Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-Οδηγός: Ερωτήσεις και απαντήσεις επί της διαδικασίας των αιτήσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-Οδηγός: Ερωτήσεις και απαντήσεις επί της διαδικασίας των αιτήσεων – Από τη Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια.

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-Οδηγός

Από τη Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια

Αιτήσεις μετάθεσης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η έκδοση της αριθ. πρωτ. 126423/Ε4/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) Εγκυκλίου για υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023.

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα μέλη ΕΕΠΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) και η προθεσμία υποβολής τους ορίζεται από τις 16 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Το Online Σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου τους, να βλέπουν τις Υπηρετήσεις και τα μόρια μετάθεσής τους, να αιτούνται αλλαγές στα στοιχεία Μητρώου και Υπηρετήσεων μέσω της Διεύθυνσης ή του ΚΕΔΑΣΥ που τηρεί τον προσωπικό τους φάκελο και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μεταθέσεων.

Η είσοδος στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Μέχρι πότε έχει κάποιος τη δυνατότητα  να κάνει ανάκληση της αίτησης μετάθεσης;

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31/12/2022 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

Από τη στιγμή που βγαίνει η μετάθεση μπορεί να κάνει κάποιος ανάκληση;

Όχι δεν μπορεί καθώς δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις

Αν κάποιος πάρει μετάθεση από το ΚΥΣΕΕΠ σε άλλη περιοχή και στη συνέχεια κατά την τοποθέτηση σε σχολική μονάδα ή ΕΔΥ δεν καταφέρει να μπει εκεί που επιθυμεί τι κάνει;

Από τη στιγμή που κάποιος πάρει τη μετάθεση σε περιοχή, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στην παλιά οργανική του θέση. Αν κάποιος άλλος με περισσότερα μόρια από εκείνον τοποθετηθεί στο σχολείο ή στην ΕΔΥ που ήθελε, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξει άλλο εντός της περιοχής που μετατέθηκε.

Υπάρχει δυνατότητα να δηλώσει κάποιος περιοχή ακόμα κι αν δεν υπάρχει οργανικό κενό;  

Θα πρέπει να υπάρχει οργανικό κενό για να τοποθετηθεί κάποιος σε θέση. Τα κενά μπορεί να προκύψουν και κατά τη διαδικασία των Μεταθέσεων, όπου κάποιος μπορεί να ζητήσει Μετάθεση και να αφήσει ως οργανικό κενό τη θέση που κατείχε. Γι’ αυτό το λόγο μπορεί κάποιος να αιτηθεί και χωρίς να υπάρχει απαραίτητα οργανικό κενό.

Αιτήσεις για βελτίωση θέσης εντός της περιοχής πότε υποβάλλονται;

Οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, υποβάλλονται στις ίδιες ημερομηνίες  χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.

Πώς υπολογίζονται οι ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ( Μ .Σ.Δ .);

 1. Στις διατάξεις της του άρθρου 16 παρ. 8 του π.δ. 50/96 (45Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 84 του ν. 4547/18 (102Α΄), σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης ορίζεται ότι:
 • Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και την κατηγορία στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα .
 • Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παραλείπεται (περ. δ, εδ. α’).
 • Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται ενιαίος (περ. ια)
 • Οι εκπ/κοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας, λαμβάνουν αναλογικά τις μονάδες της κατηγορίας των σχολείων που υπηρέτησαν με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών (περ. η).
 1. Σχετικά με τις μονάδες μοριοδότησης στο άρθρο 16, παρ. 8, περ. δ, εδάφιο β’ του π.δ. 50/96 (45Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3 του π.δ. 39/98 (43Α΄-Διορθ. Σφαλμ. στο 262Α’) και το άρθρο 1, παρ. 2 του π.δ. 111/16 (43Α΄) ορίζονται τα εξής: «Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα».

 Η νέα μοριοδότηση, όπως καθορίζεται στην με αριθμό 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (3941Β΄) ισχύει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Από πότε έως πότε θα μετρηθεί η προϋπηρεσία για τις μεταθέσεις;

Η προϋπηρεσία θα μετρηθεί από το ΦΕΚ διορισμού ή από την ημερομηνία ανάληψης, εφόσον παρήλθε μήνας από το ΦΕΚ διορισμού μέχρι 31 Αυγούστου 2023.

Ποια άλλη προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για τη μοριοδότηση χρόνου συνολικής προϋπηρεσίας εκτός από αυτή που αποκτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας;

Εκτός από το  χρόνο υπηρέτησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είτε με ωριαία αντιμισθία  σε σχολεία αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας καθώς και εκείνου που αποκτήθηκε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, λαμβάνονται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας τα παρακάτω:

α) Η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους) ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν.2817/2000, καθώς και η προϋπηρεσία της παρ. 5, του άρθρου 23 του ν.3699/2008 όπου αναφέρεται η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τις προϋπηρεσίες στον δημόσιο τομέα (πχ. αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοσίου).

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ) Ο χρόνος αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών:

 • στη Σιβιτανίδειο, στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα (Μ.Π.Κ.) και στην Πρόσθετη Διδακτική στήριξη
 • στα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.) [άρθρο 16 του ν. 2743/99 (211Α΄)],
 • στην ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ) και στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.,

Ο χρόνος των ανωτέρω περιπτώσεων προσμετράται εφόσον λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4354/2015 (Α΄176) καθώς και τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) δεν αναγνωρίζονται μισθολογικά οι συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Πώς μπορεί κάποιος  να ελέγξει την προϋπηρεσία του;

Η προϋπηρεσία που υπολογίζεται μόνο για χρόνο συνολικής υπηρεσίας καταχωρίζεται στο σύστημα του eDatacenter στην καρτέλα «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ». Η υπηρεσία που υπολογίζεται και για μονάδες συνθηκών διαβίωσης καταχωρίζεται στην καρτέλα «ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ».

Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του (παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996).

Πως θα γίνουν οι Οριστικές Τοποθετήσεις των νεοδιόριστων σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Μεταθέσεων 2022-23 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

 Γενικές επισημάνσεις

 1. Το αν πάρει κάποιος μετάθεση εξαρτάται αποκλειστικά από την ύπαρξη οργανικών κενών στην περιοχή που ζητά και τα αιτήματα προς την περιοχή αυτή.
 2. Όσοι δεν πάρουν τελικά μετάθεση, μπορούν να κάνουν στη συνέχεια αίτηση απόσπασης και να βρεθούν έτσι στον τόπο συμφερόντων τους και διεκδικούν μετάθεση το επόμενο έτος.
 3. Αν κάποιος πάρει μετάθεση σε περιοχή που δεν είναι στις πρώτες επιλογές του, θα πρέπει να υπηρετήσει ένα χρόνο σε αυτήν, ώστε να ξαναδικαιούται μετάθεση στην περιοχή συμφερόντων του.
 4. Στην συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνεται και η απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψιν τόσο για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή όσο και για βελτίωση.
 5. Όσα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ διαθέτουν νοηματική ή Braille θα μετατεθούν κατά προτεραιότητα στις θέσεις που ζητούν νοηματική ή Braille.
 6. Οι περιοχές είναι χωρισμένες ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, είτε Πρωτοβάθμιας, είτε Δευτεροβάθμιας. Τα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ θεωρούνται διαφορετικές περιοχές. Αν κάποιος/α επιθυμεί να αιτηθεί σε άλλη περιοχή από αυτή που ανήκει, θα κάνει Αίτηση Μετάθεσης και αυτή θα κριθεί από το ΚΥΣΕΕΠ. Αν κάποιος/α επιθυμεί να αιτηθεί στην ίδια περιοχή π.χ. Δ΄ Αθήνας αλλά θέλει να αλλάξει βαθμίδα δηλαδή από Δ΄ Αθήνας Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να πάει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δ΄ Αθήνας, πάλι θα κάνει Αίτηση Μετάθεσης και αυτή θα κριθεί από το ΚΥΣΕΕΠ.
 7. Μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής- Βελτίωση θέσης Αν κάποιος επιθυμεί να αιτηθεί στην ίδια Διεύθυνση που ανήκει, τότε θα υποβάλει αίτηση η οποία θα κριθεί από το ΠΥΣΕΕΠ. Η Αίτηση αυτή θεωρείται Βελτίωση Θέσης. Στην περίπτωση αυτή δε θα καταγράψει προτίμηση θέσης αφού δεν αλλάζει περιοχή π.χ. επιθυμεί να πάει σε άλλο σχολείο στην Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) που υπάρχει κενό. Οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν από τα ΠΥΣΕΕΠ, μαζί με όλες τις άλλες από Μεταθέσεις, Μετατάξεις για τοποθέτηση (ΠΔ50/1996 άρθρο 15).
 8. Αν ο/η σύζυγος εργάζεται στον νομό όπου ζητείται μετάθεση προσμετρώνται μόρια συνυπηρέτησης. Εντός νομού, σε περίπτωση βελτίωσης θέσης ή τοποθέτησης προσμετρώνται μόρια συνυπηρέτησης μόνο για τον Δήμο εργασίας του/της συζύγου.
Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Aιτήσεις από 16 έως 31.10.2022 

Χρονοδιάγραμμα Μεταθέσεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ημερομηνίες ενεργειών, αιτήσεων, πινάκων μοριοδότησης, ενστάσεων, διορθώσεων

Πριν φύγετε

Μεταθέσεις 2022-Οδηγός: Αποκωδικοποίηση της νομοθεσίας με παράθεση ερωτήσεων και απαντήσεων 

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας 2022: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2022: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 2022

Αξιολόγηση σχολικών μονάδων-Χρονοδιάγραμμα 2022-23: Οδηγός εφαρμογής από το ΙΕΠ 

Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΕΠ: Ποια πραγματοποιήθηκαν-ποια ολοκληρώνονται-ποια προγραμματίζονται 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση