“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετάταξη 70 εκπαιδευτικών σε θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετάταξη 70 εκπαιδευτικών σε θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου.

Μετάταξη 70 εκπαιδευτικών σε θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου

Με την 86777/N4/30-05-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), του άρθρου 19 (ειδικά θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων) του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄), του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’)

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν της αρ. 273/2017 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ: Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ) και σύμφωνα με τις από 11-07-2018 (Υ.Σ. 242) και 07-12-2018 (Υ.Σ. 702) βεβαιώσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του ΥΠΠΕΘ και της αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/10898/24-04-2019 απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) με θέμα «Μετάταξη υπαλλήλων» (ΠΥΣ 33/2006),

Δείτε:

Μετάταξη 8 εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

μετατάσσονται

εβδομήντα εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων

σε θέσεις κλάδων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής:

Α) Σε κενές οργανικές θέσεις, τους κάτωθι 52 εκπαιδευτικούς:

Β) Με μεταφορά θέσης, τους κάτωθι 18 εκπαιδευτικούς:

Δείτε:

Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (ΟΥΜ): Πρόσκληση για απόσπαση στις ΠΔΕ

Η κατανομή των θέσεων που μεταφέρονται και οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων σε συγκεκριμένη Υπηρεσία εντός του Νομού, θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Μέχρι την ως άνω τοποθέτηση, οι υπάλληλοι τοποθετούνται προσωρινά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στους Πίνακες.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα επανακαταταχθούν βαθμολογικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) και την 273/2017 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ:Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ). (Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 4008/4-6-2019).

Δείτε το ΦΕΚ της Απόφασης

Βασίλης Βούγιας
Βασίλης Βούγιας
Δείτε ακόμη

Διοικητικοί ΚΕΣΥ: ΦΕΚ μεταφοράς από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΣΥ

Πρόσκληση για απόσπαση κλάδων B/θμιας στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση