις αναδεικνύουν
 2. Να επιχειρηµατολογούν µε σαφήνεια και ακρίβεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και να συγγράφουν εργασίες µε ακαδηµαϊκή δοµή και περιεχόµενο
 3. Να συµµετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόµενο κλάδο της αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας, καθώς επίσης και της σχολικής ψυχολογίας και ειδικής αγωγής
 4. Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρµογής θεωριών και µεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα
Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Στο Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειµένου (Τµήµατα Επιστηµών Υγείας, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών) της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρο 4 ν.3685/2008. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι υπότροφοι και µέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενες/οι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς (courier) στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. από  6/6/2022 έως και  15/7/2022 καθηµερινά και ώρες 10:00 και 16:00.

Γραµµατεία Π.Μ.Σ. : κος Βαγγέλης Κρητικάκος & κα Μαίρη Φούντογλου, Μεσογείων 15, 3ος όροφος- 115 27 Αθήνα. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 216 0033788 και 800 4000 009 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 14:00).

Οι αιτήσεις µπορούν να σταλούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@youth- msc.gr.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι:
 1. Αίτηση Υποψηφιότητας που οι υποψήφιοι προµηθεύονται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ ή από την ιστοσελίδα

www.youth-msc.gr

 1. Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα
 2. Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 3. Σύντοµο σηµείωµα, στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Π.Μ.Σ.
 4. Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισµένο φάκελο, υπογεγραµµένο από το άτοµο που χορηγεί τη συστατική επιστολή
 5. Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αγγλικής γλώσσας
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
 7. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
 8. Επιστηµονικές εργασίες, δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια των υποψηφίων (αν υπάρχουν) σε ηλεκτρονική µορφή

 

 1. Αποδεικτικά που δηλώνουν επαγγελµατική ή ερευνητική δραστηριότητα – εµπειρία (αν υπάρχουν)

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (µε γνήσιο υπογραφής) στην οποία να αναγράφεται το ακόλουθο κείµενο: “Δηλώνω ότι στην αίτησή µου για υποψηφιότητα συµµετοχής στο Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» του ακαδηµαϊκού έτους 2021-22:
  1. Έχω επισυνάψει τα δικαιολογητικά 1,2,3,4,5,6,7,8, καθώς και 9,10, (αν υπάρχουν)
  2. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχω καταθέσει σε µορφή απλού φωτοτυπηµένου εγγράφου προς απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στο βιογραφικό σηµείωµα είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόµενο
 • Μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και να συµµετέχω στην υποχρεωτική πρακτική άσκηση του Γ’ εξαµήνου σπουδών»

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιες/οι, δε θα επιστρέφονται.

Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται υπό την ευθύνη την Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. µε βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά και ατοµικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Ειδικότερα, η επιλογή των εισακτέων ποσοστιαία ορίζεται ως εξής :

 • Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου (βαθµός πτυχίου σε ποσοστό 20%, πιστοποιηµένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%, δηµοσιεύσεις ή και επιστηµονικές εργασίες σε ποσοστό 10%, παρακολούθηση συναφών συνεδρίων, σεµιναρίων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων κλπ σε ποσοστό 5%, επαγγελµατική ή διδακτική εµπειρία – δραστηριότητα σε ποσοστό 15%, συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%).
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η έναρξη του ΠΜΣ ορίζεται τον Οκτώβριο 2022 και θα περιλαµβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα για την ολοκλήρωση του, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές µονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση µεταπτυχιακών µαθηµάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστηµονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας.

Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται διά ζώσης και µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. [διδασκαλία µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017) – προαιρετικά.

Η εγγραφή στο Π.Μ.Σ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, και ανέρχεται σε χίλια (1.000) Ευρώ ανά εξάµηνο. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται µε την αρχική εγγραφή και των υπόλοιπων µε την έναρξη κάθε εξαµήνου.

Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κος Βαγγέλης Κρητικάκος & κα Μαίρη Φούντογλου, Μεσογείων 15, 3ος όροφος- 115 27 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 216 0033788 και 800 4000 009 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 14:00).

Ιστοσελίδα :www.youth-msc.gr e-mail: info@youth-msc.gr

 Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Άρτεμις Κ. Τσίτσικα

Δείτε επίσης

16η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία 

Οι Αποφάσεις συνάφειας Μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία σε ένα αρχείο 

Ατομα με τυφλοκώφωση Yarn Bombing: Καμπάνια ευαισθητοποίησης από το Ειδικό σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση