Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ-Τμήματα Ενταξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ-Τμήματα Ενταξης: Με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως για το 2018-19.

Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ

Κοινοποιήθηκε από το ΥΠΑΙΘ η Υπουργική Απόφαση με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, T.E.) έτους 2018-2019.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, T.E.) έτους 2018-2019.
 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
 1. Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (167 Α’),
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (296 Α’),
 3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (78 Α’),
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (267 Α’),
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (258 Α’),
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75 Α’),
 7. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (14 Α’),
 8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ’ της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4115/2013 (24 Α’),
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (193 Α’),
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (159 Α’),
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 12. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4638/2019 (181 Α’),
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’),όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998,
 14. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α’),
 15. Το  Π.Δ.   18/2018         (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
 16. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

 

 1. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
 2. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
 3. Την υπ’ αριθ. 134027/Δ2/8-8-2018 (ΦΕΚ 3399/τ.Β΄ και διόρθωση σφάλματος 3419 Β’) Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
 4. Την υπ’ αριθ. 198147/Ε2/13-11-2019 Υπουργική Απόφαση έγκρισης κενών,
 5. Την υπ’ αριθ. 186398/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ: 7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων,
 6. Tην υπ’ αριθ. 182304/Ε2/21-11-2019 εγκύκλιο με θέμα «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων σε Τμήματα Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,

 

 1. Την υπ’ αριθ. 21/2019 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
 2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, T.E.) τους παρακάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019:

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1 ΚΑΤΣΑΝΤΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΠΕ02 ΚΕΣΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 72,96
2 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣ. ΠΕ02 ΚΕΣΥ ΜΑΓΝΗΣ. ΛΑΡΙΣΑ 89,97
3 ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜ. ΠΕ02 ΚΕΣΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 88,40
4 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓ. ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 80,87
5 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΗΜΑΘΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 95,88
6 ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 89,80
7 ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΠΕ04.01 Α΄ ΘΕΣΣ. Β΄ ΘΕΣΣ. 66,06

 

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

Δείτε την Απόφαση και σε μορφή pdf

Δείτε σχετικά

ΟΛΜΕ για μόνιμους: Δυνατότητα μετάθεσης στα Τμήματα Ενταξης πριν τους διορισμούς
Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΑΚΕΑ: Για τις παρεμβάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών στις διαδικασίες μεταθέσεων στην ΕΑΕ
Απάντηση μονίμων στον ΣΑΚΕΑ: Για τις διαδικασίες Μεταθέσεων στην ΕΑΕ
Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ/ΤΕ: Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4638/2019
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση