Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις εκπαιδευτικών | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις εκπαιδευτικών: Από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Πρωτοβάθμιας σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης & από την Δ/θμια Εκκλησιαστική στη Δ/θμια Εκπαίδευση.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Του άρθρου 53,παρ.2 του Ν.2721/99 (Φ.Ε.Κ.112τ. Α ́),

2.Του άρθρου 12 ,παρ. 5 του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ.151 τ. Α ́),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α ́)

3.Του άρθρου 20, του Ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146/τ.Α ́)

4.Των άρθρων 69, 70 και 73του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α ́).

5.Του Κεφ. ΣΤ’ «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.Α ́)»

6.Του Π.Δ. 18/2018«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων(Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α ́)».

7.Του Π.Δ. 81/2019αρ.4 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 119τ.Α ́)».

8.Του Π.Δ. 83/2019«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 121τ.Α ́)».

9.Του Π.Δ. 84/2019«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»(Φ.Ε.Κ. 123τ.Α ́)».

10.Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.26139/Α2 του Κεφ. Δ’ Μετατάξεις & Κεφ. Ε’ άρθρο 15 (Φ.Ε.Κ. 561/τ.Β’/08-04-2011).

11. Της αριθμ.40023/Υ1/09-03-2018 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 867 τ.Β ́/12-3-2018) με θέμα :Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού… καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»

12.Την αριθμ. πρωτ.182236/Β1/21-11-2019 Απόφαση: «Μεταφορά πιστώσεων από τους ΑΛΕ της Μείζονος Κατηγορίας 21 του Ε.Φ. 1019-202-0000000 στους ΑΛΕ της Μείζονος Κατηγορίας 21 του Ε.Φ. 1019-201-0000000 του Προϋπολογισμού του Υ.ΠAI.Θ.οικονομικού έτους 2019»(ΑΔΑ:ΩΥΑ346ΜΤΛΗ-Ε9Φ) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠ.Δ.Σ. Τμήμα Β ́του Υπουργείου Παιδείας.

13.Τις αριθμ.16η/29-08-2019& 19η/16-10-2019 βεβαιώσεις Πράξης του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

14.Τις κενές οργανικές θέσεις.

15. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζει την Μετάταξη 49 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους.

Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις περιοχές που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν.

Δείτε τα ονόματα

Δείτε σχετικά

ΟΛΜΕ για μόνιμους: Δυνατότητα μετάθεσης στα Τμήματα Ενταξης πριν τους διορισμούς
Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΑΚΕΑ: Για τις παρεμβάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών στις διαδικασίες μεταθέσεων στην ΕΑΕ
Απάντηση μονίμων στον ΣΑΚΕΑ: Για τις διαδικασίες Μεταθέσεων στην ΕΑΕ
Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ/ΤΕ: Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4638/2019
Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ-Τμήματα Ενταξης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση