Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας στη Σιβιτανίδειο και σε διοικητικές θέσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας στη Σιβιτανίδειο και σε διοικητικές θέσεις με Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ 1768 – 04.08.2021 Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με:

  • Μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.
  • Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διοικητικές θέσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Αναλυτικά το ΦΕΚ Γ 1768 – 04.08.2021
Α. Με την υπό στοιχεία 89969/Ε2/23-07-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με
  • το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),
  • την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α’ 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
  • τα άρθρα 69, 70 και 73 του ν. 3528/2007 (Α’ 26),
  • την υπό στοιχεία 50937/Ε2/7-5-2021 (ΑΔΑ: 60ΔΞ46ΜΤΛΗ-ΙΧ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) σχολικού έτους 2021-2022,
  • την υπ’ αρ.10/11-6-2021 πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
  • υπ’ αρ. 31/29-6-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δοθέντος ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ: 0211, 0562, 0564 και 0566 της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 5015/23-6-2021 έγγραφό της,
μετατάσσονται

οι παρακάτω μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ως ακολούθως:

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝ. ΕΙΔΙΚΟΤ. ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
1. ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ82

ΜΗΧΑ

ΝΟΛΟΓΩΝ

2. ΗΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟ

ΝΙΚΩΝ

3. ΖΩΡΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ – ΔΟΜΙΚΟΙ
4. ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ02.02 ΜΗΧΑ

ΝΟΛΟΓΟΙ

 

Β. Με την υπό στοιχεία 86641/Ν4/16-07-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3, την παρ. 1 του άρθρου 5, την παρ. 5 του άρθρου 7 και του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), την υπό στοιχεία 13356/Ε2/04-02-2021 «Αποδέσμευση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη σε διοικητική θέση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για λόγους υγείας», την υπό στοιχεία Φ.ΚΕΚ.Β/75/ οικ.7706/28-04-2021 βεβαίωση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας η οποία γνωμοδότησε θετικά για την ικανοποίηση του αιτήματος μετάταξης του υπαλλήλου και την υπ’ αρ. 24/11-12-2020 πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ),

μετατάσσεται

ο ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, σε θέση μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας του νομού Καβάλας, σε κενή οργανική θέση με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

Ο ανωτέρω εκπαιδευτικός θα επανακαταταχθεί βαθμολογικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και την υπ’ αρ. 273/2017 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά- τους (ΑΔΑ: Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ).

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4316/20-07-2021).

Γ. Με την υπό στοιχεία 86605/Ν4/16-07-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3, την παρ. 1 του άρθρου 5, την παρ. 5 του άρθρου 7 και του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), την υπό στοιχεία 9881/Ε2/28-01-2021 «Αποδέσμευση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη σε διοικητική θέση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για λόγους υγείας», την υπό στοιχεία Φ.ΚΕΚ.Β/68/οικ.8044/ 28-04-2021 βεβαίωση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας η οποία γνωμοδότησε θετικά για την ικανοποίηση του αιτήματος μετάταξης του υπαλλήλου και την υπ’αρ. 25/ 24-12-2020 πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ),

μετατάσσεται

ο ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, σε θέση μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας του Νομού Αχαΐας, σε κενή οργανική θέση με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

Ο ανωτέρω εκπαιδευτικός θα επανακαταταχθεί βαθμολογικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και την υπ’ αρ. 273/2017 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ: Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ).

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά- των: 4317/20-07-2021).

Δείτε επίσης

Συμπληρωματικές αποσπάσεις-ανακλήσεις-τροποποιήσεις-διορθώσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22 | Απόφαση
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο ΕΕΠ ΠΕ23 Ψυχολόγων | Απόφαση
Συμπληρωματικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από περιοχή σε περιοχή έτους 2021
Διαδικασία αποσπάσεων στα ΣΔΕ | ΦΕΚ
Ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή μη ανάληψη υπηρεσίας μετά από μετάταξη ή απόσπαση
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών των ΠΔΕ-ΔΙΠΕ-ΔΙΔΕ
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2021: Σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά
Μετατάξεις και αποσπάσεις Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας: Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Τοποθέτηση 258 εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία Δευτεροβάθμιας

Δείτε ακόμη

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εξωτερικού | Ονόματα
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 2021-22 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ | Ονόματα
Ασφαλές άνοιγμα σχολείων: Οδηγίες του CDC-Απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή στην κανονικότητα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση