Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας που είχαν υποβάλλει αίτηση το 2012-13

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας που είχαν υποβάλλει αίτηση το 2012-13: Το Υπουργείο καλεί ειδικότητες ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06 – Αγγλικής, ΠΕ.11 – Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01 Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16 – Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων μετάθεσης κατά το άρθρο 44 του ν. 4589/2019

Το Υπουργείο καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06-Αγγλικής, ΠΕ.11–Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01-Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16-Μουσικής, να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στην περιοχή της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις αιτήσεις προτίμησής τους για μετάθεση που υπέβαλαν το σχολικό έτος 2012-2013.

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στην περιοχή της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις αιτήσεις προτίμησής τους για μετάθεση που υπέβαλαν το σχολικό έτος 2012-2013

εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) κατά το σχολικό έτος 2012–2013 υπέβαλαν αίτηση προτίμησης για μετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοίκηση ως προς τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή τους, λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων και στην ίδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετατάχθηκαν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων κλάδων -ειδικοτήτων, δυνάμει του ν. 4172/2013( Α ́ 167),

β) τόσο κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (Α ́167) όσο και κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4589/2019(Α ́13)κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον ίδιο κλάδο-ειδικότητα,

γ) κατά το σχολικό έτος 2012–2013 είχαν για την περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους ίσα ή περισσότερα μόρια μετάθεσης από τον τελευταίο σε μόρια εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων ως ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων, που μετατάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετήθηκε στην ίδια περιοχή.

Για τη σύγκριση των μορίων υπολογίζονται για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατάχθηκαν τα μόρια μετάθεσης που θα συγκέντρωναν ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάθεση το σχολικό έτος 2012–2013.Στο Παράρτημα Ι αποτυπώνονται τα μόρια μετάθεσης του τελευταίου σε μόρια εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατάχθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

Οι αιτήσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα Παράρτημα ΙΙ, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, στις οποίες μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση μετάθεσης που είχαν υποβάλει το σχολικό έτος 2012-2013.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:1)Θα αποστείλουν στην Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του πρωτοκόλλου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. protocol@minedu.gov.gr,διαβιβαστικόέγγραφο με συνημμένο πίνακα excelπου θα περιλαμβάνει: α)τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση, β) τον αριθμό μητρώου τους,γ) τον κλάδο –ειδικότητά τους,δ) την περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους κατά το σχολικό έτος 2012-2013 και ε) τα μόρια μετάθεσης που είχαν στις 31-8-2013.2)Θα αποστείλουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.,τμήμα Α.

Δείτε επίσης

Επιτυχόντες ΑΣΕΠ: Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό 423 εκπαιδευτικών

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση