Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετάταξη 8 εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετάταξη 8 εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1824/1988 (296 Α’) με μεταφορά της οργανικής τους θέσης.

Μετάταξη 8 εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Η Απόφαση του Υπουργού Κ. Γαβρόγλου

Με Απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων και:

Δείτε:

Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς

Εχοντας υπόψη

Τις αρ. 11/09-06-16, 13/29-06-16, 06/26-05-16, 30/29-11-16 και 11/01-06-17 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) περί αποδέσμευσης των εκπαιδευτικών από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα.

Την αρ. 396/21-09-2018 Βεβαίωση του Προέδρου του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.)του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

Την αρ. 273/17 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,4. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/39983/13-02-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006,

Δείτε:

Ανακοινοποίηση Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/ΟΙΚ.1081/11-01-2007 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ ως προϋπόθεση για τη μετάταξη υπαλλήλων»,

Την 51η/26-06-2018 συνεδρίαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,

Τις υπεύθυνες δηλώσεις των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών περί αποδοχής της μελλοντικής επανακατάταξής τους στον αναλογούντα βαθμό της διοικητικής θέσης της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (ΠΕ) ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχουν ως εκπαιδευτικοί,

Δείτε επίσης:

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Β/θμιας – Μεταθέσεις, Ανακλήσεις, διορθώσεις Α/θμιας – Ανάκληση, Μετάθεση Μουσικών

Μετατάσσει

μετατάσσει οχτώ (8) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με την ίδια σχέση εργασίας στην ίδια κατηγορία εκπαίδευσης και στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα επανακαταταγούν βαθμολογικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4369/2016 (33 Α’) και την αρ. 273/2017 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ

Δείτε την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση