Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: ΕΒΠ σε ΕΕΠ, Εκπαιδευτικοί σε ΕΕΠ | Ονόματα-ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: ΕΒΠ σε ΕΕΠ, Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Μετατάξεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Με την 204436/Ε4/24-12-2019 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Tου άρθρου 64 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’),
 • των άρθρων 69, 70 και 73 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’),
 • του άρθρου 29, παρ. 2 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’),
 • του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
 • του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
 • του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α’) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
 • την 6631/Υ1/2019 (ΦΕΚ 3009 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»,
 • την 40023/Υ1/09-03- 2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 867 Β’) με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού… καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
 • τις με αριθ. 14/29- 08-2019 πράξη του ΚΥΣΠΕ και 16/29-8-2019 πράξη του ΚΥΣΔΕ με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης,
 • τις κενές οργανικές θέσεις που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ,
 • την με αριθ. 7/20-11-2019 πράξη του ΚΥΣΕΕΠ,
 • τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων,
 • την αριθ. Φ.1/Γ/607/201907/Β1/19-12-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ότι δεν προκαλείται δαπάνη,
 • την αριθ. Φ.1/Γ/608/201863/ Β1/19-12-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ότι προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (3.960€) ετησίως:
Α. Μετατάσσεται

η Τσιγγέλη Ιωάννα του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης σε κενή οργανική θέση της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στον κλάδο ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών.

Η Τσιγγέλη Ιωάννα που μετατάσσεται σε ανώτερο κλάδο θα πρέπει να επανακαταταγεί βαθμολογικά και μισθολογικά στον αντίστοιχο βαθμό και στο κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία μετατάσσεται.

Β. Μετατάσσονται
σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΦΙΣΤ.
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΔΕ/

ΔΠΕ
ΟΡΓΑΝ.

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕ-
ΤΑΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑ-
ΤΑΞΗΣ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (1ο
ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας)
ΠΕ23 Π.Ε. Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

2 ΚΙΠΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝ ΠΕ70 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ23 Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
3 ΣΙΑΜΠΟΥΡΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΠΕ70 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ23 Δ.Ε. Δ΄

ΑΘΗΝΑΣ

4 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΝΙΚΟΛ. ΠΕ70 Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ23 Δ.Ε. Δ΄

ΑΘΗΝΑΣ

 

μετατάσσονται σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΔΕ/ΔΔΕ ΟΡΓΑΝ. ΜΕΤΑ

ΤΑΞΗ

ΚΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ

ΜΕΤΑ

ΤΑΞΗΣ

1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ ΑΔΑΜ. ΠΕ05 Δ.Ε.

ΛΕΥΚΑ

ΔΑΣ

ΠΕ23 Δ.Ε. Δ΄

ΑΘΗΝΑΣ

2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ23 Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

3 ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΔΕΣΠ. ΠΕ06 Δ.Ε.

ΗΡΑ

ΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ23 Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

4 ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ06 ΠΔΕ

ΑΤΤΙΚ

(1ο
ΚΕΣΥ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ)

ΠΕ23 Δ.Ε. Β΄

ΑΘΗΝΑΣ

5 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒ ΠΕ02 Δ.Ε. Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕ23 Δ.Ε. Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

6 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΛΑΜΠ. ΠΕ11 Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 Δ.Ε. Α΄
Θ/ΝΙΚΗΣ
7 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (1ο
ΚΕΣΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ)
ΠΕ23 Δ.Ε. Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

 

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που διαθέτουν και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων τους.
(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ: 9185/30-12-2019).

Δείτε το ΦΕΚ Γ 2464 – 31.12.2019
Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Μετατάξεις εκπαιδευτικών | Ονόματα
Κατανομή αιτήσεων Μετάθεσης Δευτεροβάθμιας και οι εκπαιδευτικές εξελίξεις | Του Ν. Κορδή
Τροπολογία τοποθετήσεων νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Κατατέθηκε στη Βουλή
Σχέδιο νόμου ΑΔΙΠ-ΕΛΚΕ-Κυρώσεις διορισμών-Εορτή Τριών Ιεραρχών | Στη Βουλή
Διάταξη πτυχίων Κολλεγίων: Δεκτά θα γίνονται από το ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών
Τριετής αποκλεισμός όσων διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Ρύθμιση στη Βουλή

Πριν φύγετε

Αιτήσεις Προκήρυξης 1ΓΕ/2019: Ανακοίνωση ΑΣΕΠ – Εως 03/02/2020
Προκηρύξεις 1ΓΕ-2ΓΕ: Επισημάνσεις σύμφωνα με το ΑΣΕΠ και ΥΠΑΙΘ για υποβολή δικαιολογητικών και αίτηση
Νόμος Διορισμών: 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση