Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ΠΔΕ μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας | Αποφάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ΠΔΕ μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας-Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εστάλησαν προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεις μετάταξης σε ΠΔΕ και  Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Με την υπό στοιχεία 9209/Ν4/31-01-2022

Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/16 (ΦΕΚ 224 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α’) και ιδίως το άρθρο 116 παρ. 9 αυτού, την αριθ. 9839742378/27-11-2021 αίτηση της υπαλλήλου και το αριθ. 01/05-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της αιτούσης, μετατάσσεται η ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με κωδικό 5692821549 στο Τμήμα Δ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αριθ. Βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 220/31-01-2022)

Με την υπό στοιχεία 9229/Ν4/31-01-2022

Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/16 (ΦΕΚ 224 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α’) και ιδίως το άρθρο 116 παρ. 9 αυτού, την αριθ. 4264102103/20-11-2021 αίτηση της υπαλλήλου, την αριθ. πρωτ. 28984/17-12-2021 Απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας περί γνωμοδότησης για τη μετάταξη της υπαλλήλου και το αριθ. 3/30-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της αιτούσης, μετατάσσεται η ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού του Δήμου Εορδαίας, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με κωδικό 8210014723 στο Τμήμα Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αριθ. Βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 220/31-01-2022).

Με την υπό στοιχεία 9247/Ν4/31-01-2022

Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/16 (ΦΕΚ 224 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α’) και ιδίως το άρθρο 116 παρ. 9 αυτού, την αριθ. 6981661248/18-11-2021 αίτηση της υπαλλήλου και το αριθ. πρωτ. 5466/30-12-2021 Πρακτικό Επιλογής της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της αιτούσης, μετατάσσεται η ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Γραφικών Τεχνών του Εθνικού Τυπογραφείου, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με κωδικό 5176119511 του Τμήματος Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αριθ. Βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 220/31-01-2022).

Με την υπό στοιχεία 9271/Ν4/31-01-2022

Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/16 (ΦΕΚ 224 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α’) και ιδίως το άρθρο 116 παρ. 9 αυτού, την αριθ. 1273212127/28-11-2021 αίτηση της υπαλλήλου και την αριθ. 01/05-01-2022 Πράξη Επιλογής της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με την οποία παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της αιτούσης, μετατάσσεται η ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με κωδικό 1179201092 του Τμήματος Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αριθ. Βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 220/31-01-2022)

Με την υπό στοιχεία 9287/Ν4/31-01-2022

Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/16 (ΦΕΚ 224 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α’) και ιδίως το άρθρο 116 παρ. 9 αυτού, την αριθ. 1211209749/28-11-2021 αίτηση του υπαλλήλου και το αριθ. πρωτ. 259/10-01-2022 Πρακτικό Επιλογής της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη του αιτούντος, μετατάσσεται ο ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Οδηγών Λεωφορείου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΑΣΘ Α.Ε.) με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, με κωδικό 3561131088, στο Τμήμα Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, (Αριθ. Βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 220/31-01-2022).

Με την υπό στοιχεία 9302/Ν4/31-01-2022

Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/16 (ΦΕΚ 224 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α’) και ιδίως το άρθρο 116 παρ. 9 αυτού, την αριθ. 1610742807/27-11-2021 αίτηση της υπαλλήλου, την αριθ. πρωτ. 5560/2-12-2021 Απόφαση του Δημάρχου Θέρμης περί γνωμοδότησης για τη μετάταξη της υπαλλήλου και το από 31-12-2021 Πρακτικό Επιλογής της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της αιτούσης, μετατάσσεται η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού του Δήμου Θέρμης, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ με κωδικό 8435704686 στο Τμήμα Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αριθ. Βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 220/31-01-2022).

Δείτε το έγγραφο με τις Μετατάξεις σε ΠΔΕ-ΔΙΔΕ-ΔΙΠΕ

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση