“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετάταξη ΕΒΠ σε ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετάταξη ΕΒΠ σε ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Μετάταξη ΕΒΠ σε ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων

Μετάταξη εκπαιδευτικού ΔΕ01-Ε.Β.Π. της Ειδικής Αγωγής,  στον κλάδο ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Του άρθρου 12 , παρ. 5 του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ.151 τ. Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α ́)

2.Των άρθρων 69,70 και 73του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α ́).

3.Του Κεφ. ΣΤ’ «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.Α ́)»

4.Του Π.Δ. 18/2018«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α ́)».

5.Του Π.Δ. 81/2019 αρ.4 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 119τ.Α ́)».

6.Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 121τ.Α ́)».

7.Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123τ.Α ́)».

8.Της αριθμ.1614/Υ1/08-01-2020 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 8/τ.Β ́/10-01-2020) με θέμα: Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς,στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων , Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9.Την αριθμ. 21η/28-11-2019 βεβαίωση Πράξης του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

10.Την κενή οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων της Δ/θμιας Εκπ/σης.

11.Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μετατάσσουμε την κάτωθι εκπαιδευτικό σε κενή οργανική θέση κλάδου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή της στην περιοχή τοποθέτησης που αναγράφεται δίπλα στο όνομά της.

Η εκπαιδευτικός μετατάσσεται σε ανώτερο κλάδο και θα πρέπει να επανακαταταγεί βαθμολογικά και μισθολογικά στον αντίστοιχο βαθμό και κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία μετατάσσεται.

ΑΜ: 606834
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΩΤΟΥΛΑ
ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ01-ΕΒΠ
ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ: Πιερίας

Επισημάνσεις
  • Να σημειωθεί πως για την ανωτέρω Μετάταξη, όπως και για τις υπόλοιπες εδώ και καιρό δημοσιευθείσες εισηγήθηκε θετικά το ΚΥΣΕΕΠ κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019.
  • Επίσης υπενθυμίζουμε πως μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Μεταθέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε και Δ.Ε. καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ έτους 2020, θα εκδοθεί Εγκύκλιος στην οποία θα καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μετάταξης.
Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια
Δείτε το ΦΕΚ Γ 166 – 17.02.2020

Δείτε σχετικά

Οδηγίες Μετατάξεων: Για αιτήσεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Εγκύκλιος
Μετατάξεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: ΕΒΠ σε ΕΕΠ, Εκπαιδευτικοί σε ΕΕΠ | Ονόματα-ΦΕΚ
Αναμόρφωση Υπηρεσιακών Μεταβολών: Ενημερωτικό σημείωμα του Ν. Κορδή

Δείτε επίσης

Επίδομα γέννησης: Διαδικασία χορήγησης – Κατηγορίες δικαιούχων – Αιτήσεις | ΦΕΚ
Διάθεση φαρμάκων βαρέως πασχόντων από τα Φαρμακεία της χώρας | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση