Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταβολές σχολικών μονάδων 2022-23: Ιδρύσεις-Καταργήσεις-Προαγωγές-Συγχωνεύσεις | Εγκύκλιος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταβολές σχολικών μονάδων 2022-23: Ιδρύσεις-Καταργήσεις-Προαγωγές-Συγχωνεύσεις-Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων-Προθεσμίες ενεργειών, μέχρι 15-11-2021 για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και μέχρι 22-11-2021 για τις υπόλοιπες μεταβολές.

Μεταβολές σχολικών μονάδων 2022-23

Κοινοποιήθηκε η υπ. αριθμ. 141901/ΓΔ4/5-11-2021 Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ στις ΠΔΕ, ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ αναφορικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο  Μεταβολές σχολικών μονάδων 2022-23

_____________

Μεταβολές σχολικών μονάδων 2022-23
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο
Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Α) Ο αριθμός των μαθητών/τριών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές/τριες και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων.

Οι προτάσεις συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων πρέπει να γίνονται με βάση τα οριζόμενα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας της νέας σχολικής μονάδας.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης και η σαφής αναφορά σε αυτήν.

Β) τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ.2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και στις με αρ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (Β΄ 1507) ΚΥΑ για την Π/θμια

Εκπ/ση, στη με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 (Β΄ 2451) ΚΥΑ και στο άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για τη Δ/θμια Εκπ/ση και στα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), στο Π.Δ. 603/1982 (Α΄ 117) όπως ισχύει, στις με αρ. πρωτ. 68755/Δ3/26-04-2017 Υ.Α. (Β΄ 1606), 100575/Δ3/15-06-2017 Υ.Α. (Β΄ 2103) και 100371/Δ3/15-06-2017 Υ.Α. (Β΄ 2103) για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Μεταβολές σχολικών μονάδων 2022-23
Προκειμένου για την υλοποίηση των παραπάνω ακολουθούνται τα εξής:
I.) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους μέχρι 15-11-2021 για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και μέχρι 22-11-2021 για τις υπόλοιπες μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις σχετικές φόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool, σύμφωνα με τις αναρτημένες σε αυτό οδηγίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δοθεί στο πεδίο που αναφέρεται στην τεκμηρίωση της πρότασης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπου θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και όχι συνοπτικά οι ιδιαίτεροι λόγοι που στοιχειοθετούν την πρόταση και την ανάγκη για τη συγκεκριμένη μεταβολή.

 Η καταχώριση των προτάσεων-εισηγήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και δεν θα λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που αποστέλλονται εγγράφως.

 Διευκρινίζεται ότι στις συγκεκριμένες φόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool δεν υποβάλλονται προτάσεις μεταβολών:

α) πρότυπων-πειραματικών σχολείων,

β) σχολικών μονάδων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και

γ) για προσθήκες/καταργήσεις ειδικοτήτων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Μεταβολές σχολικών μονάδων 2022-23
Ειδικότερα για ΣΜΕΑΕ

για τις προτάσεις ίδρυσης μιας ΣΜΕΑΕ, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης αφού μελετήσει την εισήγηση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ, τεκμηριώνει την πρότασή της αναφέροντας υποχρεωτικά αλλά όχι αποκλειστικά τον αριθμό των μαθητών της περιοχής ευθύνης της με γνωμάτευση/εισήγηση για φοίτηση σε ΣΜΕΑΕ που πρόκειται να φοιτήσουν στην προτεινόμενη προς ίδρυση ΣΜΕΑΕ, τους ειδικούς λόγους που δεν επαρκούν οι ήδη υφιστάμενες δομές ίδιου τύπου (εφόσον υπάρχουν) για να εξυπηρετήσουν τους/τις μαθητές/-τριες αυτούς/-ές καθώς επίσης και τεκμηρίωση για τη βιωσιμότητα της ΣΜΕΑΕ μελλοντικά σε σχέση με τον αριθμό μαθητών.

Επιπλέον, θα οριστεί ρητά η δυνατότητα κατάλληλης στέγασης της προτεινόμενης ΣΜΕΑΕ μεσαφή αναφορά στο κτήριο που θα στεγαστεί.

Στην περίπτωση της ίδρυσης,

θα αποτυπωθούν όλες οι υφιστάμενες ΣΜΕΑΕ ιδίου τύπου με την προτεινόμενη, της περιοχής ευθύνης τους, όπως επίσης και η Δημοτική /Κοινοτική Ενότητα εκάστης (αντίστοιχη αιτιολόγηση ζητείται και από τα ΚΕΔΑΣΥ μέσω των ΠΙΝΑΚΩΝ Α’ και Β’ του «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΔΑΣΥ»).

 • για τις προτάσεις που αφορούν σε προαγωγή ΣΜΕΑΕ,

η Δ/νση Εκπ/σης , μετά την εισήγηση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ και λαμβάνοντας υπόψη της τον έως κατ΄ ανώτατο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών/τριών ανά τμήμα ΣΜΕΑΕ του αρθρ. 8 του ν.3699/2008 (Α΄199) όπως ισχύει σήμερα, τεκμηριώνει την πρότασή της, παραθέτοντας στοιχεία του μαθητικού δυναμικού της των τελευταίων πέντε (5) σχολικών ετών, ήτοι από το 2017-18 και εντεύθεν, όπως επίσης και την λειτουργικότητα της ΣΜΕΑΕ το αντίστοιχο διάστημα, χωρίς να παραλείψει να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα για την μεταβολή αυτή αλλά και τη βιωσιμότητά της (αντίστοιχη αιτιολόγηση ζητείται και από τα ΚΕΔΑΣΥ μέσω του ΠΙΝΑΚΑ Γ’ του «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΔΑΣΥ»). Ρητή αναφορά θα γίνει στην δυνατότητα ύπαρξης χώρου για την προτεινόμενη προαγωγή.

 • για τις προτάσεις συγχωνεύσεων ΣΜΕΑΕ,

η Δ/νση Εκπ/σης, μετά την εισήγηση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ και λαμβάνοντας υπόψη της τον αριθμό μαθητών εκάστης ΣΜΕΑΕ, τη δυνατότητα στέγασης και την μεταφορά των μαθητών (εφόσον απαιτείται) προτείνει τη συγχώνευση των ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητάς τους τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα για τη μεταβολή αυτή (αντίστοιχη αιτιολόγηση ζητείται και από τα ΚΕΔΑΣΥ μέσω του ΠΙΝΑΚΑ Δ του «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΔΑΣΥ»).

 • για τις προτάσεις που αφορούν σε ίδρυση τομέα/ειδικότητας σε ΕΝΕΕΓΥ-Λ,

μετά την εισήγηση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ, η Δ/νση Εκπ/σης προτείνει λαμβάνοντας υπόψη της τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών/τριών για την ίδρυση τομέα και ειδικότητας του αρθ. 8 του ν.3699/2008 (Α΄199) όπως ισχύει σήμερα, παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στους/στις ήδη ιδρυμένους τομείς/ειδικότητες, στους/στις λειτουργούντες, στους/στις καταργηθέντες, στους /στις προτεινόμενους για ίδρυση, στον εκτιμώμενο αριθμό μαθητών/τριών που θα παρακολουθήσει τον τομέα/ειδικότητα, τον αριθμό μαθητών/τριών της Δ΄ Γυμν. ΕΝΕΕΓΥ-Λ και Α΄ Λυκ. ΕΝΕΕΓΥ-Λ για την περίπτωση ίδρυσης Τομέα, τον αριθμό μαθητών/τριών Β΄ και Γ΄ Λυκ. ΕΝΕΕΓΥ-Λ για την περίπτωση ίδρυσης ειδικότητας, όπως και τον συνολικό αριθμό μαθητών/τριών του Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ και του Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ για την περίπτωση ίδρυσης Τομέα, και τον συνολικό αρ. μαθητών/τριών Λυκ. ΕΝΕΕΓΥ-Λ για την περίπτωση ίδρυσης ειδικότητας.

Όλα τα παραπάνω θα συνοδευτούν από αναλυτική αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα της μεταβολής αυτής αλλά και για τη βιωσιμότητά της (αντίστοιχη αιτιολόγηση ζητείται και από τα ΚΕΔΑΣΥ μέσω των ΠΙΝΑΚΩΝ Ε΄ και ΣΤ΄ του «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΔΑΣΥ»).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι Δ/νσεις Εκπ/σης μπορούν να κάνουν χρήση των πινάκων του «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΔΑΣΥ» κατά περίπτωση, εφόσον τους διευκολύνει, στην έγγραφη πρόταση προς τους Δήμους, κοινοποιούμενη στην Δ/νση Ειδ. Αγωγής του ΥΠΑΙΘ

Μεταβολές σχολικών μονάδων 2022-23
Τα ΚΕΔΑΣΥ:

Τα ΚΕΔΑΣΥ αντλώντας στοιχεία από την υπηρεσία τους αλλά και από τις ΣΜΕΑΕ της περιοχής αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΕΔΑΣΥ»*, συντάσσουν, έγγραφη αιτιολογημένη εισήγηση-πρόταση για την ανάγκη ίδρυσης / προαγωγής / υποβιβασμού / κατάργησης / συγχώνευσης ΣΜΕΑΕ ή προσθήκης/κατάργησης τομέων και ειδικοτήτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια – ΕΝΕΕΓΥ-Λ., της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΕΔΑΣΥ» περιλαμβάνει έξι (6) ΠΙΝΑΚΕΣ, οι οποίοι συμπληρώνονται κατά περίπτωση μεταβολής, όπως επίσης και πεδίο τεκμηρίωσης ανά μεταβολή το οποίο συμπληρώνεται απαρέγκλιτα:

   • Ο «Πίνακας Α’ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΜΕΑΕ» και «Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Β’-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΜΕΑΕ στην προτεινόμενη περιοχή ίδρυσης» συμπληρώνονται ανά περίπτωση πρότασης ίδρυσης ΣΜΕΑΕ· αναπαράγονται δηλαδή, για κάθε μία περίπτωση ίδρυσης ΣΜΕΑΕ ξεχωριστά.
   • Ο «Πίνακας Γ’ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ/ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΜΕΑΕ», συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που προτείνεται η προαγωγή ή ο υποβιβασμός ΣΜΕΑΕ. Ο Πίνακας Γ, δέχεται πολλαπλές προτάσεις αιτημάτων.
   • Ο «Πίνακας Δ’ Πρόταση ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΜΕΑΕ» συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που προτείνεται συγχώνευση ΣΜΕΑΕ. O Πίνακας Δ αναπαράγεται ανά περίπτωση συγχώνευσης.
   • Ο «Πίνακας Ε’ – Πρόταση ίδρυσης/κατάργησης Τομέα σε ΕΝΕΕΓΥ-Λ» συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που προτείνεται η ίδρυση ή η κατάργηση Τομέα σε ΕΝΕΕΓΥ-Λ.
   • Ο «Πίνακας ΣΤ’ – Πρόταση ίδρυσης/κατάργησης Ειδικότητας σε ΕΝΕΕΓΥ-Λ» συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που προτείνεται η ίδρυση ή η κατάργηση Ειδικότητας σε ΕΝΕΕΓΥ-Λ.
Το ανωτέρω έγγραφο αφού λάβει εμπιστευτικό πρωτόκολλο από το ΚΕΔΑΣΥ :

αποστέλλεται ως αρχείο pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης

και

κοινοποιείται στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης.

Εκπρόθεσμες ή συμπληρωματικές εισηγήσεις – προτάσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., πέραν των οριζόμενων προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Μεταβολές σχολικών μονάδων 2022-23
2. Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), πρέπει εγγράφως να αποστείλουν προς τους Δήμους τις τεκμηριωμένες προτάσεις που θα καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση, μετατροπή, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια – ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023 και να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί αυτών, στην οποία ρητά θα προσδιορίζεται το ζήτημα της στέγασης (ακριβής χώρος στέγασης).

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας μ εηλεκτρονικό ταχυδρομείο   και   τίτλο/θέμα   μηνύματος   «ΚΟΙΝ.   ΠΡΟΤΑΣΗΣ   ΣΧ.   ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ (όνομα ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ)», στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ όπως περιγράφονται παρακάτω.

Ειδικότερα, για τις προτάσεις όλων των τύπων σχολικών μεταβολών των ΣΜΕΑΕ η κοινοποίηση της πρότασης των ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ προς το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έγγραφο του ΚΕΔΑΣΥ.

Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει να αποστείλουν προς τους Δήμους έγγραφο με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν προτείνουν κάποια σχολική μεταβολή.

Στις σχολικές μεταβολές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται και αιτήματα μεταφοράς έδρας, όπως προβλέπεται με την περ. ζ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).

3. Oι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης,

αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα τις διαβιβάσουν μέχρι 7-12-2021 στο Υ.ΠAI.Θ. και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποστείλουν:
α) Για όλες τις προτεινόμενες ιδρύσεις, προαγωγές και προσθήκες τομέων/ειδικοτήτων:
 1. Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων που θα εκδώσουν οι οικείες Σχολικές Επιτροπές Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπ/σης (παρ. 4 του άρθρου 243 του ν. 3463/2006 – Α΄ 114) (Επισυνάπτονται υποδείγματα βεβαιώσεων).
 2. Βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) (Επισυνάπτονται υποδείγματα βεβαιώσεων).
 3. Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για το κόστος μεταφοράς των μαθητών που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄ 145) και την με αρ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217) – μόνο για ιδρύσεις Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και για ιδρύσεις Λυκειακών Τάξεων σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια (Επισυνάπτονται υποδείγματα βεβαιώσεων).
β) Για τα προτεινόμενα προς συγχώνευση και κατάργηση σχολεία:

Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για το κόστος μεταφοράς των μαθητών που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄ 145) και την με αρ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217) (Επισυνάπτονται υποδείγματα βεβαιώσεων).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι αποφάσεις/γνωμοδοτήσεις των δημοτικών συμβουλίων και οι αντίστοιχες οικονομικές βεβαιώσεις θα αποσταλούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) με ευδιάκριτο τίτλο/θέμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΥ (όνομα δήμου) _ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ (όνομα ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ)»

 • στο protocol@minedu.gov.gr και
 • στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως εξής:
 1. στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά) – Ηλεκτρονική διεύθυνση: spudonpe@minedu.gov.gr
 2. στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης (Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια) – Ηλεκτρονική διεύθυνση: spoudonde@minedu.gov.gr
 3. στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr

Σε περίπτωση που οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων αφορούν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας διαφορετικών Διευθύνσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα πρέπει να αποσταλούν αντίτυπα των αποφάσεων ξεχωριστά σε κάθε αρμόδια Διεύθυνση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΙΙ.) Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει μέχρι 29-11-2021 για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και μέχρι 10-12-2021 για τις υπόλοιπες σχολικές μεταβολές, να υποβάλουν την εισήγησή τους στις αντίστοιχες ειδικές φόρμες εισηγήσεων του Myschool, αφού μελετήσουν και επεξεργαστούν τις προτάσεις των Διευθύνσεων περιοχής ευθύνης τους.

Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις στο Myschool υποβάλλονται από τον Διευθυντή Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά ή αρνητικά επ’ αυτών και τεκμηριώνει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δοθεί στο πεδίο που αναφέρεται στην τεκμηρίωση της πρότασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπου θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και όχι συνοπτικά οι ιδιαίτεροι λόγοι που στοιχειοθετούν την πρόταση και την ανάγκη για τη συγκεκριμένη μεταβολή.

Εάν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης επιθυμεί να εισηγηθεί μεταβολή, η οποία δεν έχει προταθεί από τον Διευθυντή Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας και ως εξής:

 • να ζητήσει από τον Διευθυντή Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλει τη σχετική πρόταση και να σημειώσει στο αντίστοιχο πεδίο την εισήγησή του (θετική ή αρνητική).
 • στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να προχωρήσει στην ηλεκτρονική καταχώριση της εισήγησής του.
 • Σε ό,τι αφορά σε πρόταση Περιφερειακής Διεύθυνσης για μεταβολή σε ΣΜΕΑΕ, ακολουθούνται απαρέγκλιτα όλα όσα απαιτούνται από τις Δ/νσεις Εκπ/σης και έχουν περιγραφεί παραπάνω, εξετάζοντας την εισήγηση-πρόταση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ κατά περίπτωση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης    μπορούν να κάνουν χρήση των πινάκων του «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΔΑΣΥ» κατά περίπτωση, εφόσον τους διευκολύνει, στην έγγραφη πρόταση προς τις ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ, κοινοποιούμενη στην Δ/νση Ειδ. Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Όλες οι προτάσεις πρέπει να είναι αναλυτικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες στα αντίστοιχα πεδία υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα στο Myschool και θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία κατά περίπτωση:

ΙΔΡΥΣΕΙΣ
 • Η ακριβής ονομασία και η έδρα του σχολείου (Η καταχώριση μπορεί να γίνει στο πεδίο της έδρας στη φόρμα υποβολής των προτάσεων στο myschool).
 • Η οργανικότητα της νέας μονάδας (για την Πρωτοβάθμια).
 • Η εξασφάλιση της στέγασης (ύπαρξη υφιστάμενου κτιρίου).
 • Προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό.
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ
 • Οργανικότητα συγχωνευόμενων / καταργούμενων σχολείων (για την Πρωτοβάθμια).
 • Υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό νέου σχολείου.
 • Ακριβής ονομασία, οργανικότητα (για την Πρωτοβάθμια) και έδρα νέου σχολείου (για συγχωνεύσεις).
 • Αριθμός μεταφερόμενων μαθητών και χιλιομετρική απόσταση μεταφοράς.
 • Κριτήρια παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (για συγχωνεύσεις).
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ / ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ (για Πρωτοβάθμια)

o Υφιστάμενη και προτεινόμενη οργανικότητα

o Υφιστάμενο και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό

o Η εξασφάλιση της στέγασης (για προαγωγές)

 2. Στη βεβαίωση ανάληψης δαπάνης θα αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2022 έως και 31-12-2022 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος, καθώς και ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων (παρ. 4 του άρθρου 243 του ν. 3463/2006 – Α΄ 114).

3. Για τις Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης και δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων επισυνάπτονται υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία word), τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ακολουθήσουν και να αξιοποιήσουν, συμπληρώνοντας τα κενά πεδία με ευδιάκριτες καταγραφές. Κάθε Βεβαίωση θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά: εθνόσημο ή το λογότυπο της υπηρεσίας, στοιχεία υπηρεσίας, αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, ιδιότητα υπογράφοντα, υπογραφή, στρογγυλή σφραγίδα.

4. Για τις περιπτώσεις που προτείνεται η ίδρυση ή η προαγωγή σε περισσότερες σχολικές μονάδες της μίας στον ίδιο Δήμο, οι απαιτούμενες Βεβαιώσεις «Ανάληψης δαπάνης» και «Δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων» εκδίδονται ανά σχολική μονάδα και όχι συγκεντρωτικά ανά δήμο.

5. Η Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων και η Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα στοιχεία της σχολικής μονάδας στην οποία προτείνεται ίδρυση ή προαγωγή, και συνοδεύουν υποχρεωτικά την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου ακόμα και στην περίπτωση που οι δαπάνες είναι μηδενικές (0 €).

6. Οι βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για το κόστος μεταφοράς για τις περιπτώσεις καταργήσεων / συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων καθώς και ιδρύσεων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων / ιδρύσεων Λυκειακών Τάξεων σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια θα πρέπει να εκδοθούν από την Οικονομική Υπηρεσία της αρμόδιας Περιφέρειας και θα αναφέρουν το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2022 έως και 31-12-2022 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων.

7. Στο έγγραφο της γνωμοδότησης του εκάστοτε δημοτικού συμβουλίου θα πρέπει να υποχρεωτικά να αναφέρονται τα στοιχεία του δήμου στην αρχή του εγγράφου, το εθνόσημο ή το λογότυπο του Δήμου και η ΑΔΑ.

8. Oι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πριν αποστείλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ και καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool τα έγγραφα των Δήμων (Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων, Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης), τα ελέγχουν για την ορθότητα,  την  πληρότητα  και  την  ακρίβειά τους βάσει των οριζομένων στην  παρούσα  εγκύκλιο,  όπως  έχουν καταγραφεί αναλυτικά παραπάνω καθώς πιθανές παραλείψεις, λάθη και διορθώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο να αποκαθίστανται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
Επισημαίνεται ότι τα ΚΕΔΑΣΥ,

οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, κάθε είδους δικαιολογητικά, οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαδικασία των σχολικών μεταβολών που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, τα οποία θα τ ί θ ε ν τ α ι σ τ η δ ι ά θ ε σ η τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν , δ ι α τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ο υ ,  ε φ ό σ ο ν    ζ η τ η θ ο ύ ν ,    λ ό γ ω    τ ο υ    α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ο ύ    τ ο υ    ρ ό λ ο υ      σ τ η ν έ κ δ ο σ η α π ό φ α σ η ς κ α ι τ η ς ε ξ ΄ α υ τ ή ς ε λ κ υ ό μ ε ν ω ν σ υ ν ε π ε ι ώ ν / ε υ θ υ ν ώ ν κ α ι υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν .

Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής πρότασης προς όφελος των μαθητών/τριών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή εκ των υστέρων διαμαρτυριών.

Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των παραπάνω προθεσμιών προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ακολουθούν τα κάτωθι Υποδείγματα
 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ / ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ/ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Η΄ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Δείτε επίσης

Χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης σχολικής μονάδας: Νέο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας
Εξώδικο ΔΟΕ σε Υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως και Γενικό Γραμματέα Α. Κόπτση
Οδηγίες για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και βήματα αγώνα κοινοποίησε η ΔΟΕ
Κεραμέως: Πάνω από 70% των σχολείων προχώρησαν στην αξιολόγηση-Δεν κλείνουν τα σχολεία

Πριν φύγετε

 Σενάρια για κλείσιμο σχολείων 15 Νοεμβρίου για να ανακοπεί το κύμα κορονοϊού
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση